پایان نامه بهینه سازی سبد پرتفوی با رویکرد الگوریتم مورچگان

 پایان نامه رشته  مدیریت

                                                      واحد بویین زهرا
                           پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
                                           مدیریت بازرگانی
                                          گرایش مدیریت مالی
بهینه سازی سبد پرتفوی با رویکرد الگوریتم مورچگان و   تئوری خاکستری
                                                    
                                                           اسفند 1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
هدف از مدیریت پرتفوی انتخاب سبد سهام است، سبد سهامی که راهنمای سرمایه گذاران برای دستیابی به بیشترین بازده می باشد. در این پژوهش جهت انتخاب سبد بهینه سهام از الگوریتم مورچگان و تئوری خاکستری استفاده شده است و نیز مقایسه ای بین آن ها صورت گرفته است. معرفی یک مدلی جهت انتخاب پرتفوی برای سرمایه گذاران که بتوانند با ارزیابی آن مدل به انتخاب درست سبد پرتفوی اقدام کنند، از اهداف ما در این پژوهش می باشد.
به همین منظور، مروری بر ادبیات و پژوهش های مختلف صورت پذیرفت و مجموعه ای از شاخص ها و معیارها با توجه به هدف تحقیق گردآوری شده است. از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 105 شرکت که بیشترین بازده دارایی در خلال سال های 1384 الی 1390را داشتند به عنوان حجم نمونه آمار در تجزیه و تحلیل داده ها وارد گردید. با استفاده از آنالیز رابطه خاکستری، شرکت های منتخب اولویت بندی شده و در نهایت این مدل ها (خاکستری و مورچگان) با مدل مارکویتز با استفاده از آزمون آماری مقایسه گردیده است.
در ادامه جهت انتخاب پرتفوی بهینه از الگوریتم مورچگان، مدلی استخراج گردید که بسیار کاربردی بوده و کمترین ریسک و بیشترین بازده از ویژگی های آن می باشد. همچنین نتایج پژوهشی در ارتباط با مقایسه مدل ها حاکی از آن است که مدل خاکستری و مدل مورچگان در مقایسه با مدل مارکویتز دارای خطای کمتری در انتخاب سبد بهینه سرمایه گذار می باشد.       مهم ترین پیشنهاد برای تحقیقات آتی مقایسه الگوریتم خاکستری و مورچه با سایر مدل هاست.
 
واژگان کلیدی :  بهینه سازی پرتفوی، الگوریتم مورچه‌،  تئوری خاکستری،  مدل مارکویتز
 
                                             فهرست مطالب
 عنوان                                                                                             صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه2
1-1- بیان مسئله .3
1-2- تشریح و بیان موضوع5
1-3- ضرورت انجام تحقیق.6
1-4- فرضیه های تحقیق7
1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق8
1-6- نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق.8
1-7- روش تحقیق.8
1-8- روش گرداوری اطلاعات.9
1-9- قلمرو تحقیق.9
1-10- جامعه آماری.9
1-11- روش  نمونه گیری10
1-12- روش های موردنظربرای تجزیه وتحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها10
1-13- پرتفولیو.10
1-14- شاخص.11
1-15- نسبت بازده مجموع دارایی ها (ROA)11
1-16- تئوری خاکستری12
1-17- الگوریتم مورچگان .13
1-18- جمع بندی.14
فصل دوم: مروری بر مبانی و پیشینه تحقیق
مقدمه.16
بخش اول؛ تاریخچه بورس، بازارهای مالی، سرمایه گذاری
2-1- 1- تاریخچه بورس.18
2-1-1-1- تاریخچه بورس در جهان18
2-1-1-2- تاریخچه بورس درایران.18
2-1-2- بازارهای مالی19
2-1-2-1- انواع بازارهای مالی.21
2-1-2-1-1- براساس سر رسید21
2-1-2-1-2- براساس مرحله عرضه22
2-1-2-1-3- بر اساس موجودیت در بورس23
2-1-3- سرمایه گذاری.24
2-1-3-1- مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری.25
2-1-3-2- تجزیه و تحلیل سبد سرمایه گذاری.26
2-1-3-2-1- مرزکارا.26
2-1-3-2-2- ریسک و بازده سرمایه گذاری.27
2-1-3-2-3- اجزای بازده.28
2-1-3-2-4- محاسبه بازده29
2-1-3-2-5- ریسک .31
2-1-3-2-6- ریسک غیر سیستماتیک32
2-1-3-2-7- ریسک سیستماتیک33
2-1-3-2-8- اندازه گیری ریسک. 33
2-1-3-2-9- محاسبه بتا.34
2-1-3-2-10- رابطه بین ریسک و بازده.35
2-1-4- انواع سرمایه گذاری براساس برخوردهای مختلف نسبت به ریسک36
بخش دوم؛ تاریخچه پرتفولیو، مدل ها، الگوریتم مورچگان، خاکستری
2-2-1- تئوری پرتفولیو.39
2-2-1-1- فرآیند مدیریت پرتفولیو.41
2-2-1-2- انتخاب پرتفوی بهینه41
2-2-2-1- آزمونCAPM .42
2-2-2-2- مدل شارپ.43
2-2-2-3- مدل قیمت گذاری APT.45
2-2-3-1- مدل مارکویتز47
2-2-3-2- الگوریتم کلونی مورچگان50
2-2-3-2-1- انعطاف پذیری الگوریتم مورچه52
2-2-3-2-2- مزایای الگوریتم مورچه52
2-2-3-2-3- احتمال انتخاب مسیر توسط مورچه ها53
2-2-3-2-4- ایجاد جمعیت جهت یافتن جواب بهینه54
2-2-3-2-5- ارزیابی شایستگی و انتخاب مورچه های نامزد.55
2-2-3-2-6- ویژگی کلونی مورچگان.55
2-2-3-2-7- توابع و عناصر الگوریتم مورچگان56
2-2-3-3- کاربردهای مالی الگوریتم مورچگان.61
2-2-3-3-1- انتخاب بهترین پرتفوی سهام.61
2-2-3-3-2- کاربردهای الگوریتم مورچگان درپیش بینی درماندگی مالی62
2-2-3-4- تئوری سیستم خاکستری63
2-2-3-4-1- اعداد خاکستری64
2-2-3-4-2- نتیجه پژوهش خاکستری.65
2-2-3-5- آنتروپی شانون65
بخش سوم؛ پیشینه تحقیق
2-3-1- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده.67
بخش چهارم؛ جمع بندی
2-4-1- جمع بندی69
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه.72
3-1- روش تحقیق73
3-2- ابزار گردآوری داده ها.74
3-3- قلمرو تحقیق74
3-4- متغیرهای تحقیق74
3-4-1- متغیر وابسته.75
3-4-2- متغیر مستقل.75
3-4-3- متغیر تعدیل گر75
3-5- جامعه آماری.76
3-6- نمونه آماری.77
3-7- روش های نمونه گیری .79
3-8- تکنیک های آزمون داده ها.80
3-8-1- الگوریتم مورچگان.80
3-8-2- الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه.83
3-9- تئوری خاکستری.91
3-9-1- فضای تولید خاکستری91
3-9-2- پیش بینی خاکستری91
3-9-3- تصمیم گیری خاکستری92
3-9-4- کنترل خاکستری.92
3-9-5- اعداد خاکستری.92
3-9-6- تحلیل رابطه خاکستری93
3-9-7- رویکرد رابطه خاکستری.93
3-9-8- اقسام تئوری خاکستری93
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه97
41- تجزیه و تحلیل داده ها...98
4-1-1- آزمون نرمال بودن سری زمانی داده ها98
4-1-2- آزمون بازخورد99
4-1-3- بررسی همگرایی الگوریتم101
4-1-4- بررسی ثبات جواب های الگوریتم102
4-2- نتایج حاصل از بهینه سازی سبد سهام.104
4-3- مقایسه عملکرد مدل های سه گانه108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه و خلاصه پژوهش112
5-1- بحث و نتیجه گیری114
5-1-1- نتیجه آزمون فرضیه اول114
5-1-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم.115
5-2- نتایج.115
5-3- پیشنهادات برای محققان آتی116
مراجع فارسی118
مراجع انگلیسی.123
پیوست126
 
 
 
فهرست اشکال
 
عنوان                                                                                           صفحه
2-1- E(R) بر حسب δ.27
2-2- خط سرمایه.36
2-3- حالات مختلف بی تفاوتی37
2-4- توابع و عناصر الگوریتم مورچگان59
2-5- فلوچارت کلی الگوریتم مورچگان60
2-6- نمایش مفهومی سیستم خاکستری.64
3-1- مدل کاربردی پژوهش.76
3-2- فلوچارت الگورتم مورچگان.87
3-3- ساختار الگوریتم مورچگان88
4-1- بررسی همگرایی الگوریتم102
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                              صفحه
3-1- حجم نمونه و عوامل لحاظ شده برای غربال78
4-1- آزمون کولموگراف اسمیرنوف.98
4-2- نتایج آزمون بازخورد100
4-3- بررسی ثبات جواب های الگوریتم.103
4-4- نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی براساس مدل مارکویتز.105
4-5- نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی براساس تئوری مورچگان106
4-6- نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی براساس تئوری خاکستری107
4-7- نتایج حاصل از آزمون نسبت شکست های کوپیک109
4-8- مقایسه توانایی مدل ها.110
 
 
 
فصل اول
 
کلیات تحقیق
 
 
  مقدمه
به طور معمول مشکلات انتخاب پرتفوی از طریق مدل های خطی و معادله ای حل شده اند، زیرا مدل های غیر خطی، در دنیای واقعی که صدها دارایی وجود دارد و بازده و ریسک آن ها از سری های زمانی به دست می آید را غیر ممکن می کند. هرچند که راه حل های بدست آمده از طریق مدل های خطی، که به صورت اعداد واقعی هستند و هر دارایی حداقل هزینه معامله را دارد با مشکل اجرایی همراه است. روش هایی که حداقل هزینه های معامله را در نظر می گیرند، براساس مدل های بهینه سازی پرتفوی خطی توسعه یافته اند.
براساس مدل مارکویتز، پرتفوی به دست آمده از طریق الگوریتم آن کارا است که در این راستا با الهام از کلونی مورچگان به مدل سازی غیر خطی، برای به دست آوردن پرتفوی مناسب تر و بهینه پرداخته ایم.
 
 
1-1- بیان مسئله
افراد در زندگی خود تصمیمات گوناگونی اتخاذ می کنند، تصمیم به انتخاب شغل خاص، تصمیم به نحوه رفتار با دیگران و البته تصمیم های مالی و سرمایه گذاری؛ تصمیمات سرمایه گذاری جزء آن دسته از انتخاب هایی هستند که تاثیر بسزایی در زندگی افراد دارند. تصمیم بهینه     سرمایه گذاری میزان مطلوبیت مورد انتظار سرمایه گذار را از مصرف آتی را بیشینه می سازد. مجموعه دارایی هر سرمایه گذار با توجه به شرایط، افق زمانی، ریسک و میزان جریان نقدینگی مورد نظر متفاوت است. هدف از مدیریت مجموعه دارایی تعیین این متغیرها به گونه ای است که    ریسک حداقل و بازده حداکثر شود که در انتخاب مجموعه دارایی بهینه معمولا تعامل بین ریسک   و بازده مطرح می شود و چون در دنیای واقعی درجات ریسک پذیری افراد با هم متفاوت است و همین طور بازده دارایی ها به دلیل وجود عوامل متعدد موثر بر آن غیر قابل پیش بینی است و       به دلیل وجود شرایط عدم اطمینان و ریسک موجود در بازار، مسئله تنوع بخشی مجموعه       دارایی نیز از اهمیت خاصی برخوردار می شود. بورس اوراق بهادار این امکان را برای تمامی        افراد جامعه ایجاد می کند که با روی هم گذاشتن سرمایه ها و پس اندازهای اندک و پراکنده       تک تک افراد جامعه و ایجاد یک شرکت، برای خود ایجاد یک هم افزایی نموده است.
تاکنون الگوهای زیادی برای حل مسئله مجموعه دارایی بهینه و ترسیم مرز کارا ارائه شده است که هر یک با توجه به شرایط و محدودیت هایی مطرح گردیده اند. گرچه این الگوها از لحاظ نظری با روش های برنامه ریزی ریاضی قابل حل هستند، اما در عمل مشکلاتی دراین زمینه وجود دارد که مهمترین مشکل آن، این است که مسئله انتخاب مجموعه دارایی در دنیای واقعی شامل صدها نوع دارایی می باشد که بازده و ریسک این دارایی ها با استفاده از سری های زمانی به دست می آید. بدین ترتیب باتوجه به ابعاد بزرگ مسئله، حل بهینه آن با بسته های نرم افزاری رایج در حل مسائل برنامه ریزی امکان پذیر نمی باشد. مدیران سرمایه گذاری نیز در عمل محدودیت هایی را بر مجموعه دارایی بهینه خود اعمال می کنند که این امر نیز موجب پیچیده تر شدن مسئله      می گردد. بنابراین، به دلیل مشکلات موجود در زمینه حل الگوی برنامه ریزی غیر خطی مسئله مجموعه دارایی، انتخاب پرتفوی مناسب با استفاده از مدل های خطی و برنامه ریزی ریاضی برای حل مسئله  مجموعه دارایی ها مناسب تر است.
جهت تصمیم گیری درباره خرید سهم، در سال 1952 مارکویتز[1] تئوری سرمایه گذاری خویش را تحت شرایط عدم اطمینان بر مبنای میانگین و ریسک عایدات بیان نمود. روش تئوری مدرن پرتفوی[2](MPT) ابتدا توسط هری مارکویتز به صورت علمی بیان شد. مبنای این روش بر پایه این استدلال استوار است که احتمال خطر از دست دادن سرمایه یا سود یک نوع سهام در بازار بسیار بیشتر از مجموعه یا ترکیب سهام است، به همین منظور سرمایه گذار حرفه ای نباید تمامی سرمایه خود را در یک نوع دارایی سرمایه گذاری کند، بلکه بایستی آن را در مجموعه ای از سهام یا     دارایی ها سرمایه گذاری کند که این مجموعه به سبد سهام، پرتفوی و یا بدره معروف است. البته بعضی از سرمایه گذاران بر خرید سهام یک صنعت تاکید دارند. حال آنکه برخی دیگر بر سهام صنایع گوناگون توجه می کنند (مهرگان،1383). امروزه با دامنه وسیعی از روش ها و مدل های انتخاب سهام چون تکنیکال[3]، فاندمنتال[4] و تئوری مدرن پرتفوی و. مواجه ایم که بسته به مفروضات تحلیلگر به شکل خاصی توسعه داده شده اند. در اغلب مدل های پیشنهادی برای مدیریت پرتفوی، با در نظر گرفتن مفروضاتی مدل ساده شده ای از جهان، جایگزین جهان واقعی می گردد      (اسلامی بیدگلی، 1374).
تحقیق ما نیز در راستای تشکیل پرتفوی بهینه، به بررسی امکان شناسایی و تشکیل پرتفوی بهینه توسط الگوریتم مورچگان و خاکستری می پردازد.
1-2- تشریح و بیان موضوع
تخمین مناسب منابع مالی در بازار سرمایه از جمله بازار بورس، یکی از مهمترین مسائل روز است که نیازمند زمینه های مناسب سرمایه گذاری از یک طرف و ابزارها و تکنیک های تحلیل درخور است، که می تواند اطمینان خاطر سرمایه گذار را به دنبال داشته باشد و کارائی بازار را افزایش دهد. دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازار های مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده       و کارآمد به سهولت امکان پذیر نیست. توجه نمایید که واژه (بازارها) به صورت جمع به کار برده شده است، و این بدان معنی است که بازارهای مالیِ بسیار متنوع و متعددی وجود دارد که هر کدام       در برگیرنده موسسات و افراد بسیاری است (عالم تبریز، 1389).
اصولا یکی از اهداف اساسی تجزیه و تحلیل های اقتصادی، پیش بینی صحیح متغیرهای اقتصادی و در نتیجه کمک رسانی به سیاست گذاران در جهت اخذ تصمیات صحیح و متناسب با مقادیر پیش بینی شده است (طیبی و دیگران،1387). اساسا، بازارهای مالی یک محیط نامطمئنی هستند که افرد به مبادله و تجارت ریسک مشغول می باشند و اگر بتوانند آینده را پیش بینی کنند دیگر ریسکی در کار نخواهد بود یا بسیار کاهش می یابد. در حقیقت در بازارهای مالی ما به دنبال آینده می گردیم که چه اتفاقی خواهد افتاد (Tang ET AL,2002).
مارکویتز در تئوری خود نشان داد که چگونه می توان مجموعه ای از سبد سهام را ایجاد نمود به نحوی که هر یک از آن مجموعه ها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار ممکن را با توجه به ریسک مشخص داشته باشند. رفتار سهام در بازار، مانند بسیاری از پدیده های طبیعی، رفتاری غیر خطی دارند. مدل های خطی از تشخیص صحیح رفتار غیر خطی عاجز هستند و تنها می توانند بخش خطی رفتار را خوب تشخیص دهند. بنابراین نیاز به الگوها و مدل های غیر خطی برای شناسایی رفتار سهام تاثیر بسزایی در پیش بینی آتی سهام و اتخاذ تصمیم مناسب دارد.
پژوهش حاضر ترکیبی از تئوری خاکستری و الگوریتم مورچگان است، که در تحقیقات گذشته کمتر مورد استفاده قرار گرفته است، و یک مدل جامعی را برای انتخاب بهینه سهام معرفی  می کند، سپس با استفاده از یک برنامه ریزی خطی، محدودیت صف خرید و بودجه را نیز لحاظ   می کند و مدل مارکویتز را توسعه می دهد. سپس با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری، مانند مورچگان مدل را حل، و با روش های دیگر مانند لکسیکوگراف، و روش های حل مسائل چند هدفه مقایسه می کند و در نهایت، شاخص های مورد نظر با استفاده از روش کوکران برای انتخاب       سبد پرتفوی، استخراج می گردد. ساختار تحقیق بدین ترتیب قرار دارد که ابتدا چارچوب نظری تحقیق بررسی و سپس به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.
 
1-3- ضرورت انجام تحقیق
تخصیص منابع یکی از مهمترین مسائل روز در جامعه ماست. در اغلب موارد، پروژه های سرمایه گذاری بسیار مفیدی وجود دارند ولی امکان دسترسی به منابع مالی برای آن ها وجود ندارد.
در یک بازار سرمایه کارا از بعد عملیاتی، سرمایه ها در اختیار بهترین گزینه های        سرمایه گذاری قرار می گیرند و الویت های بعدی، سایر منابع را به خود اختصاص می دهند. ورود  به بازار سرمایه و استفاده از بازارهای جدید جهت کسب بازدهی بیشتر، گامی در راستای کاراتر شدن بازار است که این امر حائز اهمیت بسیار است زیرا، استفاده از بازارها و تکنیک های هوشمند جدید در بازار سرمایه می تواند بازدهی سرمایه گذار را افزایش دهد. استفاده از ابزار مناسب و بازدهی بیشتر برای سرمایه گذار، تخصیص بهتر منابع را در پی خواهد داشت.
باید اذعان کرد در حال حاضر، روش شناسی و فلسفه زیر ساختی پژوهش حسابداری عمیقا دگرگون شده است. این دگرگونی تا اندازه زیادی بازتابی از نظریه اقتصاد مالی است. روندهای  کنونی پژوهش حسابداری در بطن رویکرد عمده به پژوهش و نظریه حسابداری پرورش یافته اند.
این سه رویکرد به طور مختصر عبارتند از: 1.رویکرد کلاسیک.2.رویکرد پژوهش های مبتنی          بر بازار.3.رویکرد اثباتی. رویکرد نخست، تا پیش از نیمه اول دهه 1960رایج بوده و هنوز            هم چارچوب زیر ساختی اکثر مقررات از واقعیت حقیقی را شرح داده است. رویکرد دوم،       کاتالیزور اصلی تغییر در پژوهش حسابداری بود. فرضیه های بازار کارا و تئوری مدرن پرتفوی که    در پیشرفت عمده در فنون مالی محسوب می شوند، در طول این دوره تاثیر عمیقی بر          پژوهش های حسابداری گذارده اند. رویکرد سوم، در پی استیلای مکتب اقتصاد اثباتی پایدار       شده است، به رویکرد نظریه حسابداری اثباتی موسوم است.
با توجه به محدودیت هایی که در زمینه یافتن مرز کارای سرمایه گذاری و پرتفوی بهینه وجود دارد، هدف کلی این تحقیق عبارت است از:
“تشکیل سبد سهامی که ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه گذاری را حداقل نماید.”
[1] Markowitz
[2] Modern Portfolio Theory
[3] Technical
[4] Fundamental

تعداد صفحه:150

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com