پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه رشته حسابداری

عنوان : بررسی تأثیر انگیزه­ های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشکده ی‌ علوم اقتصادی و اداری

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع:

بررسی تأثیر انگیزه ­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر احمد احمدپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق 12

مقدمه. 2

1-1. تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش. 2

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

1-3. اهداف تحقیق. 4

1-4. سؤالات پژوهش. 4

1-5. فرضیههای تحقیق. 5

1-6. روش تحقیق. 5

1-6-1. متغیرهای تحقیق. 5

1-7. قلمرو تحقیق. 7

1-8. جامعه و نمونه آماری 7

1-9. روش گردآوری دادهها و اطلاعات 8

1-10. روشهای آماری و آزمون فرضیهها 8

1-11. تعریف واژهها واصطلاحات 9

1-12. ساختار کلی تحقیق. 10

 

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق 11

مقدمه. 12

2-1. مبانی نظری 13

2-1-1. تحلیل رفتار هزینهها 13

2-1-2. چسبندگی هزینهها 15

2-1-2-1. مفهوم چسبندگی هزینهها 16

2-1-2-2. تئوریهای چسبندگی هزینهها 17

2-1-3. مدیریت سود. 18

2-1-3-1. تئوری نمایندگی 18

2-1-3-2. مفهوم مدیریت سود. 22

2-1-3-3. روشهای مدیریت سود. 26

2-1-3-3-1. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری 26

2-1-3-3-2. مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی 26

2-1-3-3-3. فعالیتها و عوامل مؤثر بر دستکاری سود از طریق فعالیتهای واقعی: 27

2-1-3-4.انگیزههای مدیریت سود. 29

2-1-4. چسبندگی هزینه و انگیزههای مدیریت سود. 32

2-2. پیشینه پژوهش. 34

2-2-1. مروری بر تحقیقات خارجی 34

2-2-2. مروری بر تحقیقات داخلی 39

2-2-3. خلاصهای از پژوهشهای انجام شده 41

 

فصل سوم: روش تحقیق 47

مقدمه. 48

3-1. روش تحقیق. 48

3-2. روش و ابزار گردآوری دادهها 48

3-3. قلمرو پژوهش. 48

3-4. جامعه و نمونهی آماری 49

3-5. طرح مسأله تحقیق. 49

3-6. فرضیههای پژوهش. 50

3-7. مدل آماری پژوهش. 51

3-8. نحوهی محاسبه متغیرهای تحقیق. 52

3-8-1. متغیر وابسته. 52

3-8-2. متغیرهای مستقل. 52

3-8-3. متغیرهای کنترلی 52

3-9. روش تخمین مدل. 54

3-9-1. دادههای تابلویی 54

3-9-2. روشهای تخمین مدل دادههای تابلویی 55

3-9-2-1. روش حداقل مربعات تلفیقی (pls): 55

3-9-2-2. مدل اثرات ثابت (مدل حداقل مربعات با متغیر موهومی)(LSDV): 55

3-9-2-3. مدل اثر تصادفی 56

3-9-2-4. مدل پارامترهای تصادفی 56

3-9-3. آزمونهای الگوی دادههای تابلویی: 57

3-9-3-1. آزمون چاو. 57

3-9-3-2. آزمون هاسمن. 57

3-9-4. آزمون مانایی در دادههای تابلویی 58

3-9-5. آزمون همجمعی  در دادههای تابلویی 58

3-9-6. آزمون استقلال خطاها 59

3-9-7. آزمون معناداری کلی رگرسیون و ضرایب 59

3-10. خلاصه فصل سوم. 59

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها 60

مقدمه. 61

4-1. آمار توصیفی 61

4-2. آزمونهای تشخیص بر روی دادهها 62

4-2-1. آزمون مانایی 62

4-2-2. آزمون همجمعی 63

4-2-3. آزمون چاو. 64

4-3. تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج 65

4-3-1. آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان و نتایج آن. 65

4-3-2. آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از کاهش سود و نتایج آن. 66

4-3-3. آزمون مدل انگیزهی اجتناب از زیان و یا کاهش سود و نتایج آن. 67

4-4. خلاصه فصل. 69

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات 70

مقدمه. 71

5-1. بحث و نتیجهگیری 71

5-2. محدودیتهای تحقیق. 72

5-3. پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش. 73

5-4. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 73

فهرست منابع و مأخذ. 74

پیوست 81

 

فهرست جداول

جدول (1-1): متغیرهای تحقیق. 6

جدول (2-1): خلاصهای از پژوهشهای انجام شدهی خارجی 41

جدول (2-2): خلاصهای از پژوهشهای انجام شدهی داخلی 44

جدول (3-1): جمعبندی متغیرهای تحقیق. 53

جدول (4-1): آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش. 61

جدول (4-2): نتایج آزمون مانایی مربوط به متغیرهای پژوهش. 62

جدول (4-3): بررسی وجود همجمعی میان متغیرهای تحقیق در مدل. 63

جدول (4- 4): نتایج آزمون چاو. 64

جدول (4-5): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان. 65

جدول (4-6): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از کاهش سود. 66

جدول (4-7): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان و یا کاهش سود. 68

جدول (5-1): جمعبندی نتایج حاصل از آزمون فرضیهها 72

شکل (2-1): رابطهی بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی 19

 

فهرست پیوست­ها

پیوست 1: اسامی شرکتهای موجود در نمونه. 82

پیوست2: آمارهای توصیفی 83

پیوست3: آزمونهای مانایی 84

پیوست 4: آزمون همجمعی مدل 1 (اجتناب از زیان) 87

پیوست 5: آزمون F لیمر مدل 1 (اجتناب از زیان) 88

پیوست 6: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 1 (اجتناب از زیان) 89

پیوست 7: آزمون همجمعی مدل 2 (اجتناب از کاهش سود) 90

پیوست8: آزمون F لیمر مدل 2 (اجتناب از کاهش سود) 91

پیوست 9: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 2 (اجتناب از کاهش سود) 92

پیوست 10: آزمون همجمعی مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود) 93

پیوست11: آزمون F لیمر مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود) 94

پیوست 12: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود) 95

چکیده

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه­ها، هزینه­های متغیر به نسبت تغییرات در سطح فعالیت تغییر می­کنند، به این معنا که اندازه تغییر در هزینه­ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نه به جهت تغییر. اما نظریه­ی جدید در مورد رفتار هزینه­ها حاکی از آن است که میزان درصد افزایش هزینه­ها با افزایش حجم فعالیت، بیشتر از میزان درصد کاهش هزینه­ها در نتیجه­ی کاهش همان حجم فعالیت است. این نوع رفتار هزینه به «چسبندگی هزینه­ها» معروف شده ­است. عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه­ها مؤثر است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه­ها در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور دو فرضیه ارائه شده است که به آزمون و بررسی تحلیلی ارتباط بین انگیزه­های مدیریت سود و میزان چسبندگی هزینه­ها می­پردازد. جامعه آماری شامل کلیه­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره­ی 5 ساله از 1387 تا 1391 است. از بین کل جامعه، با استفاده از روش نمونه­گیری حذف سیستماتیک، 138 شرکت انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی فرضیه­ها از تحلیل رگرسیون به روش داده­های پنلی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که در سال­های مورد بررسی بین انگیزه­های مدیریت سود و چسبندگی هزینه­ها رابطه معنی­داری وجود دارد. به عبارت دیگر، انگیزه­های مدیریت سود باعث کاهش چسبندگی هزینه در شرکت­ها می­شود. از این رو، فعالیت­هایی که در جهت شناخت عوامل تعیین­کننده­ی ساختار هزینه­ی شرکت­ها انجام می­شود، باید با توجه به انگیزه­های مدیران در اتخاذ تصمیمات مرتبط با هزینه­ها و منابع این شرکت­ها، خصوصاً انگیزه­های ناشی از نمایندگی، باشد.

مقدمه
پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی را به تولید محصولات با کیفیت با حداقل بهای تمام شده و استفاده بهینه از منابع ترغیب کرده است. از این رو، مطالعه رفتار هزینه­ها برای مدیران و همچنین برای تمام کسانی که فعالیت­های حرفه­ایشان با فعالیت­های شرکت در ارتباط است، دارای اهمیت است. در مدل­های سنتی رفتار هزینه­ها در حسابداری مدیریت، هزینه­های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش می­یابد. اما در تحقیقات اخیر، رفتاری نامتقارن از هزینه­ها نشان داده شده است که “چسبندگی هزینه” نامیده می­شود. چسبندگی هزینه­ها یکی از ویژگی­های رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است (نمازی و دوانی­پور 1389). عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه­ها مؤثر است؛ یکی از این عوامل تصمیمات سنجیده­ی مدیران است، به این معنی که چسبندگی هزینه در نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران در مورد منابع تخصیص­یافته به فعالیت­ها، ایجاد می­شود. در پژوهش حاضر، تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر تصمیم­گیری مدیران و نتیجتاً بر چسبندگی هزینه­ها مورد بررسی قرار گرفته است.

در این فصل کلیاتی درباره­ی موضوع پژوهش مطرح می­شود. در ابتدا به تشریح و بیان مسأله­ی پژوهش که «بررسی تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» است، پرداخته می­شود. سپس اهمیت و اهداف پژوهش، فرظیه­های پژوهش و روش جمع­آوری اطلاعات بیان می­شود. در ادامه جامعه و نمونه آماری و تعاریف عملیاتی برخی از واژه­ها و اصطلاحات تخصصی تشریح و در پایان خلاصه­ای از ساختار پژوهش ارائه می­شود.

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***