پایان نامه ارشد:بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان (در سه دهه اخیر) استاد راهنما:

پایان نامه رشته :جغرافیا

گرایش :برنامه ریزی توریسم

عنوان : بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان(در سه دهه اخیر)

 

دانشگاه آزاداسلامی

واحدرشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته: جغرافیا /  گرایش برنامه ریزی توریسم

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان

(در سه دهه اخیر)

استاد راهنما:

دکتر پرویز رضایی

استاد مشاور:

دکتر بهمن رمضانی گورابی

پائیز 1391


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
چکیده1
مقدمه.2
فصل اول: کلیات تحقیق.3
1-1- بیان مسئله و ضرورت تحقیق.4
1-2-هدف تحقیق.5
1-2-1- اهداف علمی.5
1-2-2- اهداف کاربردی.5
1-3- فرضیه‌های تحقیق5
1-4- روش تحقیق5
1-5- جامعه آماری و نمونه6
1-6- تعریف داده‌ها و مفاهیم6
1-6-2- سیروسفر.6
1-6-2- گردشگری.6
1-6-3- مکان اقامتی.7
1-7-منابع مورداستفاده9
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق10
2-1- پیشینه تحقیق.11
2-2-مفاهیم و تعاریف12
2-2-1- تعاریف جهانگردی.12
2-2-2-تعریف توریست12
2-3-گردشگری و توسعه آن.13
2-4-عوامل مؤثر در تغییرات کمّی و کیفی گردشگری.15
2-4-1-عوامل محیط طبیعی15
2-4-2-عوامل فرهنگی و اجتماعی.17
2-4-3-عوامل تاریخی و سیاسی.19
2-4-4-عوامل اقتصادی20
2-4-5-عوامل فضایی-کالبدی21
2-5-اشکال توریسم23
2-5-1- گردشگری تفریحگاهی.24
2-5-2- گردشگری شهری.25
2-5-3- گردشگری با انگیزه‌ی خاص و گردشگری ماجراجویانه26
2-5-4- گردشگری در مقیاس کوچک و غیرمعمول26
2-5-5- سایر شکل‌های گردشگری27
2-6- ضرورت گردشگری29
2-7- اهداف گردشگری.29
2-7-1- شناخت فرهنگ اقوام دیگر.30
2-7-2- دیدن آثار تاریخی.30
2-7-3- زیارت اماکن مقدس.30
2-7-4- سرگرمی و ورزش30
2-7-5- اهداف تخصصی و تجاری.30
2-8- انگیزه گردشگری.30
2-9- سیر تحول گردشگری.31
2-9-1- تاریخچه گردشگری در جهان31
2-9-2- تاریخچه گردشگری در ایران32
2-9-3- تاریخچه گردشگری در گیلان.33
2-9-4- تاریخچه گردشگری در لاهیجان34
فصل سوم: مشخصات جغرافیائی شهر لاهیجان.35
3-1- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان گیلان و شهرستان لاهیجان36
3-2- مشخصات محیط طبیعی38
3-2-1- دمای هوا.38
3-2-2-رطوبت نسبی هوا39
3-2-3- بارندگی40
3-2-4- تعداد روزهای یخبندان.42
3-3-مشخصات اجتماعی و جمعیتی.42
3-3-1- نحوه توزیع جمعیت در منطقه گیلان42
3-3-2- میزان جمعیت شهر لاهیجان.43
3-3-3- تعداد خانوار شهر لاهیجان.44
3-3-4- ترکیب جنسی جمعیت لاهیجان.45
3-3-5- ترکیب سنی جمعیت لاهیجان.47
3-4-مشخصات تاریخی، فرهنگی و هنری49
3-4-1- اوضاع تاریخی منطقه گیلان و لاهیجان49
3-4-2- شناخت اقوام ساکن52
3-4-3- شناخت مذهب مردمان.52
3-4-4- میزان باسوادی.53
3-4-5- شناخت الگوهای رفتاری54
3-4-6- شناخت مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی54
3-5- مشخصات اقتصادی.58
3-5-1- ساختار اقتصادی استان گیلان.58
3-5-2-بررسی قیمت زمین و ساختمان در لاهیجان59
3-5-3- شناسایی الگوهای مالکیت در شهر.60
3-5-4- بررسی مشارکت مردم و مدیریت شهری لاهیجان60
3-6- مشخصات فضایی-کالبدی61
3-6-1-وضع ارتباطات در منطقه گیلان.61
3-6-2- بررسی کیفیت ابنیه و مکان‌های تاریخی لاهیجان.61
3-6-3-شناخت تراکم ساختمانی.62
3-6-4- دسترسی‌ها در شهر لاهیجان.62
3-6-5- شناسایی الگوهای معماری و مسکن.62
3-6-6- سیمای شهر لاهیجان.65
3-6-7-بافت و سازمان فضایی شهر لاهیجان.66
3-6-8-شناخت عناصر مهم شهری68
3-6-9- بازشناسی تنگناها و نیازهای کالبدی شهر.69
فصل چهارم: قابلیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری شهر لاهیجان.70
4-1- جاذبه های گردشگری شهر لاهیجان.71
4-1-2- جاذبه‌های فرهنگی.71
4-1-2-1- بناها و آثار تاریخی لاهیجان.71
4-1-2-2- جاذبه‌های مردم شناختی.85
4-1-2- جاذبه‌های اکوتوریستی87
4-1-2-1- جاذبه‌های گردشگری طبیعی در حوزه نفوذ شهر لاهیجان87
4-1-2-2- جاذبه پارک‌ها و فضاهای سبز داخل شهر لاهیجان.91
4-2- قابلیت‌های گردشگری شهر لاهیجان94
4-2-1- وضعیت زیرساخت‌ها94
4-2-1-1- وضعیت راه‌ها.94
4-2-1-1-1- کمیت راه‌های مناطق موردمطالعه.96
4-2-1-1-2- کیفیت راه‌های مناطق موردمطالعه97
4-2-1-2- وضعیت پایانه‌های مسافربری98
4-2-1-3- وضعیت سایر امکانات زیربنایی تا ورودی منطقه نمونه (برق، آب، گاز، تلفن و غیره) .99
4-2-1-3-1- ارتباطات تلفنی (مخابرات) .99
4-2-1-3-۲- آب.102
4-2-1-3-۳- برق104
4-2-1-3-۴- نفت و گاز105
4-2-2- تأسیسات اقامتی گردشگری108
4-2-۳- تسهیلات و امکانات خدماتی منطقه.109
4-2-۴- وضعیت بهره‌برداری از جاذبه‌های منطقه112
4-2-۵- وضعیت مدیریت و نیروی انسانی گردشگری112
۴-3- اقتصاد گردشگری منطقه112
۴-3-۱- بررسی و تحلیل نیاز با تقاضای گردشگران کنونی منطقه.113
۴-3-۲- متنوع ساختن مشتریان کنونی.118
۴-3-۳- گردشگران آتی120
۴-3-۳-۱- وضعیت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و در دست اقدام.121
۴-3-۳-۲- برآورد تقاضای آینده با توجه به بازار هدف.122
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها.123
5-1- گردشگری شهری لاهیجان به روش تحلیل نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت‌ها124
5-2- تکنیک SWOT.124
5-3- تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر گردشگری لاهیجان.129
5-4- نتایج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری لاهیجان.131
5-5- نتایج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری شهرستان لاهیجان133
5-6- نتیجه­گیری و پیشنهاد‌ها134
5-6-1- راهبردهای رقابتی134
5-6-2- راهبردهای تنوع.135
5-6-3- راهبردهای بازنگری.135
5-6-4- راهبردهای تدافعی.135
5-6-5- نتیجه­گیری135
5-6-6-پیشنهادها.136
منابع138
Abstract142
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                  صفحه
شکل 3-1- تقسیمات کشوری36
شکل 3-2- محدوده شهرستان در استان.37
شکل 3-3- بخش‌های شهرستان لاهیجان.37
شکل 3-4- حرکت دسته‌های عزاداری 56
شکل 3-5- کرنانوازی 56
شکل ۳-6- حرکت دسته‌های کودکان سقا .57
شکل 3-7- مراسم چهل‌منبر .57
شکل 3-8- طرحی از یک خانه روستایی.63
شکل 3-9- طرحی از یک خانه شهری.64
شکل 3-10- بافت هسته مرکزی و قدیمی شهر لاهیجان.67
شکل 3-11- بافت کوی کارگر و یک محله نوساز شهر لاهیجان.67
شکل4-1- مقبره امیر شمس‌الدین اردوبازار 71
شکل4-2- مقبره چهارپادشاهان میدان 73
شکل4-3- مقبره عاقلیه پردسر 74
شکل4-5- بقعه پیرعلی گابنه .75
شکل4-6- مقبره شیخ زاهد گیلانی شیخانبر77
شکل4-7- بقعه چهل‌ستون زاکله بر78
شکل4-8- مسجد اکبریه گابنه.80
شکل4-9- مقبره کاشف السلطنه .81
شکل4-10- خانه محمد صادقی اردوبازار82
شکل4-11- حمام گلشن گابنه83
شکل4-12- پل خشتی پردسر 84
شکل4-13- باغات چای 88
شکل4-14- سل سوستان.89
شکل4-15- آبشار لونک89
شکل4-16- روستای علی سرود 90
شکل4-17- تالاب امیرکلایه91
شکل4-18- نمایی از شهر لاهیجان92
شکل4-19- نمای لاهیجان از تله کابین.93
شکل4-20- نمای استخر و شاه‌نشین کوه93
شکل 4-21 -جایگاه فضایی شهرستان نمونه گردشگری لاهیجان نسبت به مبادی ورودی و دسترسی‌ها.97
شکل 5-1- شمای کلی تحلیل SWOT125
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                  صفحه
نمودار 3-1- تغییرات ماهانه دمای میانگین لاهیجان38
نمودار 3-2- تغییرات فصلی دمای لاهیجان39
نمودار 3-3- روند تغییرات سالانه دمای لاهیجان39
نمودار 3-4-  میانگین ماهانه رطوبت نسبی لاهیجان.40
نمودار 3-5- میانگین فصلی رطوبت نسبی لاهیجان40
نمودار 3-6- میانگین ماهانه بارندگی لاهیجان.41
نمودار 3-7- روند تغییرات مجموع بارندگی سالانه لاهیجان41
نمودار 3-8- هرم سنی جمعیت شهر لاهیجان در سال 137448
نمودار 3-9- هرم سنی جمعیت شهر لاهیجان در سال 139448
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                  صفحه
جدول 3-1- توزیع جمعیت استان گیلان، نسبت شهرنشینی، مساحت، تمرکز و تراکم جمعیت در شهرستان‌های استان.43
جدول 3-2- توزیع نسبی جمعیت شهر لاهیجان برحسب گروه‌های عمده سنی و مقایسه آن با نقاط شهری گیلان و شهری کشور در سرشماری سال‌های 1345، 1355، 1365 و 1385.44
جدول 3-3- جمعیت شهر لاهیجان برحسب سن و جنس در سال 1385 .46
جدول 3-4- ترکیب سنی استاندارد جمعیت شهر لاهیجان در سال‌های 85-1355  47
جدول 3-5- مقایسه ترکیب تولید ناخالص داخلی استان و کشور در سال 1385.58
جدول 3-6- ترکیب اشتغال استان و کشور برحسب بخش‌های عمده اقتصادی در سال  1385.59
جدول 4-1- انواع راه‌های زیرپوشش اداره راه و ترابری استان در سال ١٣٨۵ (کیلومتر) 96
جدول 4-2- شاخص برخورداری از راه‌ها به تفکیک شهرستان(طول راه به مساحت) .98
جدول 4-3- سرانه برخورداری از راه‌ها به تفکیک شهرستان و استان (طول راه به جمعیت) .98
جدول 4-4- تعداد تلفن‌های منصوبه و دایر در سال ١٣٨۵ به تفکیک شهرستان و استان.100
جدول 4-5 – تعداد انشعاب،مشترک و مقدار فروش آب در شهرستان لاهیجان،سال ١٣٨۵104
جدول 4-6 – تعداد انواع مشترکین برق به تفکیک استان و شهرستان در سال 1385.105
جدول 4-7 -فروش برق به تفکیک تعرفه‌های مختلف در استان و شهرستان در سال ١٣٨۵.105
جدول 4-8 – تعداد مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف و مصرف آن‌ها در شهرستان لاهیجان در سال ١٣٨۵.107
جدول 4-9- شاخص‌های زیرساختی شهرستان لاهیجان.107
جدول 4-10-مشخصات واحدهای اقامتی (هتل) در شهرستان لاهیجان.108
جدول 4-11-مشخصات مهمان‌پذیرهای شهرستان لاهیجان.109
جدول 4-12- مسافران واردشده به استان گیلان از طریق فرودگاه رشت در سال ١٣٨۵.115
جدول 4-13- توزیع وسایل نقلیه ورودی به استان به تفکیک دروازه ورودی و فصل.115
جدول 4-14- تعداد کل وسایل نقلیه ورودی به استان به تفکیک دروازه در سال ١٣٨۵116
جدول4-15- تعداد وسایل نقلیه ورودی به استان به تفکیک نوع وسیله (کل سال) 116
جدول4-16- متوسط تعداد سرنشین به ازای هر وسیله نقلیه به تفکیک نوع وسیله و فصل در سال ١٣٨۵117
جدول4-17- آمار مسافران استان گیلان در سال ١٣٨۵ بر اساس آمارگیری به تفکیک فصل.117
جدول4-18- برآورد تعداد گردشگران استان گیلان در سال ١٣٨۵ به تفکیک فصل118
جدول4-19- تعداد گردشگران واردشده به شهرستان لاهیجان در سال ١٣٨۵118
جدول 5-1- نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای شهر لاهیجان.128
جدول 5-2- ماتریس راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری در لاهیجان130
جدول 5- 3- نتایج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجی(فرصت‌ها) .132
جدول 5-4- نتایج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجی(تهدیدها) 132
جدول 5-5- نتایج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلی(نقاط قوت) .133
جدول 5-6- نتایج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلی(نقاط ضعف) .134


چکیده
این پژوهش در باره بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان می باشد.گردشگری شهری به شکلی از صنعت گردشگری گفته می شود که با مباحثی همچون گذران اوقات فراغت وگشت و گذار شهروندان در داخل شهر و حوزه نفوذ آن ارتباط دارد. امکانات اقامتی و پذیرایی یکی از اجزاء تشکیل دهنده بسیار موثر در نظام فعالیتهای گردشگری است . این جزء از سیستم، مجموعه خدمات، تسهیلات و تأسیساتی را در بر میگیرد که حوزه مانور و عملکرد گردشگران را تعیین نموده و شرایطی را فراهم می آورد که بر اساس آن گردشگران وضعیت آسایشی مطلوب تری را تجربه نمایند. شهر لاهیجان آمیزه ای از طبیعت، تاریخ و فرهنگ است. امروز لاهیجان مقصد بسیاری از گردشگران شهری منطقه وکشوراست، در صورتی که فاقد برنامه ریزی جامع و امکانات رفاهی چه از نظر کمی و کیفی می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و تلاش بر این بوده که با برداشت میدانی و کتابخانه ای و شناخت جاذبه های بی شمارگردشگری، فرصتها و تهدیدها (روش SWOT ) و آثار منفی عدم توسعه امکانات رفاهی برای جذب توریسم و ماندگاری آنها راهکارهای مناسب پیشنهاد گردد. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: احیای برگزاری دوره های آموزشی در زمینه خدمات گردشگری، معرفی آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری دررسانه ها و تقویت وتشویق تورهای گردشگری کوتاه مدت، استفاده از مدیران تحصیلکرده و اگاه به مسایل گردشگری در راس امور تصمیم گیری و اجرایی، هماهنگی بین مدیران منطقه و دیگر ارکانها و موسسات مرتبط با گردشگری منطقه لاهیجان، مشارکت دادن مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرای برنامه های گردشگری، توسعه و بهبود امکانات رفاهی، ساخت امکانات و تسهیلات لازم در سایت گردشگری، معرفی مزیتهای نسبی شهر لاهیجان در زمینه سرمایه گذاری های گردشگری از سوی مدیران منطقه برای متقاضیان سرمایه گذاری.
 
کلید واژه ها: گردشگری شهری،امکانات رفاهی،توریسم،اوقات فراغت
 
مقدمه
مدتی است که در بسیاری از محافل علمی و اجرائی کشور درباره‌ی ضرورت گسترش صنعت گردشگری سخن گفته می‌شود . ایجاد اشتغال، درآمد زائی، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای زندگی کیفیت مردم و آشنایی بافرهنگ‌های دیگر، برخی از موضوعاتی است که بر آن‌ها تأکید می‌شود . همچنین توسعه‌ی پایدار به‌عنوان پارادایم غالب قرن بیست و یکم به‌طور روزافزونی در گفتارها و نوشتارهای صاحب‌نظران به‌عنوان تنها راه‌حل اساسی برای معضلات موجود جهانی، به‌ویژه مشکلات زیست‌محیطی مطرح می‌شود. بخش گردشگری همیشه با پژوهش‌های توسعه همراه نبوده، بلکه دل‌مشغولی عمده پژوهشگران توصیف پویایی توسعه بوده است . مسائلی از قبیل کاهش منابع و توزیع نامناسب آن، توانایی رقابت، جهانی‌شدن و امنیت  ازجمله موضوع‌های عمده بحث و مذاکره بوده‌اند .
مسئله گردشگری غالباً به‌عنوان موضوعی حاشیه‌ای در کنار بحث اصلی وجود داشته است . اما در حال حاضر برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار می‌تواند از گردشگری به‌عنوان یک راهبرد استفاده نماید. همان‌طور که دراین‌باره گفته می‌شود رویکرد زیر بنایی که هم‌اکنون در برنامه‌ریزی صنعت گردشگری و سایر انواع توسعه به کار می‌رود، رویکرد رسیدن به توسعه پایدار است . بر اساس روش توسعه پایدار باید منابع طبیعی، فرهنگی و سایر منابع برای استفاده مداوم در آینده حفظ شود و درعین‌حال برای جامعه‌ی کنونی سودمند و مفید باشد. صحبت در خصوص نقش صنعت گردشگری در ارتباط با سایر عوامل رشد شهری نیست، زیرا در این صورت گردشگران تنها سبب ازدحام و تراکم بیش‌ازحد شبکه‌های معیوب و ضعیف می‌شوند، بلکه گردشگری شهری یکی از شاخه‌های صنعت گردشگری است که باید با مطالعات شهری برای ارزیابی گذران اوقات فراغت و تفریح و گردشگری در محیط شهری همراه باشد، که به اصلاح چرخه زندگی بینجامد . شهر لاهیجان به‌عنوان یک شهر تاریخی در ناحیه معتدل و مرطوب خزری، با داشتن نقاط قوت بسیار ازجمله مرکزیت داشتن در منطقه ازنظر تاریخی و جاذبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین فرصت‌های بی‌شمار گردشگری تاریخی، تفریحی و طبیعت‌گردی می‌تواند  تبدیل به یک‌قطب گردشگری منطقه‌ای یا حتی فرا منطقه‌ای شود . بامطالعه به روش سیستمی در شهر لاهیجان، حوزه نفوذ و منطقه‌ی پیرامونی آن و همچنین ارزیابی اثرات زیست‌محیطی صنعت گردشگری می‌توان به ارائه راهکارهای مناسب جهت حفظ طبیعت از آسیب‌ها و پایداری منابع برای آیندگان کمک کرد . امید است  با تعمیم نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق به الگوی مناسبی برای برنامه‌ریزی گردشگری شهری به‌عنوان راهبرد توسعه پایدار دست‌یافت.
بیان مسئله و ضرورت تحقیق
مناطق شهری به‌ویژه شهرهای بزرگ از جنبه‌های مختلف برای گردشگران جاذب و دیدنی می‌باشند اما بهترین این جاذبه‌ها شامل سه دسته عمده گنجینه‌ها، نمایشگاه‏ها و مراکز خریدوفروش بوده که گردشگران را به‌سوی خود می‌کشند. توسعه و بهبود تجهیزات ارتباطی و اتصال شهرها با گسترش زیرساخت‌های رفت‌وآمد، روزبه‌روز بهتر می‌شود و در نتیجه با شکل گرفتن بازارهای تازه در شهرها، گردشگران به شهرها و گردشگری در مراکز شهری جذب شده و همراه با توسعه شهرها، گردشگری شهری نیز رواج می‌یابد.
شهرهایی که دارای جاذبه‌ها و تأسیسات گردشگری فراوان و غنی هستند غالباً تعداد زیادی از گردشگران را به‌سوی خود جذب می‌نمایند. هر چه میزان این جاذبه‌ها و تأسیسات بیشتر و متنوع‌تر باشد یقیناً بر ماندگاری و مدت اقامت گردشگران در شهر و درنتیجه رونق اقتصادی آن تأثیر به سزایی خواهد داشت. لاهیجان ازنظر جذابیت توریستی اهمیت زیادی دارد و سالیانه پذیرای دو میلیون گردشگر می‌باشد.
مفهوم کیفیت توریسم به توسعه پایدار مرتبط است. این شیوه به‌طور فزاینده‌ای به دو دلیل اساسی موردپذیرش واقع می‌شود. سطح بالای کیفیت توریسم ضرورتاً به معنی توریسم پرهزینه نیست بلکه به آن قسم جاذبه‌ها، امکانات و خدمات توریستی اشاره دارد که در قبال پول هزینه شده به منافع ارزشمندی بینجامد. توسعه کمی و کیفی امکانات توریستی در رقابت برای جذب توریست‌های تیزبین روشی کارآمد است. گردشگر با هر انگیزه‌ای که به شهر سفر کند نیاز به محلی برای خواب استراحت و خوراک دارد. خدمات اقامتی گردشگران شامل مجموعه‌ای از تشکیلات خوابگاهی می‌شود که امکان دارد به‌صورت استراحتگاه‌های بسیار مجلل باشد یا فقط به یک تختخواب معمولی و صبحانه ساده محدود شود. میزان تسهیلات و خدمات بازتابی از نیازها و سلیقه‌های مختلف مسافران و میزان پویایی این بازار است که می‌تواند در میزان اقامت گردشگران در شهر نیز مؤثر باشد.
برخی از شهرها فاقد زیرساخت‌های مناسب گردشگری اعم از مراکز اقامتی و پذیرایی موزه و مراکز فرهنگی هنری می‌باشد و این امر باعث کوتاه شدن دوره اقامت گردشگران در محل می‌باشد. فقدان امکانات لازم برای تفریح و گردش و سرگرم نمودن گردشگران دوره اقامت گردشگران را کوتاه می‌کند و ازنظر اقتصادی بهره‌وری بهینه رخ نخواهد داد. کمبود تنوع فضای اقامتی ازجمله مشکلات عدیده بسیاری از شهرها است.
تعداد صفحه : 156
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***