اسپایچر (2012) تأثیر شفافیت بر اعتماد را بررسی کرد. جامعه آمـاری ایـن پـژوهش، شـاملرأی دهندگان اینترنتی در کشور نروژ بود. نتیج ه تحقیق، ایجاد اعتماد از طریق شـفافیت را تأییـدکرد.
اسلاندر (2013) به مطالعه تأثیرها ی متقابل و دوگان ه اعتماد و فساد پرداخت و اظهار کرد که تأثیرهای آنها ممکن است هر جهتی بگیرد ؛ بدینمعنا که باید علت یابی و چرایی در درون سازمان نقش بگیرد و با این بررسی ببینیم کدام یک از متغیرها بر دیگری اثرگذارند.
پاول و اوچرانا (2013) ضمن بررسی ارتباط شفافیت و فسـاد اداری در بخـش دولتـی کشـور چک به این نتیجه رسیدند که شفافیت، با افزایش رقابت از طریق شفافیت در بخش هـای دولتـی سبب کاهش فساد اداری می شود.
گریملیخیسن (2013) به »بررسی تأثیر شفافیت بر اعتماد در دولت« پرداخت. پژوهش وی به شیو ه تجربی و به صورت تطبیقی انجام شد و نقش شفافیت در بهبود اعتماد را تأیید کرد.
نتایج بررس ی ادبیات پژوهش، نشان دهنده تأثیر عل ی متغیرهاست. بدینترتیب، مدل مفهـوم ی آن به ش کل زیر ترسیم میشود.

سازمانی

شفافیت

سازمانی

اعتماد

اداری

فساد

سازمانی

شفافیت

سازمانی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اعتماد


پاسخ دهید