دانلود پایان نامه:مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

پایان نامه رشته :هنر

عنوان : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

دانشگاه آزاد اسلامی

 

عنوان

مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد

با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

 

بهار 92


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
چکیده. 1
مقدمه. 3
فصل اول
کلیات
1-1 بیان مساله. Error! Bookmark not defined.
1-2 سوال تحقیق: Error! Bookmark not defined.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق Error! Bookmark not defined.
1-4 اهداف تحقیق Error! Bookmark not defined.
1-4-1 هدف کلی این تحقیق شناسایی و معرفی صنایع دستی و الگوهای معماری سنتییزد و نقش آن در توسعه گردشگری این شهر میباشد. Error! Bookmark not defined.
1-4-2 اهداف اختصاصی:درراستای دستیابی به هدف کلی فوق اهداف اختصاصی زیر مد نظر قرار گیرد: Error! Bookmark not defined.
1-4-2-1 مشخص نمودن نقش و جایگاه صنایع دستی و معماری سنتی درتوسعه گردشگری یزد. Error! Bookmark not defined.
1-4-2-2 ارائه راهکارایی جهت توسعه صنایع دستی با توجه به تاثیرات آن بر توسعه اقتصاد گردشگری منطقه یزد. Error! Bookmark not defined.
1-4-2-3  ارائه راهکارایی جهت برنامهریزی برای حفظ و نگهداری معماری سنتی به عنوان عامل جذب گردشگر در منطقه یزد. Error! Bookmark not defined.
1-5 فرضیه تحقیق Error! Bookmark not defined.
1-5-1  برنامهریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است. Error! Bookmark not defined.
1-5-2 برنامهریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد. Error! Bookmark not defined.
1-5-3  برنامهریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است. Error! Bookmark not defined.
1-6 روش تحقیق Error! Bookmark not defined.
1-7 جامعه آماری Error! Bookmark not defined.
1-8 حجم نمونه. Error! Bookmark not defined.
1-9 شیوه نمونه گیری Error! Bookmark not defined.
1-10 روش جمعآوری اطلاعات Error! Bookmark not defined.
1-11 روش تحلیل Error! Bookmark not defined.
1-12  پیشینه تحقیق Error! Bookmark not defined.
1-13 محدودیتها و تنگناهای تحقیق Error! Bookmark not defined.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
2-1 گردشگری 11
2-1-1 تاریخچه گردشگری. 12
2-1-2 گونه های گردشگری. 15
2-1-2-1 گردشگری مجازی. 16
2-1-2-2 گردشگری درمانی. 16
2-1-2-3  گردشگری تفریحی. 16
2-1-2-4  گردشگری زمستانی. 17
2-1-2-5 گردشگری انبوه 17
2-1-2-6  گردشگری گروهی بین‌المللی. 18
2-1-2-7 سایر گونه‌های گردشگری. 19
2-2  مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. 24
2-3  صنایع دستی 25
2-3-1 تاریخچه صنایع دستی ایران. 25
2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 27
2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 27
2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 30
2-3-2-3 زری بافی : 32
2-3-2-4 پرده بافی : 33
2-3-2-5 رولحاف بافی : 33
2-3-2-6 شمدبافی : 33
2-3-2-7 چادر شب بافی : 33
2-3-2-8 بافت دستمال : 34
2-3-2-9 قناویز : 34
2-3-2-10 احرامی‌بافی : 34
2-3-2-11 ترمه بافی : 34
2-3-2-12 انواع ترمه : 35
2-3-2-13 دندانی بافی : 35
2-3-2-14 دارایی بافی : 36
2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 37
2-3-4  اهمیت صنایع دستی. 38
2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 39
2-4  معماری 44
2-4-1 معماری ایرانی. 45
2-4-2 اصول معماری ایرانی. 45
2-4-2-1  درونگرایی. 46
2-4-2-2  پرهیز از بیهودگی: 47
2-4-2-3  مردم واری( محوری): 48
2-4-2-4  خودبسندگی: 49
2-4-2-5  نیارش: 50
2-4-3 سبک‌شناسی معماری ایران. 51
2-4-3-1 پیش از اسلام. 51
2-4-3-2 پس از اسلام. 51
2-5  توسعه پایدار. 52
2-5-1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 53
2-5-2  اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 55
فصل سوم
معرفی منطقه مورد مطالعه
3-1 موقعیت جغرافیایی 58
3-2 موقعیت شهری 59
3-3 جمعیت. 59
3-4 پیشینه نام یزد. 60
3-5 پیشینه تاریخی 62
3-6 تاریخ و قدمت. 62
3-7 تاریخ و فرهنگ. 63
3-8 نژاد. 64
3-9 زبان. 65
3-10 مذهب. 65
3-11 آب و هوا 65
3-12 صنایع دستی 67
3-12-1 قالى بافى. 67
3-12-2 زیلو بافى. 67
3-12-3 دست بافى (شعر بافى) 68
3-12-4 ـ ترمه. 68
3-12-5 ـ زرى. 70
3-12-6 ـ مخمل. 70
3-12-7 ـ شمد. 70
3-12-8 ـ چادر شب 70
3-12-9 ـ دستمال. 70
3-12-10 ـ دارایى (ایکات) 70
3-12-11 ـ روتختى. 72
3-12-12 ـ خورجین بافى (لبافى) 72
3-12-13 ـ جیم. 72
3-12-14 ـ سجاده 72
3-12-15 ـ پتو. 72
3-12-16 ـ بقچه، لنگ 72
3-12-17 ـ احرامى، قناویز، دندانى. 72
3-12-18 ـ شال بافى. 73
3-12-19 ـ سفره 73
3-12-20 ـ روفرشى. 73
3-12-21 سفال و سرامیک 73
3-12-22 گیوه بافى. 74
3-12-23 آهنگرى (چیلانگرى) 74
3-12-24 حصیر بافى. 74
3-12-25 کاشى‏سازى. 75
3-12-26 سریشم سازى. 75
3-12-27 شیرینى پزى. 75
3-13 معماری یزد. 76
3-13-1 خانه های سنتی یزد: 78
3-13-2  خانه اربابی: 79
3-13-3 خانه امامزاده ای: 80
3-13-4 خانه قلم سیاه: 80
3-13-5 آب انبارها: 80
3-13-6 یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 81
3-13-7 بادگیرها: 81
3-13- 8 معماری خانه یزدی. 83
3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد : 86
3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد : 88
3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : 88
فصل چهارم
یافته­های تحقیق
4-1 تحلیل توصیفی 90
4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای. 90
4-1-1-1 سن. 90
4-1-1-2 جنسیت 91
4-1-1-3 تحصیلات 91
4-1-1-4 قومیت 92
4-1-1-5 وضعیت تأهل. 92
4-1-1-6 وضعیت اشتغال. 93
4-1-1-7 درآمد پاسخگو و درآمد خانواده 93
4-1-1-8 میزان سفر به یزد تاکنون. 94
4-1-1-9 میزان سفر سالانه. 94
4-1-1-10 انگیزه سفر به یزد. 96
4-1-1-11 میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 96
4-1-1-12 طریقه کسب شناخت 97
4-1-1-13 میزان رضایت 97
4-1-1-14 مهمترین جذابیت  و معرفیت یزد. 98
4-1-1-15 تمایل به بازدید مجدد از یزد. 99
4-1-1-16 محل اقامت در یزد. 99
4-1-1-17 میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. 100
4-1-1-18 میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. 100
4-1-1-19 عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 101
4-1-2 صنایع دستی. 102
4-1-2-1 میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 102
4-1-2-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. 103
4-1-2-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. 104
4-1-2-4 تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 105
4-1-2-5 خرید صنایع دستی یزد. 106
4-1-2-6 کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 108
4-1-2-7 مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 109
4-1-3 معماری سنتی. 110
4-1-3-1 اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 110
4-1-3-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. 110
4-1-3-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 112
4-1-3-4 تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 113
فصل پنجم
بحث و پیشنهاد
5-1 مقدمه. 116
5-2 تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها 118
5-2-1 آزمون فرض اول. 118
5-2-2 آزمون فرض دوم. 119
5-2-3 آزمون فرض سوم. 120
5-3 پیشنهادات 121
منابع و ماخذ : 123
الف) منابع فارسی 123
ب) منابع لاتین 127
ضمیمه. 131
 
فهرست جداول
جدول 3-1 تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد. 85
جدول3-2 واحدهای اقامتی 85
جدول3-3 مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار. 86
جدول 4-1- دادههای تجربی توریستها بر حسب سن 90
جدول 4-2- دادههای تجربی  توریستها بر حسب جنسیت. 91
جدول 4-3- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات 91
جدول 4-4- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت. 92
جدول 4-5- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل 92
جدول 4-6- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال. 93
جدول 4-7- دادههای تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو. 93
جدول 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون. 94
جدول 4-9دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر سالانه. 94
جدول 4-10 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب انگیزه سفر به یزد. 96
جدول 4-11دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 96
جدول 4-12دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب طریقه کسب شناخت از جاذبه های توریستی یزد. 97
جدول 4-13دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها 97
جدول 4-14دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب جاذبه های معرف یزد. 98
جدول 4-15دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به بازدید مجدد از یزد. 99
جدول 4-16دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب محل اقامت توریست در یزد. 99
جدول 4-18دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری 100
جدول 4-19دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبعوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 102
جدول 4-20- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 103
جدول 4-21- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی 103
جدول 4-22- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی 104
جدول 4-23- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 106
جدول 4-24- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد. 108
جدول 4-25- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 109
جدول 4-26- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 110
جدول 4-27- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 110
جدول 4-28- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی 111
جدول 4-29- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 112
جدول 4-30- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 113
جدول 5-1 بررزسی رابطه بین توسعه زیرساختهای شهری با توسعه گردشگری از طریق جاذبههای معماری سنتی 119
جدول 5-2 بررزسی رابطه بین میزان شناخت از یزد با توسعه گردشگری 119
جدول 5-3 بررزسی رابطه بین میزان آگاهی و اطلاعرسانی در زمینه معماری با میزان توفیق در معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی 120
 
فهرست نمودارها
نمودار 2-1: چارچوب نظری تحقیق 11
نمودار 4-1 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها 98
نمودار 4-2 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی 105
نمودار  4-3 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 106
نمودار 4-4 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد. 108
نمودار 4-5 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 109
نمودار 4-6 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی 112
نمودار  4-7 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد. 113
نمودار 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 114
 
 
چکیده
دغدغه غالب کشورها در نیم قرن اخیر توجه به مولفه­های توسعه و رسیدن به یک توسعه پایدار است. یکی از مهمترین و روزآمدترین حوضه­های توسعه پایدار، صنعت گردشگری است.هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامه­ریزی برای توسعه گردشگری در یزد می­باشد. در این تحقیق از دو روش مطالعات کتابخانه­ای و مشاهدات میدانی استفاده شده است در این تحقیق از روش­ تحلیل کمی استفاده شده است.یافته­های تحقیق هر سه فرضیه مورد آزمون را تایید کردند.با توجه به تحلیل های توصیفی دریافتیم که صنایع دستی و معماری سنتی یزد نقش و جایگاه عمده­یی درتوسعه گردشگری یزد دارد. بنابراین می­توان گفت مهمترین عامل در جذب گردشگری شهر یزد به سیاست­های کلان توسعه گردشگری و کم­توجهی به پتانسیل شهر یزد بر می­گردد به گونه­یی که حتی خود توریست­های یزد میزان اطلاع­رسانی و آگاهی­بخشی در سطح ملی را کم ارزیابی کرده­اند.
 
کلمات کلیدی: توسعه پایدار، گردشگری، صنایع دستی، معماری سنتی.
 
فصل اول
کلیات


مقدمه
1-علت انتخاب موضوع تحقیق
گردشگری در اقتصاد جهان جزء ۵ رشته پردرآمد است و درآمدی که در جهان از این صنعت به دست می‌آید چیزی بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال است (سرحدی، 1390).بسیاری از کارشناسان عقیده دارنددرجهان کنونی صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه پس از “نفت” و”خودروسازی” است که برای برخی کشورها درآمد سرشاری را دارد. سازمان همکاری و توسعه جهانی، گردشگری را پس از “بانکداری” دومین بخش خدمات در تجارت بین الملل معرفی کرده است.
توسعه صنعت گردشگری به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارزآور یکی از چالش های مهم توسعه اقتصادی در دنیا است و رقابت کشورها در این عرصه هم اینک به یک “ماراتن توسعه ای” تبدیل شده است. از این رو ازگردشگری به عنوان موتوری پیش برنده و مؤثر در برابر فشارها ومشکلات اقتصادی کشور یاد می‌شود. آمارها هم، جایگاه این مرز و بوم را در پرورش صنعت گردشگری، نه تنها مورد تأیید قرار داده که از آن، در زمره بهترین های جاذبه های توریستی جهان داد سخن داده است (بهمن­آبادی، 1389). فراگیری ابعاد سرمایه گذاری و اشتغالزایی صنعت توریست یکی از ویژگیهای این صنعت اقتصادی پایه است که علاوه برزودبازده بودن، ظرفیت های نامحدودی را نیز برای سرمایه گذاری دارد.
گستره جهانی صنعت گردشگری، توسعه نوآوری­های تکنولوژی،جریانهای سرمایه، فرهنگ، اطلاعات و افزایش درآمدها، بهبود شرایط ارتباطات گردشگری را جلوه دیگری بخشیده است.در عصر حاضر که گردشگری و شکوفایی اقتصادی صنعت گردشگری به دغدغه مشترک جهانی تبدیل شده است، کشورهایی موفق بوده اند که با بکاربردن ابتکار عمل و یافتن راههای جدید بنحو مطلوب از توانمندیهای این بخش بهره برده اند.
اینکه از صنعت گردشگری به بعنوان کلید توسعه برخی کشورها یاد می‌شود، ناشی از درآمد کلان این صنعت است و در برخی کشورهاهم اینک گردشگری دراولویت دیگر برنامه ها قرار دارد. امروزه اکثر صاحب­نظران گردشگری را یک صنعت “مادر” دانسته و معتقدند که درآمدها و عواید این صنعت تنها به یک گروه و افراد محدود تعلق نمی­گیرد. توسعه صنعت گردشگری در دنیا در بخشهای مختلف هتلداری ، هواپیمایی، کشتیرانی ،حمل ونقل ، مراکز اقامتی، تفریحی وبخش خدمات غذایی موجب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم زیادی شده است. گردشگری و درآمد حاصل از آن توزیع درآمدها را متعادل تر و روند عمران منطقه ای را تسریع وفعالیت های اقتصادی کشور را متنوع می‌کند.جذب وبه جریان انداختن سرمایه های سرگردان،افزایش درآمد ملی و ارزآوری از دیگر مزیت های شکوفایی بخش گردشگری است.
کارشناسان این حوزه، صنعت گردشگری را ارزآورتر از نفت دانسته و معتقدند که درآمد  ۱۰۰۰دلاری هر توریست برابر با  ۶۰تا۷۰بشکه نفت است. به گفته کارشناسان، وابسته بودن 50 درصد تولید ناخالص برخی کشورهای کوچک جهان و محسوس بودن درآمد برخی کشورهای بزرگ از گردشگری می‌طلبد که در کشور ایران به عنوان یک غول بزرگ گردشگری آسیاباتمدن وتاریخ کهن بیش از پیش در این بخش سرمایه گذاری شود.
در حالی که از سوی دولت، گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه اعلام شده است، هر سال صدها هزار نفر ایرانی به کشورهای گوناگون اروپائی، عربی و آسیای جنوب شرقی سفر می‌کنند و صدها هزار دلار ارز به جیب این کشورها می‌ریزند و این در برابر میزان ورود گردشگر به ایران سنجش کاه است و کوه.
یکی از مهمترین پتانسیل­ها و زمینه­های قابل توجه در امر گردشگری کشورمان که از دیرباز محور توجه جهانیان بوده؛ صنایع دستی و معماری سنتی مناطق مختلف کشورمان است. اهمیت این بخش از صنعت بومی‌تا آن حد است که از آن بعنوان هنر ماندکار تاریخی یاد می­کنند و جایگاه جهانی ایران در این زمینه چشم­گیر است. صنایع دستی ایران، امروزه، علیرغم فراز و نشیب های فراوان و حتی با توجه به بی مهری هائی که در برخی از دوران ها پشت سرگذاشته، توانسته است در زمره باارزش ترین هنرهای کاربردی جامعه مطرح گردد و نه تنها از جنبه های فرهنگی بلکه از جهات اقتصادی و اجتماعی نیز احترام و توجه و عنایت جهانیان را به خود جلب کند. بطوری که بسیاری از صاحب نظران، ایران را یکی از سه قطب مهم صنایع دستی آسیا و جهان می‌دانند و از نظر تنوع شاید در صدر تمامی‌کشورها قرار داشته باشد.
شهر یزد، بعنوان یکی از پایگاه­های اصلی معماری سنتی و صنایع دستی از سابقه تاریخی بالایی برخوردار است. نوع معماری خشتی این شهر که آن را در زمره شهرهای خشتی زیبای جهان قرار داده و تنوع صنایع دستی منحصر به فرد مردمان این شهر، می­تواند این حوزه شهری را یکی از قطب­های مهم و ارزشمند گردشگری دنیا سازد. این اهمیت و ضرورت می­طلبد که در زمینه گردشگری و توسعه صنعت گردشگری، بالاخص در حوزه شهری یزد، که از پتانسیل بومی‌بالایی برخوردار است، مدیریت و برنامه­ریزی صحیح و تحول­بخشی صورت گیرد.
 
حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته، که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت، از چنان اهمیتی برخوردار است که توجه به امر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تحقق یافتن توسعه پایدار را ضروری کرده است. میراث فرهنگی و طبیعی بیان‏کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ و جاذبه‏های طبیعی هر کشوری است که شکل‏گیری و به وجود آمدن آن در طی سالیان متمادی صورت گرفته است.نیروها و عواملی که پدیدآورنده این‏گونه آثار طبیعی و انسانی هستند در طول زمان و در شرایط مکانی خاص خود عملکردهای متفاوتی داشته‏اند و آنچه که ما امروزه شاهد آن هستیم و تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی از آن نام می‏بریم در بعد طبیعی آن حاصل تأثیر عوامل طبیعی بر یکدیگر و دخل و تصرفات عوامل انسانی بر آنها است که چشم‏اندازهای متنوعی را به وجود آورده است و به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود از دیگر پدیده‏های طبیعی متمایز است.این‏گونه پدیده‏ها در گذشته‏های دور نیز در گوشه و کنار کشورهای مختلف جهان وجود داشته ولی مطالعات چندانی بر روی آنها صورت نگرفته و در دهه‏های اخیر با پیشرفتی که در همه علوم حاصل شده است پژوهشگران حوزه­های علمی، بالاخص رشته جغذافیا، به اهمیت آنها پی برده و کار مطالعاتی خود را در مورد بررسی، شناسایی و معرفی آنان به جهانیان شروع کرده‏اند.پژوهش در مورد چنین پدیده‏هایی به قدری حایز اهمیت است که یونسکو از این‏گونه آثار تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی نام برده و کلیه کشورهای جهان را بر آن داشته است که در حفظ و حراست از آنها بکوشند، زیرا این پدیده‏های طبیعی و فرهنگی علاوه بر رونق گردشگری و توسعه پایدار، الگوی بسیار مناسبی برای معرفی فرهنگ و تمدن یک کشور به حساب می­آید و اهمیت و ضرورت توجه و برنامه­ریزی جهت مراقبت و رونق آنها را در پی خواهد داشت (یونسکو، 1375).
2-سوالات تحقیق
-آیا برنامه­ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است؟
2- آیابرنامه­ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد؟
3- آیا برنامه­ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است؟
3-فرضیه تحقیق
1 – بلی،برنامه­ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است.
2 -بلی،برنامه­ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد.
3 -بلی، برنامه­ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است.

تعداد صفحه : 152
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***