پایان نامه ارشد:اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های 2TeO-5O2V-Sb

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش : حالت جامد

عنوان : اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در  شیشه های 2TeO5O2VSb

دانشگاه ملایر

دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک)گرایش حالت جامد(

 

اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در  شیشه های 2TeO5O2VSb

استاد راهنما :

دکتر داریوش سوری

شهریور 1393


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:

در کار حاضر، شیشه های V2O5 -TeO2-Sb  به روش سرمایش سریع تهیه شدند و اثر میدان الکتریکی قوی بر رسانش الکتریکی توده آمورف این  نمونه ها با درصدهای مولی مختلف مولفه های تشکیل دهنده آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده آن است که در میدانهای ضعیف، رسانش اهمی بوده در حالیکه در میدانهای الکتریکی قوی، نمونه ها رفتار غیر اهمی را در رسانش الکتریکی از خود نشان دادند. همچنین منحنی های مشخصه ولتاژ- جریان، افزایش انحراف از قانون اهم را همراه با افزایش چگالی جریان الکتریکی نشان می دهد. این رفتار غیر اهمی در میدانهای الکتریکی حدود (V/cm) 104 اتفاق می افتد. همچنین، با توجه به اثر گرمای ژول در فیلمان جریان الکتریکی، مدل الکتروگرمایی برای این نمونه ها در نظر گرفته شده و فاکتور اتلاف گرما در نمونه و انرژی فعالسازی الکتریکی بدست آمده­اند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه
فصل اول : معرفی جامدات و نیمرساناهای آمورف،
1-1) مقدمه. 2
1-2) کلیات و تعاریف در مورد جامدات آمورف (بی شکل) 3
1-3) تعریف بی نظمی و انواع آن. 5
1-4) نیمرساناهای بی شکل (آمورف) 11
1-4-1) مقدمه. 11
1-4-2) انواع نیمرساناهای بی شکل 11
1-4-3) شیشه ها 12
1-5) نظریه الکترونی سیستم های بی نظم. 15
1-5-1) مقدمه. 15
1-5-2) ساختار نواری انرژی 17
1-5-2-1) حالت های جایگزیده و جایگزیدگی آندرسون. 17
1-5-2-2) معرفی مدل های متداول ساختار نواری برای مواد بی شکل 22
1-5-2-2-1) مدل کوهن- فریتشه- اوشینسکی 23
1-5-2-2-2) مدل دیویس- مات. 24
1-6) مدل رسانشی پلارون کوچک در نیمرساناهای آمورف. 24
1-7) معرفی برخی روش های فیزیکی و شیمیایی تهیه مواد بی شکل 25
1-8) مروری بر برخی کاربردهای مواد آمورف در حوزه های مختلف علوم 26
1-8-1) کاربردهای الکترونیکی 26
1-8-2) کاربردهای الکتروشیمیایی 28
1-8-3) کاربردهای نوری 28
فصل دوم : بررسی مصداقی مدل الکتروگرمایی در پدیده کلیدزنی
2-1 ) مقدمه. 33
2-2) پدیده های میدان قوی 34
2-3) سرعت رانشی حامل ها در میدان های الکتریکی قوی 35
2-4) اثرات حجمی میدان قوی 36
2-5) رسانش در میدان قوی و اثر میدان قوی در رسانش پلارونی شیشه ‏های حاوی یون های فلزات واسطه. 39
2-6) رسانش غیراهمی 41
2-7) اثر پول فرنکل 41
2-7-1) تزریق بار در اتصالات. 48
2-7-1-1) اتصال خنثی 48
2-7-1-2) اتصال اهمی 48
2-7-1-3) اتصال غیر اهمی 49
2-7-2 ) اثر شاتکی 49
2-8) تفاوت اثرات پول – فرنکل و ریچاردسون – شاتکی 51
2-9) معرفی پدیده کلیدزنی 52
2-10) مقاومت دیفرانسیلی منفی 54
2-11) شکست‏ دی‏الکتریک ‏و فرآیند ‏تشکیل 55
2-12) رسانش- کلید زنی و پدیده های حافظه ‏ای (شبه پایدار) 55
2-13) کلیدزنی حافظه ‏ای و آستانه ای 58
2-14) مکانیسم کلیدزنی 60
2-14-1) نظریه الکتروگرمایی 62
2-13-2) نظریه ی گرمایی 64
2-14-3)  نظریه ی الکترونیکی 68
2-15) مکانیزم کلیدزنی در شیشه های چلکوجنی 71
2-16) مقایسه ی کلیدزنی در مواد بلوری و آمورف. 71
2-16-1) دلایل رخ دادن پدیده کلیدزنی در مواد آمورف. 72
فصل سوم : روش آزمایشگاهی، آنالیز نمونه ها و برنامه نویسی کامپیوتری
3-1) مقدمه. 74
3-2) فرآیند آزمایشگاهی 74
3-2-1) مقدمه. 74
3-2-2) مشخصات پودرهای اولیه و روش تهیه نمونه های مورد نظر. 75
3-3) مشخصه یابی نمونه ها 78
3-3-1) تحلیل طرح پراش پرتو X. 78
3-3-2) اندازه گیری چگالی نمونه ها 78
3-3-3) اندازه گیری های الکتریکی نمونه ها در میدان الکتریکی قوی 78
3-4) حل عددی و برنامه نویسی 81
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
4-1) مقدمه. 83
4-2) بررسی الگوی پراش نمونه با استفاده از پرتو X و تصاویر SEM. 84
4-3)  بررسی پدیده کلیدزنی در نمونه های توده ای 88
4-3-1) بررسی منحنی های جریان- ولتاژ در فواصل الکترودی مختلف و همچنین بررسی منحنی های توان الکتریکی مؤثر بر حسب   88
4-3-2) بررسی منحنی های جریان- ولتاژ در دماهای مختلف و فاصله الکترودی ثابت و همچنین بررسی منحنی های توان الکتریکی(IV) بر حسب . 109
4-3-3) حل عددی و حصول نمودار های I-V با استفاده از برنامه نویسی کامپیوتری 127
4-4 ) نتایج کلی 133
منابع و مراجع
منابع و مراجع. 136
فهرست جداول
عنوان                                صفحه
جدول 1-1) 30
جدول 3-1) 76
جدول 3-2) 76
جدول (4-1) 108
جدول (4-2) 126
فهرست اشکال
عنوان                            صفحه
شکل 1-1) 4
شکل 1-2) 10
شکل 1-3) 14
شکل 1-4) 19
شکل 1-5) 20
شکل1-6) 21
شکل1-7) 21
شکل1- 8) 23
شکل2-1) 37
شکل2-2) 39
شکل 2-3) 42
شکل 2-4) 45
شکل (2-5) 47
شکل2-6) 49
شکل2-7) 51
شکل2-8) 54
شکل2-9) 56
شکل 2-10) 59
شکل 2-11) 63
شکل 2-12) 64
شکل 2-13) 66
شکل 2-14) 68
شکل2-15) 70
شکل 3-1) 79
شکل 3-3) 80
شکل 4-1) 87
شکل 4-2) 87
شکل 4-3) 91
شکل 4-4) 92
شکل 4-5) 93
شکل 4-6) 94
شکل 4-7) 95
شکل 4-9) 97
شکل 4-10) 98
شکل 4-11) 99
شکل 4-12) 100
شکل 4-13) 101
شکل 4-14) 102
شکل 4-15) 103
شکل 4-16) 104
شکل 4-17) 105
شکل 4-18) 106
شکل 4-19) 110
شکل 4-20) 111
شکل 4-21) 112
شکل 4-22) 113
شکل 4-23) 114
شکل 4-24) 115
شکل 4-25) 116
شکل 4-26) 117
شکل 4-27) 118
شکل 4-28) 119
شکل 4-29) 120
شکل 4-30) 121
شکل 4-31) 122
شکل 4-32) 123
شکل 4-33) 124
شکل (4-34) 127
شکل (4-35) 128
شکل (4-36) 129
شکل (4-37) 130
شکل (4-38) 131
 

فصل اول

  • معرفی جامدات و نیمرساناهای آمورف
  • نظریه الکترونی سیستم های بی نظم
  • مروری بر برخی کاربردهای جامدات آمورف

1-1) مقدمه

مواد آمورف با توجه به اهمیت آنها از نظر خواص و کاربردهای فناوری بسیار حائز اهمیت هستند و لازم به ذکر است که مواد آمورف یا بی شکل، مواد جدیدی نیستند و   شیشه­های سیلیکاتی دارای قدمت بیلیون ساله اند]1[.
در فیزیک ماده چگال، مواد بی شکل یا غیر بلوری جامداتی هستند که فاقد نظم بلندبرد بوده که از ویژگی های یک بلور است. امروزه، “جامد بی شکل” به عنوان مفهوم فراگیر و شیشه­ای خاص مورد استفاده قرار می گیرد [2].
مواد آمورف به خاطر خواص منحصر به فرد خود جایگاه ویژه ای در صنعت دارند که این خواص تقریباً در جامدات بلوری مشاهده نمی شود. از جمله دلایل دیگر اهمیت این مواد این است که آنها را نسبت به مواد بلوری نسبتا راحت تر می توان تهیه و همچنین خواص نوری و الکتریکی مواد آمورف را میتوان از طریق تغییر درصد مولی مؤلفه های تشکیل دهنده آن ها کنترل کرد [1و3]. مواد آمورف بصورت توده ای[1]و لایه های نازک[2] به این علت که رشد مسیرهای رسانشی در آنها نسبت به مواد بلوری آسانتر بوده و تغییرات فیزیکی در ساختار این مواد با سرعت بیشتری انجام می شود، در سیستم های کلیدزنی[3] بسیار مورد استفاده اند.از دیگر کاربردهای این مواد می توان به کاربرد در تهیه  فیبر های نوری اشاره کرد ]1[.
لازم به ذکر است که در جامدات آمورف میانگین مسافت پویش آزاد حامل بار کوچکتر از ثابت شبکه ای a است در صورتیکه در یک شبکه بلوری بزرگتر می باشد]4[.
در بخش پایانی فصل برخی کاربردهای مواد آمورف را در دسته بندی های خاص بیان خواهیم کرد.

تعداد صفحه : 157
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***