دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و رویکرد عکاسی سوررئالیسم در گزیده‌ای از آثار گرافیک معاصر

پایان نامه رشته : هنر

عنوان :  بررسی و رویکرد عکاسی سوررئالیسم در گزیده‌ای از آثار گرافیک معاصر

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه  سوره

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه نظری:

بررسی و رویکرد عکاسی سوررئالیسم در گزیده‌ای از آثار گرافیک معاصر

عنوان پایان نامه عملی:

طراحی 12 پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم

استاد راهنمای تئوری و عملی :

دکتر محسن سلیمانی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده
رساله حاضر، پژوهشی پیرامون شناخت سوررئالیسم، نه به عنوان یک سبک هنری، بلکه به لحاظ اندیشه و دیدگاه فلسفی، هنری و ورود این اندیشه به حوزه‌ی عکاسی و کاربرد سوررئالیستی آن در گرافیک معاصر می‌باشد.
به همین خاطر بخش عمده‌ای از رساله‌ به بررسی و تبیین فلسفه‌ی اغراق و نقش آن در عکاسی و کاربرد آن در گرافیک اختصاص یافته است.
از این جنبش هنری، همواره به عنوان یکی از پر مخاطب‌ترین سبک‌های هنری یاد می‌شود. لذا بررسی دقیق فضای حاکم بر دنیای هنر در دوران معاصر و بخش‌هایی از گفتمان‌هایی در ارتباط با بیان عکاسانه و روایت در عکاسی ضروری می‌نمود که در این پژوهش سعی شده است، حتی المقدور مطالب پراکنده‌ی موجود در کتاب‌ها، مقاله‌‌ها، مجلات، نشریات و نقطه نظرات اساتید متخصص در این زمینه را، در ارتباط با مقوله عکس و قابلیت‌های عکاسی و فتوگرافیک جمع‌بندی شود و در ادامه نیز معرفی طراحان و عکاسان سورئال به همراه نمونه‌‌هایی از آثار ایشان در چهارچوب این پژوهش قرار گیرد.
با توجه به کارکرد زیاد تصاویر عکاسانه در خلق آثار گرافیکی، تاریخچه و تعاریفی در ارتباط با سبک‌‌های هنری‌ای که در خلق و پیشرفت فتومونتاژ، فتوگرافیک و فتوکلاژ نقش داشته‌اند ارائه شده و از آنجا که در بیشتر کتب، جنبش دادا و سوررئال در نقاشی مطرح گردیده و چندان از ارتباط آن با گرافیک صحبتی به میان نیامده، باعث شد این پژوهش، بررسی این جنبش‌‌ها و تأثیرات آن‌ها را در حوزه گرافیک مطرح نماید که در فصل دوم بدان‌ها پرداخته شده است.
 واژگان کلیدی:   گرافیک، عکاسی، فتوگرافیک، سوررئالیسم، فتومونتاژ.
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
چکیده د
کلید واژه د
فهرست مطالب ذ
فهرست تصاویر. ش
پیشگفتار. ن
مقدمه.1
1 –  فصل اول‌8
1 –  1 – بخش اول‌: طرح تحقیق9
1 –  1 – 1 –  بیان مسأله.9
1 –  1 – 2 –  پیشینه تحقیق10
1 –  1 – 3 –  اهداف تحقیق.11
1 –  1 – 4 –  روش تحقیق.11
1 –  1 – 5 –  سابقه و ضرورت انجام تحقیق.12
1 –  2 – بخش دوم‌: گفتمان عکاسانه13
1 –  2 – 1 –  بیان عکاسانه.13
1 –  2 – 2 –  ورود عکاسی به دنیای هنر.23
1 –  2 – 2 – 1 –  عکاسی با مفاهیم اجتماعی.32
1 –  2 – 3 –  مبانی نظری سوررئالیسم36
1 –  2 – 4 –  اصول سوررئالیسم.37
1 –  2 – 4 – 1 –  طنز.37
1 –  2 – 4 – 2 –  شگفت و جادو.37
1 –  2 – 4 – 3 –  نگارش خودکار37
1 –  2 – 4 – 4 –  رویا37
1 –  2 – 4 – 5 –  دیوانگی38
1 –  2 – 4 – 6 –  تصادف عینی38
1 –  2 – 4 – 7 –  اشیاء سوررئالیستی.38
1 –  2 –  5 –  عکاسی با بیان سوررئالیسم40
2 –  فصل دوم‌: بررسی دیدگاه سوررئالیسم و تأثیرات آن بر گرافیک، عکاسی و برخی از هنرهای
 دیگر42
2 –  1 –  بخش اول: دادا و روند شکل‌گیری سوررئا‌لیسم43
2 –  1 –  1 –  دادائیسم و گرافیک.50
2 –  1 –  2 –  هنرمندان دادا52
2 –  1 –  3 –  رویکردهای دادائیسم در عکاسی52
2 –  1 –  4 –  سرانجام دادائیسم53
2 –  2 –  بخش دوم: سوررئا‌لیسم یا فراواقع‌گرایی یا وهمگری.54
2 –  2 –  1 –  نگرش نمادین.61
2 –  2 –  1 –  نگرش واقع‌گرا.62
2 –  3 –  آندره برتون و جنبش سوررئالیسم63
2 –  4 –  رویکردهای سوررئالیسم در ادبیات67
2 –  4 –  1 –  استعاره در ادبیات.68
2 –  4 –  2 –  جناس در ادبیات69
2 –  4 –  3 –  ایهام در ادبیات.69
2 –  4 –  4 –  بازشناسی آرایه‌های ادبی در تصویر.72
2 –  4 –  4 –  1 –  استعاره در تصویر73
2 –  4 –  4 –  2 –  جناس در تصویر76
2 –  4 –  4 –  3 –  ایهام و نماد در تصویر.78
2 –  5 –  رویکردهای سوررئا‌لیسم بر نقاشی و مجسمه‌سازی80
2 –   5 –  1 –  رنه ماگریت.80
2 –   5 –  2 –  سالوادور فلیب دالی81
2 –  6 –  رویکردهای سورئالیسم در سینما و عکاسی82
2 –  6 – 1 –  اعتقاد سوررئالیست‌ها در مورد سینما و عکاسی82
2 –  7 –  رویکرد‌های سوررئالیستی در عکاسی.87
2 –  7 –  1 –  گرایشات سورئالیستی در عکاسی.93
2 –  7 –  2 –  رئالیسم سحرآمیز در عکاسی101
2 –  8 –  رویکرد‌های عکاسی سوررئالیستی در گرافیک105
2 –  9 –  سرانجام سوررئالیسم.112
3 –  فصل سوم‌: معرفی برخی از طراحان و عکاسان سوررئالیست.113
3 –  11 –  معرفی برخی از طراحان با توجه به رویکرد‌ عکاسانه‌‌ی سوررئالیستی در آثار
گرافیک آنها114
3 –  11 –  1 –  میشل باتوری114
3 –  11 –  3 –  چاز ماویان دیویس.122
3 –  11 –  2 –  آلن لو کرنک.127
3 –  11 –  4 –  پی یر برنارد129
3 –  11 –  5 –  ویسلاو والکوسکی.131
3 –  11 –  6 –  ایسیدرو فرر133
3 –  11 –  7 –  اپکس لین.136
3 –  11 –  8 –  محسن سلیمانی138
3 –  11 –  9 –  فرزاد ادیبی.140
3 –  11 –  10 –  سید حسن موسی‏زاده.143
3 –  11 –  11 –  محمدرضا دوست‏محمدی148
3 –  12 –  معرفی برخی از عکاسان  با توجه به رویکرد سوررئالیستی در آثار آنها162
3 –  12 –  1 –  چما مادوز.162
3 –  12 –  2 –  مَن رِی167
3 –  12 –  3 –  دیوید هاکنی.173
3 –  12 –  4 –  جولیا مارگاریت کامرون.177
3 –  12 –  5 –  ادوارد وستون.183
3 –  12 –  6 –  فرانسیس جاکوبتی190
3 –  12 –  7 –  سیدمهدی مقیم‌نژاد.195
4 –  فصل چهارم‌: بررسی فتوگرافیک197
4 –  1 –  رویکردهای عکاسی در گرافیک198
4 –  2 –  روند شکل‌گیری فتومونتاژ203
4 –  2 –  1 –  فتومونتاژ.218
4 –  2 –  2 –  نقش جان هارتفیلد در شکل‌گیری فتومونتاژ228
4 –  3 –  رویکرد فتومونتاژ در آثار گرافیکی233
نتیجه‌گیری240
گزارش بخش عملی و تصاویر آن.243
فهرست منابع248
چکیده انگلیسی.257
کلید واژه انگلیسی.257
مقدمه
«بشر از روزگار پیش تاریخی به دنبال روش‌هایی بوده که بتواند ایده‌ها و مفاهیم خویش را به صورت بصری نشان دهد و دانش را در قالب گرافیک محفوظ بدارد و به اطلاعات نظم و روشنی بخشد. افراد مختلفی چون کاتبان، چاپ‌گران و هنرمندان این نیازها را در طول تاریخ برآورده کرده‌اند. ویلیام ادیسن دوی گینز (William Addison Gynz)، کتاب‌آرای برجسته، به عنوان کسی که به پیام‌های چاپی، نظم ساختاری و صورت بصری می‌داد در سال 1922 در توضیح فعالیت خویش اصطلاح طراح گرافیک (Graphic Designer) را به کار برد و از آن زمان همین نام برای این حرفه‌ی نو، برگزیده شد. اما امروزه طراح گرافیک، وارث نیاکان برجسته‌ای است. کاتبان سومری که مخترع خط بودند، صنعت‌گران مصری که روی برگ‌های پاپیروس کلمات و تصاویر را در هم آمیختند، باسمه‌سازان چینی و تذهیب‌کاران قرون وسطی، چاپ‌گران و حروف‌چینان سده‌ی پانزدهم که نخستین کتاب‌های چاپی اروپایی را طراحی کردند، جملگی بخشی از میراث غنی و تاریخ طراحی گرافیک هستند. ولی به طور کلی بنیان‌گذاران اصلی این سنت گم نامند؛ زیرا ارزش اجتماعی و دستآوردهای زیبایی‌شناختی طراحان گرافیک که بسیاری از آنان، هنرمندانی مبتکر و با قدرت تخیل و هوش بالا بوده‌اند، به حد کفایت شناخته نشده‌اند.» (بی. مگز؛ فراست؛ نوری؛ 1384؛ ص 4)
«کلمه‌ی دیزاین به زبان فارسی، طراحی ترجمه شده و به کار می‌رود. در صورتی‌که دیزاین دارای مفهوم متفاوت و وسیع‌تری است. دیزاین به معنی ساختار دادن و یا سازمان دادن است. معنی و یا منظوری را با در نظر گرفتن امکانات، با درک اولویت اجزاء آن با کمک عقل، منطق و خلاقیت برای درک و یا مصرف مخاطب و یا جماعتی خاص سازمان‌دهی کردن و سامان دادن است؛ که از معنی طراحی بسیار فاصله دارد. طراحی، آخرین مرحله‌ی شکل گرفتن دیزاین است که برای نشان دادن فکر و ایده، روی کاغذ به کار می‌رود.» (مثقالی، «دیزاین»، حرفه هنرمند، شماره 19، ص 2)
«گرافیک دیزاین امروز دیگر از چنان عمر دیرپایی برخوردار است که می‌توان نقش آن را در جامعه به آسانی مورد بررسی و شناخت قرار دهد. هر چند، گرافیک دیزاین بر خلاف معماری، ادبیات یا هنرهای زیبا، بدون اتکا به تفکر نظری چندانی بسط و تکامل یافته است. گرافیک دیزاین در روندی تدریجی در قالب تلاش‌هایی پراکنده در بسط و توسعه‌ی گونه‌های فرعی خود چون پوستر یا کتاب، لیکن بدون پی‌ریزی دستگاه نظری موجود در حوزه‌ی ادبیات یا دیالوگ جاری در حوزه‌ی معماری، به کنشی آگاهانه بدل شده است.» (فراسکارا، «گرافیک دیزاین: هنر زیبا یا علم اجتماعی؟»، حرفه هنرمند، شماره 19، ص 14)
«از زمانی که انسان تصمیم به ارائه‌ی یک پیامِ تصویری گرفت و به زعم خویش از مواد و متریالی که برای هم‌نوعانش مفاهیم مشخص و تا حدودی ثابت داشت، استفاده کرد؛ هنر گرافیک آغاز شد و تاکنون نیز با همه ی پیشرفت‌ها و تغییراتی که داشته است باز هم با همان شیوه به حرکت خود ادامه می‌دهد. صدها نگاره در غار شووه (Chauvet)، در جنوب فرانسه که در حدود سی هزار سال پیش از میلاد مسیح، طراحی شده‌اند، نگاره‌های غار لاسکو (Lascaux)، حدوداً چهارده هزار سال پیش از میلاد مسیح و بسی دیگر از این غار نگارها در دیگر نقاط جهان که با پیدایش خط به زبان نیز تجهیز شده‌اند، در سه یا چهار هزار سال پیش از میلاد، همه نشانه‌هایی بارز از تاریخ گرافیک و رشته‌های وابسته به آن هستند.» (ویکی پدیا؛‌‌ 30 مه ۲۰۱۲؛ ساعت ۱۹:۵۵)
«ارتباطات تصویری، تاریخی طولانی دارد. از همان زمانی که انسان اولیه، برای غذا شکار می‌کرد و جای پنجه‌های حیوانی را در گل می‌دید، در حقیقت به یک شکل گرافیکی نگاه می‌کرد؛ او در فکرش، حیوان را می‌دید. گرافیک حتی می‌تواند مجموعه‌ای از علائم باشد.» (سایت حوزه هنری استان کرمان؛ 9 بهمن 1390)
«دیزاین به معنی امروزی آن در طی 400 سال اخیر در غرب شکل گرفته است. ما کمتر از 100 سال است که با این پدیده برخورد کرده‌ایم (در قدیم دیزاینر و هنرمند و صنعت‌گر یکی بودند و این تفکیک مشاغل در قرون اخیر به آرامی شکل گرفته) و در نتیجه برایمان بیگانه است.» (مثقالی، «دیزاین»، حرفه هنرمند، شماره 19، ص 4)
«پوستر در طراحی گرافیک، از جمله نمادهای توسعه محسوب می‌شود، بدین‌ترتیب که موضوعی با محتوای اقتصادی به یاری تصویر و نوشته، تبدیل به مطلبی به یادماندنی می‌شود. در شهرهای بزرگِ رو به رشد قرن نوزدهم، پوسترها نشانه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌رفتند و همیشه رقابت برای جلب مشتری، فروش بیشتر، جلب توجه مردم و هدایت آن‌ها به سوی امور فرهنگی (انواع سرگرمی‌ها و .) در جریان بود. با گسترش لیتوگرافی و چاپ و استفاده از رنگ، میزان توجه مردم به پوستر افزایش یافت. تصویرسازی، مفهومِ کاملی از نوشته پیدا کرد که مد هنری روز را منعکس می‌کرد، تصاویری که با ظرافت ساده شده و مفاهیم اقتصادی ، هنری و . را به خوبی منعکس می‌نمود. قبل از لیتوگرافی، پوسترها همانند کتاب‌ها با حروف چاپی و با جوهر سیاه و گاهی همراه با تصاویری که روی چوب کنده‌کاری می‌شد، چاپ می‌شدند و این چاپگر بود که حروف را انتخاب و مرتب می‌کرد و در صفحه قرار می‌داد.» (سایت حوزه هنری استان کرمان؛ 9 بهمن 1390)
«تولوز لوترک (Henri de Toulouse-Lautrec) که یکی از شاخص‌ترین استادان هنر پوستر، در قرن نوزدهم بود، دگرگونی‌های ارزنده‌ای چه در محتوا و چه در سبک هنری پوستر به وجود آورده است. بیش از هر چیز می‌توان گفت که هنرِ مدرنِ گرافیک در پوسترهای او به اوجی درخور رسید و به عبارتی دیگر، آثار لوترک به تولد هنرگرافیک در پوستر انجامید. لوترک، شیوه‌ی شاعرانه و امپرسیونیزم را که در کارهای دیگر پوسترسازان به چشم می‌خورد، کنار گذاشت و به جای آن، تکنیک چاپ‌های ژاپنی را با سطح‌های رنگی بی‌عمق و صاف برای ارائه‌ی کارهای خویش به کار گرفت.» (ویکی پدیا؛‌‌ 30 مه ۲۰۱۲؛ ساعت ۱۹:۵۵)
«همچنین آغاز هزاره‌ى سوم میلادى و پشت سر گذاشتن عصر صنعتى و ورود به عصر فرا‌صنعتى (اطلاعاتى)، باعث شد، حرفه‌ى دیزاین که قرن بسیار پربارى را پشت سر گذاشته بود به مرحله‌ى کاملاً جدیدى از فرآیندِ تکاملی‌اش گام نهد. در این مرحله‌ى جدید، برخلاف باور سنتى حاکم در طى قرن بیستم که در آن نتیجه‌ى کار و اثر نهایى دیزاینر، همه‌ى توجه‌ها را به خود جلب می‌نمود، اکنون فرآیند و روند رسیدن به آن خروجى اهمیتِ ویژه‌اى پیدا می‌کند. بدین ترتیب، دیگر تعریف دیزاین صرفاً در محدوده‌ى خروجی‌هاى بصرى آن خلاصه نمی‌شود و گام به عرصه‌ا‌ى فراتر گذاشته است. تفکرِ دیزاین، اصطلاحى است که در دهه‌ى اخیر و براى بیان روش فکرى فرد دیزاینر در مواجهه با صورت مسئله‌هاى گوناگون و ارائه‌ى راه‌حل‌هاى نو براى آن‌ها به کار می‌رود؛ روش تفکر و منشى که به اعتقاد بسیارى از صاحب‌نظران مطرح دنیاى امروز قادر است براى بسیارى از مشکلات پیچیده‌ى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، محیط زیستى و تجارى موجود راه‌حل‌هایى کارآمد ارائه نماید. اهمیت تفکر دیزاین به جایگاهى ارتقاء پیدا کرده است که امروزه مطرح‌ترین مدارس بیزنس دنیا، به روش‌هاى گوناگون، درصدد هستند دانشجویان خود (متخصصان آینده‌ى عرصه‌ى بیزنس) را با مبانى فکرى دیزاینرها آشنا نمایند.» (انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران؛ سه شنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۸۹، ساعت ۱۷:۳۰)
«پس از مدتی عکاسی شروع به تأثیرگذاری در گرافیک کرد. چرا که تا آن موقع امکاناتِ تکنیکی و چاپ بسیار ابتدایی بود. معمولاً عکاسان در زمینه‌های دیگری کار می‌کردند و به تبلیغات گرافیک علاقه‌ای نشان نمی‌دادند، هر چند بعضی کارهای تبلیغاتی را نیز انجام دادند ولی از این که پای کار خود را امضاء کنند، امتناع می‌کردند. به هر حال، از یک طرف توجه بسیاری از گرافیست‌ها به عکاسی معطوف شد و از طرف دیگر انقلاب در تکنیک‌های چاپ، عکاسان را به طرف تبلیغات هدایت کرد. در اولین تبلیغاتی که به وسیله‌ی عکاسی انجام شد، عکس‌ها از کیفیت خوبی برخوردار  بودند ولی چندان توجهی به نحوه‌ی ارائه‌ی محصولات نشد. آژانس‌های تبلیغاتی و طراحان پی بردند که یک عکس، بیشتر از تصویرسازی حقیقی، تأثیرگذار است. بنابراین تا آن‌جا که تکنیک‌های عکاسی اجازه می‌داد، از عکاسی استفاده می‌کردند. در موردِ اینکه چه کسی اولین عکس تبلیغاتی در ایران را گرفت، نمی‌توان از یک عکاس به خصوص نام برد ولی هادی شفایی، سیروس امامی، احمد عالی، منصور پاکزاد، اسد بهروزان و بعداً مسعود معصومی خود را وقف تبلیغات با عکاسی کردند. علی خادم، رضا نوربختیار، بیژن بنی‌احمد، زرافشان و کلانتری با مجلات همکاری کرده و گاهی برای روزنامه عکس‌های تبلیغاتی تهیه می‌کردند.» (حوزه هنری استان کرمان؛ 9 بهمن 1390)
«در کارِ هنرمندان گرافیک، عکاسی آن‌چنان مؤثر واقع شده که آنان ترجیح می‌دهند همواره موضوعات خود را از طریق عکاسی بیآفرینند، از این رو، رفته رفته عکاسی جای طراحی و نقاشی را در پوسترها و آگهی‌ها و غیره اشغال کرده و همچنین گرایش‌هایی بسوی عکاسی تجریدی ظاهر گشته، بنابراین دست‌آوردهای حاصل از این تجربیات، زمینه‌ی استفاده از عکاسی در هنر گرافیک را غنی‌تر کردند.» (خانه‌ی گرافیک- گروه گرافیک استان اردبیل؛ سه شنبه 26 مهر1390، ساعت 23:26)
در سال‌های اخیر، گرایش به سمت فتومونتاژ، فتوگرافیک و یا فتوکُلاژ به عنوان یکی از پرطرفدارترین ابراز خلق آثار گرافیکی، رشد شایان توجهی داشته است که این امر ناشی از عوامل مختلفی چون فراگیر شدن استفاده از نرم‌افزار‌های مونتاژِ عکس همچون فتوشاپ از یک سو، و از سوی دیگر ارتقاء سواد رسانه‌ای عموم و همچنین افزایش میزان برقراری ارتباط با هنر و گرافیک امروز ایران می‌باشد. بنابراین رشدِ درکِ هنری جامعه، خلق تصاویر فراواقعی را طلب می‌کند.
«تحول طراحی گرافیک، ارتباطِ نزدیکی با تحول تصویرسازی، عکاسی و فنآوری چاپ دارد. با این وجود ارائه‌ی بحثی جامع از همه‌ی این شیوه‌های مرتبط با هم در قالب یک کتاب، ناممکن است. در عین حال که مبادله‌های تأثیرگذاری بین این شیوه‌ها صورت گرفته، اما این مسائل فقط در متن تأثیرشان بر تحول طراحی گرافیک، آشکار است. در سال‌های اخیر، طراحی گرافیک مرزهای سنتی را پشت سر نهاده و طراحی گرافیک محیطی و حرکت (Kinetic) را نیز در برگرفته است.» (بی. مگز؛ فراست؛ نوری؛ 1384؛ ص 2)
«هنرِ سده‌ی بیستم با هجوم ایسم‌های مختلف و با افزایش رنج و آلام آغاز شد، تا اینکه سرانجام یک جنبش پُرنخوت، با اعتماد به نفس و جوان به نام دادا فراگیر شد. جنبش فوق، همچنان که بر ادبیات، تئاتر و نقاشی تأثیرگذار بود، بر هنر گرافیک هم اثرات مهمی برجای نهاد.» (کلوب- جامعه مجازی ایرانیان؛ 14 مهرماه 1387، ساعت 19:49)
«قبل از آغاز پژوهش‌ها و تجربیات مدرسه باهاوس، دادا مهم‌ترین جریان هنری به شمار می‌آمد.» (پ: جمعی از نویسندگان،56).
«این جنبش، گرچه بر زمینه‌ی کوبیسم و فوتوریسم رشد کرد و جلوه‌هایی از توان خلاقیت و ابداع را نشان داد، برخی ابتکارات فنی چون فتومونتاژ، کُلاژ و نیز تأکید بر عنصر تصادف در جریان آفرینش اثر هنری را به هنر مدرن عرضه داشت.» (پاکباز، 209)
تعداد صفحه : 330
قیمت : 22 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***