ابعاد مقوله فرایند خط مشیگذاری خوب
بر اساس دادههای به دست آمده از ادبیات پژوهش به طور خاص و نظـر مصـاحبهشـوندگان ، رویکـرد خط مشیگذاری خوب در قوه مجریه در دو مقوله اصـلی ، یعنـی فراینـد خـطمشـی گـذاری خـوب و محتوای خط مشی خوب طبقه بندی شد. مفاهیم شکل دهنده مقوله فرایند خـط مشـیگـذاری خـوب عبارت اند از شـمولیت ، پـیش نگـری ، بـرون نگـری، توأمـانی / پیوسـتگی ، شـواهدگرایی ، نـوآوری و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1

که در آن، N تعداد افراد جامعه؛ P برآورد نسبت صفت متغیـر (5/0= P)؛ Z متغیـر نرمـال واحـد متنـاظر بـا سـطح اطمینـان(96/1 = 2/ )؛ مقدار اشتباه مجاز (06/0= ). از آنجا که مقدار p در دسترس نیست آن را مساوی 5/0 در نظر می گیریم، یعنی در سطح اطمینان 95/0 (5/0=α).
درس آموزی. بنابراین ابتدا مفاهیم مرتبط با مقوله فرایند خطمشیگذاری خوب و پس از آن، مفـاهیم مرتبط با محتوای خوب خط مشی تحلیل می شود (جدول 1).
جدول 1. خط مشیگذاری خوب
منبع مفاهیم مقولهها

فرایند

و

محتوای

خط

مشی

گذاری

خوب

فرایند

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

و

محتوای

خط

مشی


پاسخ دهید