مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله JIPA_Volume 8_Issue 3_Pages 487-510-1

یکپارچه تراکنشی تعاملی بهبود یافته در حال ظهور سازمان ملل (2002) تحول بلوغ گسترش انتشار آندرسون و هنریکسون (2006) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Integration Emerging Presence Enhanced Presence Seamless Joined-up Government طبق نظر کورسی و نوریس (2008) ادبیات Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله JIPA_Volume 8_Issue 4_Pages 665-690-1

به طورکلی با توجه به ادبیات پژوهش، پیامدهای سکوت سازمانی بر کیفیت تصـمیم گیـری و تغییر سازمانی، واکنش ها و رفتارهای کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار است. سـکوتسازمانی، اثربخشی تصمیم گیری و فرایندهای تغییر Read more…

By 92, ago