دانلود پایان نامه ارشد: فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامه فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد

دانلود پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامه فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد

دانشگاه زنجان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامه فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد

استاد راهنما:

دکتر فریده وجدانی(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب:
مقدمه1
بخش اول :اسامی خاص
الف)
آرزو6
آزاده.6
اَرجاسپ7
اَردشیر.7
اَردشیرموبد 15
اَردشیرنیکوکار15
اَردوان .15
اَرسطالیس.17
اِسفندیار.17
اِسکندر.28
اَشک.41
اَلان شاه.41
اَلوای.41
اَندریمان. 41
اندیان.42
اورمزد 1  .42
اورمزد 242
اورمزد بزرگ.43
ب)
بابک43
برانوش 1.44
برانوش  244
براهام جهود44
برزمهر45
برزین 45
بِلاش پیروز46
بُناک.46
بَنداه46
بندوی46
به آفرید 47
بهرام اورمزد47
بهرام بهرام.48
بهرام بهرامیان48
بهرام شاپور.48
بهرام گور.49
بهرام هور.67
بهزاد.67
بهمن 167
بهمن 270
بیژن70
بیطقون70
بیورد.71
پ)
پارس.71
پارس مرزبان.71
پِروش.71
پشوتن71
پیروز. 73
پیروز بهرامیان73
پیروز یزدگرد74
ج)
جاماسپ 175
جاماسپ 275
جانوشیار76
جوانوی.76
خ)
خرّاد1.76
خرّاد 2 77
خرّاد 3.77
خُزاعه.77
خزوران.77
خسرو 1 .77
خسرو 2.77
خضر.78
خوشنواز.78
د)
دادبرزین79
دارا79
داراب81
دل افروز83
ر)
رستم83
رشنواد89
رودابه89
روزبه.90
روشنک. 90
ز)
زال. 91
زرمهر 92
زواره 93
س)
ساسان 1 94
ساسان 2.94
ساسان چهارم.94
ساسان ساسان95
سپینود.95
سُورُک 95
سوسنک. 96
سوفرای. 96
ش)
شاپور. 97
شاپور اردشیر97
شاپور ذوالاکتاف.99
شاپور رازی.104
شاپور شاپور.104
شاهوی104
شعیب105
شَغاد 105
شنبلید 106
شنگان 106
شَنگل106
شهر 109
شهرگیر 1 .109
شهرگیر 2.109
شهروی109
شیرخون.110
ط)
طایر.110
طرخان110
طینوش 1 .110
طینوش 2.111
ف)
فرآیین.111
فرامرز111
فرانک113
فرشید وردکدیور.113
فغانیش113
فغستان.113
فور114
فیلقوس.114
ق)
قارن.114
قارن برزمهر115
قباد115
قیدافه118
قیدروش 119
قیران 119
قیطون.120
ک)
کتایون.120
کرزسپ.120
کنارنگ121
کُهرم121
کَید هندی 121
گ)
گرگسار122
گستهم. 124
گُشتاسپ.124
گُشسپ126
گلنار.126
گودرز 127
گوش بستر 127
گیروی .127
ل)
لُنبک آبکش. 127
مالکه128
مانی صورتگر128
ماه آفرید. 129
ماهیار 1 129
ماهیار 2 129
ماهیار 3129
مزدک130
مشکناز131
مشکنک131
مَنذر.132
مهرآذر.134
مهران134
مهربرزین خرّاد134
مهربنداد135
مهرپیروز بنداد.135
مهرک نوشزاد.135
مهرنوش135 میلاد135
ن)
ناردانک136
ناهید136
نِرسی 1 .136
نِرسی 2.137
نِرسی 3.137
نِرسی آزادچهر.137
نصرقتیب138 نُعمان138
نوش آذر.139
نوشه.139
نوشین روان.139
ه)
هرمز.140
هرمزد140
هرمز یزدگرد 140
هَفتواد.141
همای 1 .141
همای 2142
همای چهرآزاد.142
هوشیار143
ی)
یازاردشیر144
یانُس144
یزدگردبزه گر.144
یزدگردبهرام.145
بخش دوّم:عناوین عام
ب)
باغبان148
پ)
پزشک1148
پزشک2.148
د)
دبیر149
دختر اردوان.149
دخترمهرنوش زاد149
دخترهفتواد150
دهقان150
دهقان چاچ.150
دیده بان.150
ر)
راهب151
ز)
زن پالیزبان 151
زن گازُر151
س)
ساقی.152
سکُوبا.152
ف)
فرستاده 1152
فرستاده 2.152
فرستاده 3.152
فرستاده 4.152
فغفور 1153
فغفور 2153
فیلسوف هندی .153
ق)
قیصر 1.154
قیصر 2.154
ک)
کنیزک 1.154
کنیزک 2.155
گ)
گازر .155
ل)
لوریان155
م)
موبد 1 156
موبد 2157
فهرست منابع158
چکیده
شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی از داستان های بسیاری تشکیل یافته است . در عین حال هر یک از داستان‏های این اثر حماسی عظیم دارای شخصیّت های فراوانی است که مطالعۀ تک تک حوادث زندگی این شخصیت‏ها به صرف زمان بسیاری نیازمند است و این احتمال وجود دارد که همین حجم انبوه در عدم رغبت به خوانش این متن ارزشمند مؤثر افتد .پژوهش حاضر جهت تسهیل در امر دستیابی به اطلاعات موجود در شاهنامه با صرف زمان کمتر، به بررسی اقدامات، رفتار ها و حوادث زندگی پادشاهان، پهلوانان و سایر اشخاص در شاهنامۀ  فردوسی پرداخته و با عنوان بندی، فهرست کردن و ارائۀ آن‏ها با ترتیبی منطقی، این امکان را برای خواننده فراهم آورده است که با یک بار نگاه کردن به فهرست اقدامات و حوادث مهمّ زندگی آنان، آشنایی کلی با چگونگی حضور شخصیت‏ها در شاهنامه پیدا کند وبدون اتلاف وقت و سردرگمی ، به سراغ حادثۀ خاصی برود که خواهان مطالعه وکسب آگاهی بیشتر دربارۀ آن است.
مقدمه
شاهنامۀ فردوسی بزرگترین منظومۀ حماسی زبان فارسی و آیینۀ تمام نمای فرهنگ، اعتقادات و آداب و رسوم ایرانیان است. این شاهکار بزرگ ادبی، دارای شهرتی جهانی بوده و به مثابۀ شناسنامه و سند هویّت ملّت ماست. شاهنامه سرگذشت قوم ایرانی را از آغاز آفرینش جهان و نخستین فرمانروایان ایران تا زمان شکست آخرین امپراتور ساسانی از سپاه اسلام، دربر می‏گیرد، بنابراین از داستان­های بسیاری تشکیل یافته و محدودۀ زمانی آن نیز طولانی است. اشخاص متعددی در داستان­های آن نقش­آفرینی کرده­ و با اقدامات خود در روند داستان­ها تأثیرگذار و از آن‏ها تأثیرپذیر بوده­اند. آشنایی با این اشخاص گرچه ممکن است مطلوب و دلخواه باشد؛ امّا مطالعۀ حوادث زندگانی و اقدامات فرد فرد آن‏ها با توّجه به حجم شاهنامه مستلزم صرف زمان بسیاری است و نیز هیچ منبع مدوّن و طبقه بندی شده‏ای وجود ندارد تا هر پژوهشگری بتواند بدون جست وجوی بخش اعظمی از شاهنامه و مطالعه تک تک ابیات آن، به آسانی به اطلاعاتی که نیاز دارد دسترسی پیدا کند.
پژوهش حاضر به منظور تسهیل در امر دستیابی به اشخاص داستان­ها و حوادث زندگی آن­ها کوشیده است فهرستی موضوعی از اشخاص شاهنامه به دست دهد تا ابتدا مانند هر فهرست دیگری با ترتیب الفبایی بتوان به سهولت و  بدون اتلاف وقت و سردرگمی شخصیّت مورد نظر را از میان اشخاص بسیاری که نامشان در شاهنامه آمده است، یافت؛ و سپس با مراجعه به نام آن شخص به تمامی حوادث زندگی و اقدامات او پی برد و بر مطالب داستان­ها احاطۀ کافی پیدا کرد. همچنین در ارائه مطالب سعی شده است تا جایی که ممکن است بین ماجراهای مربوط به هر شخص پیوند و نظم منطقی رعایت شود تا موضوعات گسیخته و در حکم یادداشت‏های پراکنده نباشد. هدف ما این بوده‏است که خوانندگانی که قصد مطالعه و آشنایی با هر یک از اشخاص شاهنامۀ فردوسی را دارند و بنا به هر علّتی امکان بررسی تمامی ابیات، برای آن­ها فراهم نیست با صرف مدّت زمان کمتری از رفتارها واقدامات شخص مورد نظر خود آگاهی پیدا کنند.
مبنای این پژوهش شاهنامۀ تصحیح آقای «جلال خالقی مطلق» می باشد. به منظور انجام یافتن این پژوهش، ابتدا تمامی ابیات به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته و پس از استخراج عناوین اشخاص و معرفی کوتاه آن‏ها، حوادث زندگی و اقدامات آنان بررسی و به صورت فهرست موضوعی طبقه­بندی شده‏است. این پژوهش به بررسی حدود دوازده هزار و چهار صد بیت از اثر بی بدیل حکیم ابوالقاسم فردوسی پرداخته و با توجّه به حجم این اثر و حضور پادشاهان و اشخاص متعدد در آن تقریباً به پادشاهی بیست وهفت پادشاه وصد وهفتاد وشش شخصیّت دیگر انجامیده است. محدودۀ آن از زمان پادشاهی گشتاسپ و قسمت هفت خان اسفندیار شروع و به پایان پادشاهی قباد منتهی شده است.
همچنان که اشاره شد تکیه این تحقیق، عمدتاً بر اقدامات و کارکردهای شخصیت‏هاست. اقداماتی مانند جنگ، پیروزی، شکست و موارد بسیار دیگر که ساختار زندگانی شخصیّت­های مطرح و گمنام شاهنامه را نمایان می‏سازد؛ اما در عین حال این اعمال و رفتار، خواه‏ناخواه معرّف شخصیت‏ها و ویژگی­های فردی آنان نیز می‏باشد. برای نمونه با بررسی اقدامات” اسفندیار”مشخّص می­شود که او تابع قانون، نظم، وظیفه و پیرو دستور پادشاه است. “رستم” نسبت به ایران، شاه و پهلوانان وفادار و فداکار ؛ ولی سخت حیثیّت پرست است.” اسکندر” شیفتۀ جهانگیری و اقتدار است.” بهرام گور” عاشق عیش و عشرت و شکار است.” نوشین روان” مظهر عدالت به شمار می­رود و شخصیّت­های درجۀ دوم  مانند” پشوتن” و ” ارسطالیس” مظهر خیرخواهی و دلسوزی هستند. خلاصه اینکه هر یک از اشخاص در شاهنامه- که تعداد آن‏ها نیز بسیار است- ویژگی­های خاصّ خود را دارند .
تعداد صفحه : 181
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***