دانلود پایان نامه:بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای پرستاران زن و مرد بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای پرستاران زن و مرد بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه

موضوع:

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای پرستاران زن و مرد بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه

 

نام استاد:

خانم لیلا جباری

سال تحصیلی:

نیمسال دوم  91-90


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
تقدیم به 8
تقدیر و تشکر 9
چکیده 10
فصل اول:کلیات پژوهش 13
مقدمه  
بیان مسئله 15
اهداف و ضرورت تحقیق 17
اهداف تحقیق 18
فرضیه های تحقیق 18
تعریف عملیاتی 18
تعاریف نظری 19
فصل دوم  
مقدمه 22
تاریخچه شخصیت 22
 بخش اول:شخصیت 23
شخصیت از دیدگاه مردم 26
نظریه های شخصیت 26
نظریه های روانشناختی شخصیت 28
نظریه پنج عاملی شخصیت 30
ویژگی های شخصیت 31
رویکرد صفات به شخصیت 35
 بخش 2: تعهد حرفه ای 37
مقدمه 37
تاریخچه تعهد حرفه ای 38
مفاهیم تعهد حرفه ای 38
تعهد حرفه ای 42
مطالعه سانتوز 43
مطالعه هاسکت و همکاران 43
مطالعه تسای و همکاران 40
ابعاد تعهد حرفه ای 42
مقیاس های تعهد شغلی 46
انتخاب شغل 48
نیازها 49
تعریف تعهد وجدان کاری 49
عوامل موثر بر تعهد و وجدان کاری 50
پیش بینی کننده های تعهد حرفه ای 51
تعهد حرفه ای پزشکی و مشاغل وابسته 50
مصادیق هریک از اجزاء رفتار حرفه ای 53
چالشهای رفتار حرفه ای 57
چهار محدوده رفتار حرفه ای 65
آموزش و ارزشیابی پروفشنالیسم 68
بخش 3: پرستاری 71
مقدمه 72
تعریف پرستاری 74
نقش های پرستار 74
پیشینه پژوهش داخل کشور 75
پیشینه پژوهش خارج از کشور 76
فصل سوم:طرح کلی پژوهش  
مقدمه 78
طرح کلی پژوهش 78
جامعه آماری و نمونه تحقیق و روش نمونه گیری 78
ابزار تحقیق 78
پایایی 78
روایی 79
شیوه نمره گذاری 80
پرسشنامه تعهد حرفه ای 81
شیوه نمره گذاری 81
روش اجرای تحقیق 82
روش های آماری 82
فصل چهارم:تجزیه تحلیل آمار  
مقدمه 84
روایی ابزار اندازه گیری 85
اعتبار پرسشنامه 85
روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات 86
فصل پنجم:بحث و نتیجه  
بحث و نتیجه گیری 103
محدودیتها 103
پیشنهادهای پژوهشی 103
پژوهش های اجرایی 104
منابع 105
منابع لاتین 106
ضمائم 108

 
 

چکیده

در تمام جوامع نیروی انسانی یکی از منابع و امکانات پر اهمیت و حساس به شمار می رود و هر چه این سرمایه از کیفیت مطلوبتری بر خوردار باشد برای پیشرفت و پیش برد اهداف و ارتقا عملکرد سازمان و همچنین کارآمدی و سودبخشی در عرصه فعالیت های هر سازمانی بهتر است. یکی از عوامل مهم در ارتقا عملکرد نیروی انسانی تعهد حرفه ای که در سه بعد تعهد عاطفی ، مستمر  و هنجاری می باشد که اخیراً مورد توجه روانشانسان صنعتی و سازمانی قرار گرفته است.
و یکی از متغیرهایی که بر افزایش راندامن کاری و عملکرد موفقتر تاثیر می گذارد شخصت و ویژگی های شخصیتی است که به عنوان عاملی برای پیش بینی میزان عملکرد شغلی و موفقیت کاری به شمار می رود.
در این تحقیق هدف کلی تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی ( رواندنژندگرایی، برون گرایی، توافق، بازبودن، وجدانی بودن) بر روی تعهد حرفه ای ( عاطفی، مستمر، هنجاری) می باشد. به همین خاطر 50 نفر از پرستاران بیمارستان به عنوان نمونه انتخاب شده اند که برای سنجش ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه (NEO) و برای سنجش تعهد حرفه ای از پرسشنامه ( آلن، می یر و اسمیت) استفاده شده است . در مبانی نظری و تحقیقی این پژوهش نظریه ها و تحقیقات مرتبط با ویژگی های شخصیتی و تعهد حرفه ای مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده از تحلیل فرضیه ها عبارت است از اینکه :
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها مشاهده می گردد که در بین متغیرهای مورد بررسی ، متغیر تعهد هنجاری پرستاران زن و روان نژندگرایی آنها و نیز بین تعهد مستمر پرستاران زن و روان نژند گرایی آنها از نظر آماری رابطه معنی داری وجود دارد .
با توجه به سطوح معنی داری بدست آمده مشاهده می گردد که بین تعهد عاطفی ، تعهد هنجاری و تعهد مستمر و بطور کلی بین تعهد کاری پرستاران زن و پرستاران مرد از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود ندارد .
که به غیر از ویژگی روان نژند گرایی که بین ویژگی پرستاران مرد و زن از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد .
تعداد صفحه :120
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***