دانلود پایان نامه ارشد: مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق

دانلود پایان نامه رشته الهیات

گرایش : فقه و مبانی حقوق

عنوان : مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق

دانشگاه ایلام

دانشکده الهیات

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق

عنوان:‌

مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق

استاد راهنما:

دکتر طاهر علی­محمدی(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب:
فهرست نشانه­های اختصاری .ط
مقدمه .1
فصل اول: کلیات تحقیق و مفاهیم .3
1-1. شرح وبیان مسأله پژوهشی 4
1-2. اهداف تحقیق 5
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق .5
1-4. پیشینه تحقیق 5
1-5. سؤال­های تحقیق 6
1-6. روش تحقیق 6
1-7. مفاهیم و اصطلاحات 7
1-7-1. مقدمات حکمت 7
1-7-2. مطلق .7
1-7-3. مقید 8
فصل دوم: اطلاق و تقیید، اقسام و احکام آن .10
2-1. انواع اطلاق 11
2-1-1. اطلاق استغراقی، بدلی و مجموعی 11
2-1-1-1. اطلاق استغراقی .11
2-1-1-2. اطلاق بدلی .12
2-1-1-3. اطلاق مجموعی 12
2-1-2. اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی .14
2-1-2-1. اطلاق افرادی 14
2-1-2-2. اطلاق احوالی 14
2-1-2-3. اطلاق ازمانی .15
2-1-3. اطلاق لفظی و مقامی 17
2-1-3-1. اطلاق لفظی 17
2-1-3-2. اطلاق مقامی .18
2-1-4. اطلاق الفاظ مفرد و اطلاق جملات 22
2-1-4-1. تحقیق مطلب .24
2-2. انواع قید 24
2-2-1. قید متصل و انواع آن 25
2-2-2. قید منفصل .26
2-3. الفاظ مطلق 26
2-3-1. اسم جنس 27
2-3-2. علم جنس 29
2-3-2-1. تحقیق مطلب .30
2-3-3. مفرد محلی به ال 31
2-3-3-1. حکم جمع محلی به ال .32
2-3-3-2. تحقیق مطلب .33
2-3-4. نکره 34
2-3-4-1. تحقیق مطلب .36
2-4. نحوه دلالت لفظ مطلق بر اطلاق .36
2-5. نسبی بودن اطلاق و تقیید 39
2-6. رابطه اطلاق و تقیید 39
2-7. اعتبارات طبیعت و ماهیت .42
2-8. تفاوت عام و مطلق .45
2-8-1. تحقیق مطلب .48
2-9. حقیقت یا مجاز بودن استعمال مطلقی که مقید شده .49
2-9-1. تحقیق مطلب .49
2-10. اجتماع مطلق و مقید .50
2-10-1. صورت عدم تنافی بین مطلق و مقید 50
2-10-2. صورت تنافی بین مطلق و مقید .51
2-10-2-1. هر دو ایجابی باشند 52
2-10-2-2. یکی سلبی و دیگری ایجابی باشد 54
2-10-2-3. هر دو سلبی باشند 55
جمع بندی 55
فصل سوم: مقدمات حکمت و کاربرد آن .59
3-1. دلالت قرائن بر اطلاق و جایگاه آن­ها60
3-2. مقدمات حکمت 61
3-2-1. امکان اطلاق و تقیید 62
3-2-1-1. اقوال در زمینه مقدمه امکان 63
3-2-1-2. تحقیق مطلب .65
3-2-2. عدم نصب قرینه بر تقیید .66
3-2-2-1. مقصود از قرینه 66
3-2-2-2. برخی اقوال درمقدمه عدم نصب قرینه 68
3-2-2-3. بیان شهید صدر .68
3-2-2-4. شک در احتمال وجود قرینه و قرینیت موجود 72
3-2-2-5. تحقیق مطلب .73
3-2-3. احراز در مقام بیان بودن متکلم .74
3-2-3-1. منظور از بیان .77
3-2-3-2. بیان آیت الله حائری .78
3-2-3-3. اصل عقلایی و تردید در مقام بیان بودن .79
3-2-3-4. تحقیق مطلب .80
3-2-4. عدم قدر متیقن در مقام تخاطب 81
3-2-4-1. انواع قدر متیقن 82
3-2-4-1-1. قدر متیقن خارجی .82
3-2-4-1-2. قدر متیقن در مقام تخاطب .83
3-2-4-2. اشکال به آخوند 84
3-2-4-3. تحقیق مطلب .85
3-2-5. عدم انصراف .86
3-2-5-1. معنای انصراف .87
3-2-5-2. اقسام انصراف 87
3-2-5-2-1. انصراف بدوی 88
3-2-5-2-2. انصراف تیقنی .88
3-2-5-2-3. انصراف ظهوری .88
3-2-5-2-4. انصراف اشتراکی 89
3-2-5-2-5. انصراف نقلی 89
3-2-5-3. انصراف از یک نگاه 90
3-2-5-3-1. انصراف بدوی 90
3-2-5-3-2. انصراف ناشی از کثرت استعمال 91
3-2-5-4. تداخل دو انصراف 92
3-2-5-5. تحقیق مطلب .92
3-3. نتیجه مقدمات حکمت .93
3-4. شمار مقدمات حکمت از نظر برخی اصولیان .94
3-5. کاربرد مقدمات حکمت .95
3-5-1. کاربرد اصولی .96
3-5-2. کاربرد فقهی 98
3-5-3. کاربرد حقوقی 99
جمع­بندی و نتیجه­گیری 101
فهرست منابع و مآخذ 104
الف- منابع عربی 104
ب- منابع فارسی .107
چکیده
یکی از مهم ترین مباحث اصولی در مبحث الفاظ، مطلق و مقید است که این اطلاق و تقیید آثار و ثمرات فقهی، حقوقی و عرفی فراوانی دارد و بر هر یک از این دو عنوان ثمرات جداگانه و متفاوتی بار می شود. از این رو در مواضع استعمال مطلق و مقید چون فهم مراد واقعی گوینده برای ما مهم است و در موارد مشتبه، به­ناچار باید به مراد گوینده پی ببریم و به آن عمل کنیم، مقدمات حکمت ما را در این امر یاری می­کند و به مطلوب می­رساند. لذا بررسی مقدمات حکمت و کاربرد آن در موارد گوناگون از اهمیت ویژه­ای برخوردار است؛ چرا که کاربرد این مقدمات در حوزه­های زیادی از جمله: حوزه فقاهت و استنباط احکام شرعی، اصول، حقوق موضوعه و محاورات مردم به چشم می­خورد و مورد نیاز آن­ها قرار می­گیرد. بنابراین ضرورت دارد که به طور تخصصی به این موضوع پرداخته شود. در تعداد این مقدمات بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد به طوری­که از یک تا پنج مقدمه ذکر شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته، بعد از بیان کلیاتی از مباحث مربوط به مطلق و مقید، به بحث و بررسی در زمینه شمار مقدمات و رابطه آن­ها با یکدیگر پرداخته شده و موارد کاربرد فقهی، اصولی و حقوقی آن روشن شده و چنین به دست آمده که مقدمات حکمت راهی است برای رسیدن به مراد واقعی متکلم، و تعداد آن­ها دوتا می­باشند: یکی، نبودن قرینه بر تقیید و دیگر اینکه ، متکلم در مقام بیان باشد؛ و با وجود این دو مقدمه می­توان از عدم ذکر قید در کلام، به مطلق بودن خواست گوینده پی برد.
مقدمه
دانش فقه راه رسیدن به احکام عملی شریعت را هموار می­کند و فقه اسلامی مجموعه عظیمی است از قوانین و پیشنهادهای سازنده الهی برای همه شئونات فردی و اجتماعی بشر که از کوچک­ترین مسائل تا بزرگ­ترین معضلات سیاسی و اجتماعی، رهنمون دارد. این مجموعه دقیق و عمیق در گنجینه پر بار کتاب و سنت دفین بود که پس از رحلت پیامبر (ص) ، فقها در کشف این گنج پنهان کوشیدند و روز به روز به تازه­تر از تازه دست یافتند و بر این یافته­ها افزودند تا به امروز که مجموعه پر بار حقوقی اسلام را به نام فقه، فرا روی ما قرار دادند.
بی­گمان مجموعه­ای چنین دقیق و عمیق را اصولی متقن باید، پس به زودی دانشی بنام  اصول فقه پا گرفت و این اصول راه تفرّع و تشعّب فقه را باز کرده و آن را در بستر زمان و مکان که مؤثرترین عناصر تکامل قوانین است، بسط و توسعه­ای شگرف داد.
تحقیق حاضر تلاشی است در معرفی یکی از مهم­ترین مباحث این اصول با عنوان «مطلق و مقید» که کاربرد آن در نصوص و متون فقهی و حقوقی و محاورات مردم بسیار ملموس است.
در این میان گاهی متون و مفهوم کلام و قانون روشن و گویا نیست و شنونده یا حقوقدان در مواجهه با سخنان و یا هر یک از مواد قانونی برای درک صحیح از مدلول حقیقی الفاظ و مصوبات نیاز به ابزار و روش­هایی دارد تا به کمک آنها هدف واقعی گوینده و مقنن را کشف نماید. از مهم­ترین روش­هایی که به کمک آن به مراد واقعی متکلم پی می­بریم، مقدمات حکمت است. کاربرد این مقدمات در حوزه­های زیادی به چشم می­خورد که از جمله آنها می­توان به حوزه فقاهت و استنباط احکام شرعی، اصول فقه، حقوق موضوعه و محاورات مردم اشاره کرد. بنابراین بررسی مقدمات حکمت و نقش آن در اطلاق از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از آنجایی که در این زمینه، اثری که به طور اختصاصی به بررسی مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق پرداخته باشد، یافت نشده است، ضرورت دیده شد که به طور اختصاصی به این موضوع پرداخته شود. بدین سبب این نوشتار در سه فصل به این موضوع می­پردازد.
در فصل نخست کلیات تحقییق، تعاریف و مفاهیم، در فصل دوم مباحث مربوط به اطلاق و تقیید و در فصل سوم به بحث و بررسی مقدمات حکمت و کاربرد آن­ها پرداخته خواهد شد. و در انتها نتیجه کلی بحث بیان می­شود. گفتنی است که در طول ارائه کلیه مباحث، سهولت فهم، روانی مطالب و استفاده از کتب دست اول و معتبر در این زمینه، مهم­ترین امور در دیده ما بوده­اند.
آنچه گفتیم درباره سیاق و شیوه ارائه مطالب بود؛ اما درباره محتوای مطالب بیش از این     نمی­توان گفت که این اثر نتیجه تلاشی سخت و کوششی بسیار در تأمین اهداف یاد شده و نیز اهداف درونی است. و اینکه این مجهود تا چه اندازه به مقصود نزدیک شده، محتاج داوری اساتید ژرف اندیش است.
تعداد صفحه : 124
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***