دانلود پایان نامه ارشد: متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :راه و ترابری

عنوان : متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اهـر

 

 

دانشکده­ی فنی و مهندسی- گروه عمران

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد  « M.Sc»

گرایش: راه و ترابری

عنوان:

متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

استاد راهنما:

دکتـرحمید شیرمحمدی

استاد مشاور:

دکتـراسفندیار مردانی

زمستان  1393


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
آنالیز ترافیک یک جزء ضروری و پیچیده­ سیستم های حمل­و­نقل است. برای انجام این تحلیل‌ها، ابزارهای آنالیز مختلفی وجود دارد که هر کدام  بر اساس یک نیاز خاص طراحی شده‌اند. این ابزارها به طور کلی در محدودیت­ها، قابلیت‌ها، متدلوژی، نیازهای ورودی و خروجی متفاوت هستند. هدف از متدلوژی انتخاب ابزارهای آنالیز ترافیک، کمک به مهندسان ترافیک، طراحان، و متخصصان عملیات ترافیکی در انتخاب نوع صحیح ابزار آنالیز ترافیک برای تسریع عملیات است. هدف دیگر، کمک به ایجاد ثبات‌ و یکنواختی تحلیل­ها در سراسر بخش‌های حمل‌ونقل دولتی و آژانس‌های حمل‌ونقل فدرالی/ منطقه­ای / محلی می­باشد. انتخاب ابزارهای مناسب آنالیز ترافیک برای یک پروژه­، نیاز به قضاوت، بینش و دانش دارد که تنها از سال‌ها تجربه و برنامه­های کاربردی بدست می­آید.
در حال حاضر یک سیستم خبره وجود دارد که کار را به طور قابل ملاحظه­ای ساده­تر می­کند. با پاسخ دادن به چند سؤال در مورد ویژگی‌های کلیدی پروژه، سیستم خبره نوع ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک را برای رسیدن به پاسخهای روشن ،کامل و سازگار که برای تصمیمات سرمایه گذاری حمل­و­نقل در جامعه ضروری است را پیشنهاد می دهد.
 
کلمات کلیدی: حمل و نقل، متدلوژی، تجزیه و تحلیل، ترافیک، سیستم خبره
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
صورت جلسه دفاعج
تقدیم.د
سپاسگذاریه
چکیده.و
فهرست مطالبز
فهرست شکل هاط
فهرست جدول ها.ی
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 کلیات 2
1-2  بیان مساله اساسی تحقیق 2
1-3  سوال تحقیق 3
1-4  فرضیه‌ها 3
1-5  اهداف مشخص تحقیق 3
1-6 اهداف کاربردی 4
1-7  روش تحقیق 4
1-8  متغیرهای مورد بررسی 4
1-9  ساختار پایاننامه 5
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 7
2-1 مقدمه 8
2-2 مدل‌های شبیه‌سازی 8
2-3 طبقه بندی مدلهای شبیه سازی ترافیکی 9
2-4 معرفی و مقایسه نرم افزار شبیه ساز ترافیک 11
2-4-1 نرم‌افزار  VISSIMو  VISUM 11
2-4-2 نرم‌افزار  TRANSCAD 12
2-4-3 نرم افزار شبیه ساز PARAMIC  12
2-4-4 نرم افزار شبیه ساز 12
2-4-5 نرم افزار NETSIM  13
2-4-6 نرم افزار شبیه ساز CORSIM 13
2-4-7 نرم افزار  GETRAM 15
2-4-8 نرم افزار  SYNCHRO 15
2-4-9 نرم افزار  AIMSUN NG 16
2-4-10 معایب علم شبیه سازی 26
فصل سوم: مواد و روش‌ها 27
3-1  مقدمه 27
3-2 نقش ابزارهای آنالیز ترافیک 29
3-3 طبقه بندی ابزارهای آنالیز ترافیک 32
3-3-1 ابزارهای طرح- برنامه‌ریزی 32
3-3-2 مدل تقاضای سفر 33
3-3-3  ابزارهای تحلیلی و قطعی (مبتنی برHCM) 34
3-3-4 ابزارهای بهینه سازی علائم ترافیک 34
3-3-5 مدل‌های شبیه‌سازی ماکروسکوپیک 35
3-3-6 مدل‌های شبیه سازی مزوسکوپی 36
3-3-7 مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی 36
3-4 مقایسه HCM و شبیه سازی 37
3-4 -1 بررسی اجمالی روش HCM 38
3-4-2 نقاط قوت و محدودیت‌های  HCM 38
3-4-3 نقاط قوت و محدودیت‌های شبیه سازی 39
3-4 -4 اقدامات و عملکرد ترافیک( تفاوت بین شبیه ساز و HCM) 40
3-4 -5 استراتژی برای غلبه بر محدودیت‌های  HCM 41
3-5 معیارهای انتخاب ابزار مناسب جهت آنالیز ترافیک 42
3-5-1 زمینه تحلیلی 44
3-5-2 معیار انتخاب ابزار تحلیلی و ارزیابی توانمندی ابزارها 47
3-6 روش انتخاب ابزار آنالیز ترافیک 70
3-6-1 مراحل انتخاب دسته ابزار مناسب 70
فصل چهار: بحث و نتایج 80
4-1 مقدمه 81
4-2  مشخصات محدوده طرح 82
4-3  پاسخگویی به مسافر 86
4-4  اندازه گیری عملکردها 86
4-5  استراتژیهای مدیریت، اهداف و برنامه های طرح 87
4-6  الزامات اجرای طرح (برنامه ها) 89
4-7  آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی 91
4-8  هزینه سرمایه گذاری ابزارها 92
4-9  ویژگیهای سیستم 95
4-10  مرکز کنترل 96
4-11  ثبت وقایع 98
4-12  مزایا و تجهیزات لازم برای توسعه 99
4-13  ارزیابی پروژه 100
4-14   زمینه و اهداف پروژه 100
4-15  مرحله پیاده سازی 102
4-15-1  تعریف کردن چارچوب  پروژه و اختصاص دادن مقدار به چارچوب مربوطه 103
4-15-2  اختصاص دادن اوزان  به زیرمجموعه معیارها 103
4-17  بحث و بررسی نتایج 114
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 117
5-1 مقدمه 118
5-2 نتیجه گیری 118
5-3 پیشنهادات 119
مراجع 120
 
فهرست شکل ها
شکل (3-1): بررسی اجمالی روند آنالیز حمل‌ونقل 31
شکل (4-1): محدودهی ترافیکی شهر تبریز 83
 
فهرست جدول­ها
 
جدول (2-1): انواع مطالعات مقایسهای نرمافزارهای شبیه ساز ترافیک 24
جدول (3-1):  مزایا و چالش‌های ابزارهای آنالیز عملیاتی 37
جدول (3-2). معیار های  انتخاب دسته ابزار آنالیز ترافیک 45
جدول (3-3). ارتباط ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک دسته بندی شده نسبت به زمینه تحلیلی 47
جدول (3-4). ارتباط ابزارهای آنالیز ترافیک دسته بندی شده نسبت به محدوده جغرافیایی یا منطقه مورد مطالعه 49
جدول(3-5): ارتباط دسته ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک نسبت به انواع تسهیلات 50
جدول(3-6): ارتباط ابزار تجزیه وتحلیل ترافیک نسبت به مد سفر 53
جدول(3-7): ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به استراتژی مدیریت و برنامههای کاربردی 58
جدول(3-8):  ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به واکنش مسافر 60
جدول(3-9):  ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به اندازهگیری عملکرد 63
جدول (3-10): ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به اثر بخشی ابزار یا هزینه 69
جدول (3-11): گام اول، انتخاب دسته ابزار مناسب 71
جدول (3-12): گام دوم، انتخاب دسته ابزار مناسب 74
جدول (3-13): گام سوم، انتخاب دسته ابزار مناسب 74
جدول (3-14): گام چهارم، انتخاب دسته ابزار مناسب 75
جدول (3-15): گام پنجم تا هفتم، انتخاب دسته ابزار مناسب 76
جدول (3-16): گام هشتم، انتخاب دسته ابزار مناسب 76
جدول (3-17): گام نهم و دهم، انتخاب دسته ابزار مناسب 77
جدول (3-18): گام یازدهم، انتخاب دسته ابزار مناسب 78
جدول (3-19): گام دوازدهم و سیزدهم، انتخاب دسته ابزار مناسب 78


 
 
 
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 
 

1-1 کلیات

آنالیز ترافیک به عنوان یک جزء ضروری و پیچیده­ در برنامه­ریزی و ساخت­و­ساز، یکی از عوامل زیرساخت سیستم حمل­و­نقل ما است. برای انجام این تحلیل‌ها، ابزارهای آنالیز مختلفی وجود دارد که هر کدام  بر اساس یک نیاز خاص طراحی شده‌اند. برای استفاده درست­، این ابزارها پاسخ‌هایی با جزئیات کافی و صریح را برای  آگاهی دادن به تصمیم­گیرندگان در مورد اثرات احتمالی مثبت و منفی و راه­حل‌های جایگزین ارائه می‌کنند. ابزارهای تجزیه و تحلیل ترافیک به  انتخاب ابزار مناسب برای هر شغل کمک می­کنند. انتخاب ابزارهای مناسب آنالیز ترافیک برای یک پروژه­، نیاز به قضاوت، بینش و دانش دارد که تنها از سال‌ها تجربه و برنامه­های کاربردی بدست می­آید.
این ‌ابزارها تا به  امروز مهم بوده به صورت پیوسته مورد استفاده قرار می­گیرند. البته، در حال حاضر یک سیستم خبره نیز  وجود دارد که کار را به طور قابل ملاحظه­ای ساده­تر می­کند. با پاسخ دادن به چند سؤال در مورد ویژگی‌های کلیدی پروژه، سیستم خبره نوع ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک را برای رسیدن به پاسخ­های کامل و سازگار برای  اجرای تصمیمات سرمایه گذاری در ایجاد حمل­و­نقل‌های سالم (بی عیب) در جامعه، تعیین می­کند. به طور کلی، این مطالعات نشان می‌دهند که چگونه انواع ابزارهای مختلف به مشکلاتی گسترده­ای که در برابر هر جامعه و سازمان وجود دارد به صورت قابل توجهی  در حل مشکلات موثر واقع شده‌اند[1].

1-2  بیان مساله اساسی تحقیق

با گذر زمان بدلیل توسعه شمار ناوگان­های حمل‌ونقل کشور و عدم توسعه یافتگی سایر اجزای سیستم حمل و نقل، این رشد باعث افزایش ازدحام ترافیک شده است در نتیجه پتانسیل و شمار تصادفات و تاخیرات ترافیکی افزایش و کیفیت زندگی کاهش یافته است. بنابراین متخصصین برای رفع مشکلات به وجود آمده و افزایش بهره­وری سیستم­های حمل­و­نقل موجود باید با استفاده از ابزارهای آنالیز ترافیکی، سیستم موجود را تجزیه و تحلیل کنند تا بتوانند در خصوص اثربخشی بالقوه یک استراتژی خاص نظر دهند. متاسفانه برای استفاده از متدولوژی و ابزارهای موجود در خصوص تجزیه و تحلیل ترافیک در کشورمان، راهنمایی وجود ندارد و مطالعات انجام گرفته نیز در صورت وجود بسیار کم و خیلی کلی می‌باشند. این پایان نامه به بررسی نحوه­ی شناخت روش­های تحلیلی مناسب برای انتخاب مدل مؤثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی می‌پردازد.
تعداد صفحه : 159
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***