مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه JIPA_Volume 8_Issue 1_Pages 93-112-1

Sears Roebuck Bassi & McMurrer خودرهبری و خودمدیریتی نک و مانز (2001) پیوستار خودتأثیری در گستره تأثیر کاملاً بیرونی تا تأثیر کاملاً درونی را ارائـهداده اند که در شکل 1 آمده است. تئوری خودتأثیری1، بهتازگی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله JIPA_Volume 8_Issue 1_Pages 153-166-1

اسپایچر (2012) تأثیر شفافیت بر اعتماد را بررسی کرد. جامعه آمـاری ایـن پـژوهش، شـاملرأی دهندگان اینترنتی در کشور نروژ بود. نتیج ه تحقیق، ایجاد اعتماد از طریق شـفافیت را تأییـدکرد. اسلاندر (2013) به مطالعه تأثیرها Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله JIPA_Volume 8_Issue 2_Pages 277-298-1

طی جست وجو در نظریههای رهبری، راستکرداری مدیران با رهبـری تحـول گـرا ، رهبـریاخلاقی و رهبری اصیل، ارتباط تنگاتنگی دارد. رهبری تحول گـرا بـه عنـوان تعهـد در عمـل بـهمجموعه ای از اصول و ارزش های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد JIPA_Volume 8_Issue 2_Pages 349-372-1

سابقه تدوین لایحه تفریغ بودجه دیوان محاسبات یکی از نهادهای مهم برآمده از انقلاب مشروطه بود که با هدف صیانت از منابع ثروت ملی کشور در مقابـل دسـت انـدازیهـا ی اربـاب قـدرت شـکل گرفـت. صـاحب Read more…

By 92, ago