طی جست وجو در نظریههای رهبری، راستکرداری مدیران با رهبـری تحـول گـرا ، رهبـریاخلاقی و رهبری اصیل، ارتباط تنگاتنگی دارد. رهبری تحول گـرا بـه عنـوان تعهـد در عمـل بـهمجموعه ای از اصول و ارزش های قابل توجیه از نظـر اخلاقـی تعریـف مـیشـود . برنـز (1978) استدلال میکند که رهبران تحول گرا باید تعهدات اخلاقی قوی داشته باشند و آن را بـرای نفـوذپیروان خود بهکار گیرند (بروان و ترویو، 2006).
رهبران اخلاقی افراد پایبند به اصـول، جامعـه پـذیر و درسـتکارند. آنهـا بـه حقـوق دیگـرانبه عنوان انسان احترام می گذارند و برای آن ارزش قائل اند و با استفاده از قدرت اجتماعی با رفتـارو تصمیم گیری و اقدامات خود بر دیگران نفوذ دارند. ویژگی های بارز آنها راست کرداری و مـنشاخلاقی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی اخلاقی و… است. منش اخلاقی، شامل تواضـع ، وفـاداری ، تقوا، سخاوت و بخشش، راستکرداری و انجام رفتارهای صحیح اخلاقی بدون توجه به فشارهای خارجی میشود. خصوصیات شخصی اقدام سازگار با اصول اخلاقـی (راسـت کـرداری) در هـر د و رهبر تحول گرا و رهبر اخلاقی با هم مشترک است. رهبران راست کردار همیشـه ارتباطـات بـاز وصادقانه را تشویق میکنند (پرری و پروکتورـ تامسون، 2002).
رهبر اصیل آگاهی عمیقی نسبت به طرز تفکر و رفتار خود دارد و از ارزشها و د یـدگاه هـای اخلاقی، دانش و قوت های خود و دیگران آگاه است و اعتمادبه نفس دارد، امیـدوار ، خـوش بـین و انعطاف پذیر است و خصوصیات اخلاقی بسیار خوبی دارد (آولیو و همکـاران، 2004: 4) کـه همـه این ویژگی ها در مفهوم راست کردار ی گنجانده شده است. پس مشخصـ ه بـارز ایـن سـه نظریـه،راست کرداری بهمعنای داشتن اصول اخلاقی و عمل بر اساس آنها است.
پیامدهای راست کرداری
اعتماد به عنوان مهم تـرین پی شـایند راسـت کـرداری در مطالعـات سـازمانی شـناخته شـده اسـت (سایمنس، 2002). اعتماد عنصر سازمانی مهمی برای موفقیت سازمـان اسـت کـه بایـد بـه طـور مستمر تقویت شود و به راحتی در روابط بین فردی از بین میرود. سطوح بالای آن سبب افزایش روحیه کارکنان، کاهش غیبت، افزایش نوآوری سازمانی و کمک به مدیریت تغییر و نتایج مثبـتسازمانی میشود. بکر (1998) به چهار حوزه کلیدی اشاره میکنـد کـه ارزش و کـاربرد راسـت -کرداری در سازمان را نشان میدهد که عبـارت انـد از: 1. پـیش بی نـی کننـده عملکـرد شـغلی ؛ 2. تعیین کننده رفتارهای انحرافی؛ 3. عامل اصلی اعتماد؛ 4. صفت اصلی رهبـران مـؤثر و موفقیـت سازمانی. سایمنس (2013) با بررسی مطالعات انجام شده چندین پژوهشگر در خصـوص نتـایج و پیامدهای راستکرداری و صداقت رفتاری، آنها را در سه طبقه زیر قرار میدهد:
اثر بر نگرش ها ی پیروان (رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اعتماد، هویت سازمانی، تعلـقشغلی، بهروزی، قضاوت کارکنان درباره عدالت رهبری، بدبینی سازمانی)؛
اثر بر رفتارهای پیروان (عملکرد نقش، عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتـار انحرافی، غیبت، قصد ماندن در سازمان، قصد خروج از سازمان، ترک سازمان)؛
اثرهای سازمانی (عملکرد سازمانی، سودآوری، اثربخشی سازمانی، توانایی دستیابی بـهموفقیت، رضایت از مدیران).
راستکرداری و سازه های مرتبط
راستکرداری باید از طریق سازه های مرتبطی چون اعتبار، اعتماد، نفاق و صداقت تشخیص داده شود که در زیر هر یک از آنها تشریح می شود.
اعتماد و اعتبار1: هیچ متغیری بهاندازه اعتماد در رفتار میانفردی اثر ندارد؛ زیرا کـارایی و دقـت ارتباطات را تحت تأثیر قرار میدهد. اعتمـاد ، انتظـار مثبـت از طـرف مقابـل اسـت و در آن فـرداطمینان می یابد طرف مقابل از طریق کلمات، اقدامات یا تصمیمات فرصت طلبانه عمل نمی کند و می توان در موقعیت های مختلف به او اتکا کرد (روبینس، 2007). اعتماد زمانی مخدوش می شـود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 Credibility
که دست کم یکی از ابعاد آن آسیب ببیند؛ این ابعاد عبارت اند از: راست کرداری، ثبات1، وفـاداری 2، شایسـتگی3 و گشـودگی4 (اسـکیندلر، 1993). در صـورت آشکارشـدن رفتارهـای بـی صـداقتی، بی اخلاقی و نادیده گرفتن ارزش ها و درستی، راستی و ثبات رفتار، ارتباطات بین فردی دسـتخوشبی اعتمادی خواهد شد (زارعی متین، 1388: 163). راست کرداری لازمه و پیشایند اعتمـاد اسـت، اما برای دستیابی به اعتماد کافی نی سـت. بـه بـاور سـایمنس (2002) اعتمـاد پـیش بی نـی کننـده راست کرداری است؛ وی در گزارش سال 2012 به رابطه قوی اعتمـاد و صـداقت رفتـاری اشـاره کرده است.
اعتبار، نوعی ارزیابی از پیام های فرد است که آیا برای رفتارها و باورهـای او راهنمـای قابـلاتکایی ارائه شده است؟ اعتبار هم مانند راست کرداری پایه و اساس رهبری و پیامد راست کرداری است، اما برای دستیابی به آن کافی نیست. اعتبار رهبران توسط اقدامات صادقانه و راسـت گـویی آنها طی زمان به دست می آید و به طور خودکار با کار یا عنوان شغلی کسب نمـی شـود (کـوزس وپاسنر، 1993: 21 و 35). شکل 1 نشان میدهد چگونه راستی و صداقت مهم تـرین اجـزای بـاور افراد را که به اعتبار منجر میشود، شکل میدهد (استار، 2004: 421).

راست

کرداری
+
شایستگی

فنی

های
اعتماد

اثربخشی

باور

شهرت

و

اعتبار
قوی

رهبری

راست

کرداری

+

شایستگی

فنی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید