پایان نامه : تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea با استفاده از منبع نیتروژنی بومی ( ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا ) به روش فرمانتاسیون میکروبی

دانلود پایان نامه رشته زیست شناسی 

گرایش : میکروبیولوژی

عنوان : تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea  با استفاده از منبع نیتروژنی بومی ( ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا ) به روش فرمانتاسیون میکروبی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc))

گرایش : میکروبیولوژی

عنوان:

تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea  با استفاده از منبع نیتروژنی بومی ( ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا ) به روش فرمانتاسیون میکروبی

اساتید راهنما :

جناب آقای دکتر حسین عطار

جناب آقای دکتر سعید اکبرزاده

 

سال تحصیلی : 92- 1391


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


 
 
عنوان                                    فهرست مطالب                                 صفحه خلاصه فارسی.1
مقدمه.2
فصل اول:کلیات
1-1) طرح موضوع5
1-2) بیان مسأله.5
1-3) ضرورت انجام تحقیق.8
1-4) هدف پژوهش8
1-5) سؤالات و فرضیه ها8
1-6) تعریف آنتی بیوتیک10
1-7) تاریخچه آنتی بیوتیک11
1-8) اهمیت اقتصادی آنتی بیوتیک ها12
1-9) گروه های تولید کننده آنتی بیوتیک ها.13
1-10) معرفی و بیان ویژگی های Saccharopolyspora erythraea 14
1-11) طبقه بندی آنتی بیوتیک ها15
1-11-1) طبقه بندی بر اساس منبع بیولوژیک.15
1-11-2) طبقه بندی بر اساس ساختار شیمیایی16
1-11-3) طبقه بندی بر اساس مکانیسم عمل.17
1-12) مواردکاربرد آنتی بیوتیک ها24
1-13) ماکرولیدها27
1-14) اریترومایسین، ساختمان و ویژگی ها.30
1-15) تاریخچه تولید اریترومایسین.31
1-16) نام ها و فرمول شیمیایی اریترومایسین.32
1-17) مکانیسم عمل اریترومایسین32
1-18) فعالیت ضد میکروبی اریترومایسین33
1-19) فارماکوکینتیک.34
1-20) مصارف بالینی اریترومایسین34
1-21) عوارض جانبی اریترومایسین35
1-22) اشکال دارویی اریترومایسین36
1-23) آنتی بیوتیک های مشتق شده از اریترومایسین36
1-24) مراحل کلیدی فرآیند تولید آنتی بیوتیک ها از جمله اریترومایسین.38
1-24-1) حفظ و نگهداری کشت فعال39
1-24-2) تهیه مایه تلقیح به فرم سوسپانسیون اسپوری و توسعه آن.44
1-24-3) مرحله پیش کشت یا بذردهی یا seeding 45
1-24-4) مرحله تخمیر یا Fermentation 47
1-24-4-1) تکنولوژی تخمیر آنتی بیوتیک48
1-24-4-1-1) تخمیر شیک فلاسک48
1-24-4-1-2) فرمانتورهای همزن دار.49
1-24-4-2) بررسی تأثیر عوامل مختلف برروی تخمیر و تولید آنتی بیوتیک ها از جمله اریترومایسین50
1-24-4-2-1) تأثیر محیط کشت تخمیر و ترکیبات مورد استفاده در آن50
1-24-4-2-1-1) منابع کربنی51
1-24-4-2-1-2) منابع نیتروژنی55
1-24-4-2-1-3) آب.57
1-24-4-2-1-4) مواد معدنی57
1-24-4-2-1-5) مواد مغذی پیچیده59
1-24-4-2-1-6) ویتامین ها و فاکتورهای رشد.61
1-24-4-2-1-7) پیش ماده ها.61
1-24-4-2-1-8) القا کننده ها و تحریک کننده ها.61
1-24-4-2-2) تأثیر pH62
1-24-4-2-3) تأثیر دما64
1-24-4-2-4) تأثیر هوادهی67
1-24-4-2-5) تأثیر هم زدن.68
1-24-4-2-6) تأثیر دی اکسید کربن71
1-24-4-2-7) تأثیر کف.71
1-24-4-2-8) تأثیر استریلیزاسیون.73
1-24-4-2-9) تأثیر ویسکوزیته74
1-24-4-2-10) تأثیراریترومایسین تولید شده76
1-24-5) برداشت و خالص سازی محصول.77
1-25) سویا و علت انتخاب آن به عنوان منبع نیتروژنی بومی79
1-25-1) علل انتخاب سویا و توسعه کشت آن.79
1-25-2) تاریخچه سویا.80
1-25-3) تولید و مصرف جهانی سویا.81
1-25-4) سویا در ایران82
1-25-5) اجزای ترکیبی سویا82
1-25-6) کنجاله سویا83
1-26) کلزا و علت انتخاب آن به عنوان منبع نیتروژنی بومی83
1-26-1) علل عمده انتخاب کلزا و توسعه کشت آن.84
1-26-2) تاریخچه کلزا.85
1-26-3) تولید جهانی کلزا86
1-26-4) اجزای ترکیبی کلزا86
فصل دوم : مروری بر متون گذشته
2-1) پیشینه پژوهش88
فصل سوم : مواد و روش ها
3-1) روش گردآوری اطلاعات و انجام پژوهش.93
3-2) سویه باکتری مورد استفاده در پژوهش93
3-3) معرفی رنگ های مورد استفاده94
3-4) محیط های کشت مورد استفاده.95
3-4-1) محیط کشت اسپورزایی95
3-4-1-1) تهیه سوسپانسیون اسپوری.98
3-4-2) محیط کشت مرحله بذردهی( پیش کشت_ seeding).99
3-4-2-1) انتخاب بهترین ارلن در مرحله بذردهی.100
3-4-3) محیط کشت مرحله تخمیر104
3-4-3-1) غلظت های کنجاله سویا و کنجاله کلزا مورد استفاده شده در محیط تخمیر. 105
3-5) نمونه گیری.106
3-6) سنجش اریترومایسین تولید شده106
3-6-1) تهیه بافر کربنات بی کربنات با pH 6/9 .107
3-6-2) تهیه بافر با pH 6/9 اشباع از کلروفرم و کلروفرم اشباع از بافرpH 6/9 108
3-6-3) تهیه بافر سیترات_فسفات با pH 2/4108
3-6-4) تهیه محلول بروموفنل بلو.108
3-6-5) تهیه محلول های استاندارد اریترومایسین109
3-6-6) استخراج اریترومایسین از مایع تخمیر با استفاده از کلروفرم111
3-6-7) تشکیل کمپلکس رنگی اریترومایسین و بروموفنل بلو.112
3-6-8) اندازه گیری میزان جذب کمپلکس رنگی اریترومایسین و بروموفنل بلو113
3-7) محیط کشت پایه سنجش میکروبیولوژیک اریترومایسین113
3-7-1) محیط کشت مولر هینتون آگار.113
3-7-2) محیط کشت مولر هینتون براث114
3-7-3) استخراج اریترومایسین از محیط کشت تخمیر.114
3-7-4) سنجش میکروبیولوژیک اریترومایسین114
3-7-5) تهیه مایع تلقیح115
3-7-6) تهیه چاهک.116
3-7-7) تهیه بافر فسفات با pH 8116
3-7-8) تهیه محلول های استاندارد116
3-7-9) افزودن محلول های آنتی بیوتیک در پلیت ها.117
3-7-10) اندازه گیری قطر هاله مهار رشد.117
3-7-11) رسم منحنی استاندارد117
3-8) سنجش غلظت اریترومایسین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا118
3-8-1) فاز متحرک118
3-8-2) آماده سازی مایع تخمیر.118
3-8-3) اندازه گیری مقداراریترومایسین119
3-9) کروماتوگرافی لایه نازک TLC 119
فصل چهارم: نتایج پژوهش
4-1) بررسی اثر کنجاله سویا بر رشدSaccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین ( محیط شاهد )123
4-1-1) اثر کنجاله سویا در pH محیط کشت تولید اریترومایسین (کنترل)123
4-1-2) اثر کنجاله سویا بر درصد بیومس تولید شده (کنترل).124
4-1-3) اثر کنجاله سویا در میزان تولید اریترومایسین ( کنترل)125
4-1-4) بررسی اثر کنجاله سویا بر روی مورفولوژی Saccharopolyspora erythraea (کنترل).125
4-2) بررسی اثر ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا بر تولید اریترومایسین.128
4-2-1) بررسی اثر ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا بر pH محیط کشت.129
4-2-2) بررسی اثر ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا بر بیومس تولیدی.130
4-2-3) بررسی اثر ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا بر میزان اریترومایسین تولیدی130
4-3) غلظت بهینه ترکیب کنجاله سویا و کلزا برای محیط کشت تولید اریترومایسین.131
4-4) اثر ترکیب کنجاله سویا با غلظت بهینه 15 گرم در لیتر و کنجاله کلزا با غلظت بهینه 15 گرم در لیتر بر روی پارامترهای مورد بررسی درتخمیر132
4-4-1) بررسی اثر غلظت بهینه در میزان تولید اریترومایسین.132
4-4-2) بررسی اثر غلظت بهینه بر روی pH محیط کشت تخمیر133
4-4-3) بررسی اثر غلظت بهینه بر روی درصد بیومس تولیدی.133
4-4-4) بررسی اثر غلظت بهینه بر روی مورفولوژی Saccharopolyspora erythraea.134
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات
5-1) تأثیر مواد تشکیل دهنده و ترکیبات به کار رفته در محیط کشت تخمیر در تولید آنتی بیوتیک.137
5-1-1) اثر منابع نیتروژنی در تولید اریترومایسین.137
5-1-1-1) مقایسه اثر غلظت های مختلف ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا به عنوان منبع نیتروژنی در تولید اریترومایسین138
5-2) همزمانی رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین.144
5-3) رابطه بین میزان رشد باکتری و تغییرات بیومس در طول فرآیند.145
5-3-1) سینتیک رشد میکروبی146
5-4) رابطه بین منبع نیتروژنی استفاده شده در این پژوهش و pH محیط کشت تخمیر.148
5-5) رابطه بین مورفولوژی سویه مولد و تولید اریترومایسین.149
5-6) برآورد هزینه ها153
5-6-1) محاسبه میزان اریترومایسین تولیدی و قیمت تمام شده منبع نیتروژنی مورد استفاده در آن در هر Batch صنعتی.153
5-6-1-1) استفاده از 30 گرم در لیتر کنجاله سویا (محیط کنترل) در تخمیر154
5-6-1-2) استفاده از ترکیب 15 گرم در لیتر کنجاله سویا و 15 گرم در لیتر کنجاله کلزا154
5-7) پیشنهادات156
 
منابع و مراجع.158
خلاصه انگلیسی.165
ضمائم 166
 
 
 
عنوان                                      فهرست جداول                                      صفحه
(جدول 1-1) گروه های میکروبی تولید کننده آنتی بیوتیک.14
(جدول 1-2) برخی آنتی بیوتیک های مهم و مکانیسم عمل آنها23
(جدول 1-3) مواد معدنی به کار رفته در محیط کشت.60
(جدول 1-4) محدوده دمایی رشد میکروارگانیسم های مختلف.64
(جدول 1-5) تأثیر دی اکسید کربن بر تولید سیزومیسین در طی فرآیند تخمیر71
(جدول 3-1) محیط کشت اسپورزایی ISP medium 295
(جدول 3-2) محیط کشت اسپورزایی CSL .96
(جدول3-3) ترکیبات محلول میکروالمنت.96
(جدول3-4) ترکیبات محیط کشت بذردهی.99
(جدول3-5) ترکیبات محیط کشت تخمیر104
(جدول3-6) مقادیر کنجاله سویا و کنجاله کلزا در محیط های تخمیر.106
(جدول3-7) محلول های نهایی اریترومایسین استاندارد111
(جدول5-1) آنالیز ترکیبی کنجاله سویا افزوده شده به محیط کشت تخمیردر این پژوهش139
(جدول5-2) آنالیز ترکیبی کنجاله کلزای افزوده شده به محیط کشت تخمیردر این پژوهش140
(جدول5-3) اسیدآمینه های ضروری کنجاله سویا استفاده شده در این پژوهش140
(جدول5-4) اسیدآمینه های غیر ضروری کنجاله سویا استفاده شده در این پژوهش141
(جدول5-5) اسیدآمینه های ضروری کنجاله کلزا استفاده شده در این پژوهش141
(جدول5-6) اسیدآمینه های غیر ضروری کنجاله کلزا استفاده شده در این پژوهش142
 
 
عنوان                                     فهرست نمودارها                                     صفحه
(نمودار 4-1) تغییرات pH در طول فرآیند تولید آنتی بیوتیک در محیط کشت کنترل123
(نمودار 4-2) تغییرات درصد بیومس در طول فرآیند تولید آنتی بیوتیک در محیط کشت کنترل ( منحنی رشد باکتری )124
( نمودار 4-3) میزان تولید اریترومایسین در محیط کشت کنترل.125
(نمودار 4-4) اثر غلظت های مختلف ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا روی pH محیط کشت در روزهای نمونه گیری129
(نمودار 4-5) تغییرات درصد وزن تر بیومس تولیدی در محیط کشت تخمیر در روزهای مختلف و تمامی غلظت ها.130
(نمودار 4-6) تغییرات غلظت تولیدی اریترومایسین در محیط کشت تخمیر در روزهای مختلف و تمامی غلظت ها.131
(نمودار 4-7) تولید اریترومایسین در طول فرآیند در محیط کشت حاوی غلظت بهینه.132
(نمودار 4-8) تغییرات pH درطی فرآیند تولید اریترومایسین در محیط کشت تخمیر حاوی غلظت بهینه133
(نمودار4-9) تغییرات درصد وزن تر بیومس تولیدی درطی فرآیند تولید اریترومایسین در محیط کشت تخمیر حاوی غلظت بهینه.134
 
 
 
عنوان                                      فهرست اشکال                                      صفحه
(شکل1-1) اریترومایسین و الئاندومایسین، نمونه ای از ماکرولیدهای 14 عضوی27
(شکل1-2) مسیر کلی بیوسنتز اریترومایسین.29
(شکل1-3) ساختار شیمیایی اریترومایسین31
(شکل1-4) نمونه ای از یک فرمانتور همزن دار50
(شکل1-5) شمایی از یک راکتور مجهز به همزن.69
(شکل1-6) یک دستگاه تخمیر مجهز به سیستم تزریق هوا70
(شکل1-7) نمونه ای از کف شکن های مکانیکی.72
(شکل1-8) کشتزار کلزا در کلاله ایران86
(شکل 3-1) تصویری از آمپول لیوفیلیزه حاوی سویه باکتری Saccharopolyspora erythraea 93
(شکل3-2) تصویری از اسپورهای تشکیل شده بر روی محیط اسپورزایی CSL در روز 10 .98
(شکل3-3) تصویری از واکنش رنگی اریترومایسین تولیدی و محلول بروموفنل بلو112
(شکل 3-4) کروماتوگرافی لایه نازک120
(شکل3-5) کروماتوگرافی لایه نازک121
(شکل4-1) مورفولوژی میسلیوم های Saccharopolyspora erythraea در روز چهارم تخمیر126
(شکل4-2) مورفولوژی میسلیوم های Saccharopolyspora erythraea در روز ششم تخمیر126
(شکل 4-3) مورفولوژی میسلیوم های Saccharopolyspora erythraea در روز هشتم تخمیر.127
(شکل4-4) مورفولوژی میسلیوم های Saccharopolyspora erythraea در روز دهم تخمیر.127
(شکل 4-5) مورفولوژی میسلیوم های Saccharopolyspora erythraea در روز یازدهم تخمیر.128
 
 
 
 
 
چکیده
امروزه یکی از مهم ترین و پرمصرفترین آنتی بیوتیک های مورد استفاده اریترومایسین می باشد که در درمان طیف وسیعی از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای تولید این آنتی بیوتیک پنج مرحله کلیدی وجود دارد که از بین این مراحل، مهم ترین و پر هزینه ترین مرحله که در آن اریترومایسین تولید می شود مرحله تخمیر است. ترکیبات محیط کشت مرحله تخمیر  نقش مهمی را در میزان تولید محصولات ثانویه و  پارامترهای تخمیر ایفا می کنند همچنین سوبسترای نیتروژنی یکی از اجزای اصلی محیط کشت در این مرحله و یکی از موارد اصلی هزینه در مخلوط محیط کشت می باشد. بنابراین استفاده از منابع نیتروژنی با قیمت مناسب و بازده قابل قبول از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این پژوهش اثرغلظتهای مختلف ترکیبی از دو منبع نیتروژنی کنجاله سویا و کنجاله کلزا در تولید آنتی بیوتیک اریترومایسین بررسی شده است. برای تولید اریترومایسین از باکتری رشته ای Saccharopolyspora erythraea   استفاده شده است. سوسپانسیون اسپوری به محیط بذردهی تلقیح شده و در دمای 30 درجه سانتیگراد به مدت 40 تا 44 ساعت با دور rpm 200 در شرایط هوازی گرما گذاری شد و بهترین نمونه بذردهی به ارلن های حاوی محیط تخمیر اضافه شد و با pH اولیه 8/6 در شیکر انکوباتوردار با دمای 33 درجه سانتیگراد و دور rpm220 به مدت 11 روز گرما گذاری شد. در طول فرایند تغییرات مورفولوژیک باکتری ، pH ، درصد وزن تر بیومس تولیدی از روز چهارم به صورت یک درمیان اندازه گیری شد . میزان اریترومایسین تولید شده به روش اسپکتروفتومتری سنجیده شد . غلظت های منابع نیتروژنی مورد استفاده عبارت بود از :
1- کنجاله سویا 15 گرم در لیتر و کنجاله کلزا 15 گرم در لیتر ( هر کدام 50 % محیط )
2- کنجاله سویا 18 گرم در لیتر ( 60 % ) و کلزا 12 گرم در لیتر ( 40 % )
3- کنجاله سویا 12 گرم در لیتر ( 40 % ) و کلزا 18 گرم در لیتر ( 60 % )
4-کنجاله سویا 21 گرم در لیتر ( 70 % ) و کلزا 9 گرم در لیتر ( 30 % )
5- کنجاله سویا 9 گرم در لیتر ( 30 % ) و کلزا 21 گرم در لیتر ( 70 % )
بر طبق نتایج بدست آمده، استفاده از مخلوط 15 گرم در لیتر کنجاله سویا و 15 گرم در لیتر کنجاله کلزا ،دارای بالاترین میزان تولید اریترومایسین بوده و نسبت به استفاده از 30 گرم در لیتر کنجاله سویا که حالت مورد استفاده در صنعت می باشد 011/1 برابر اریترومایسین بیشتری تولید نموده است .
کلید واژگان : اریترومایسین ، فرمانتاسیون میکروبی، کنجاله سویا ، کنجاله کلزا .
 
 
مقدمه
بیوتکنولوژی دانشی است که در رابطه با استفاده از موجودات و یا متابولیت های آنها جهت تولید فرآورده های مختلف دارویی ، غذایی ، شیمیایی و غیره در مقیاس صنعتی بحت می کند. روند تکاملی بیو تکنولوژی در طی هزاران سال شکل گرفته و نهایتا به علمی تبدیل شد که با جهت گیری کاربردی میکروبیولوژی و بیو شیمیایی ، ارتباط نزدیکی با مهندسی شیمی ایجاد نموده است ( 48 ).
بین انسانها و میکرو ارگانیسمها ، از ابتدا ارتباط حیاتی بسیار نزدیکی وجود داشته که این ارتباط می تواند مضر و یا مفید باشد. پس از آنکه رابرت کخ در سال 1880 برای اولین بار کشت خالص باکتری ها را به دست آورد ، توجه زیادی به عوامل بیماری زا شد و مطالعات بعدی نشان داد که با وجود این که برخی میکروبها عامل بیماری در انسان ، حیوان و گیاه هستند ، عده زیاد دیگری کاربرد صنعتی داشته و در تولید مواد غذایی، داروها ، آنزیم ها ، اسید های آمینه و غیره نقش دارند(52).
در دهه 1940 و 1950 که آنتی بیوتیکهای اولیه نظیر پنی سیلین کاربرد بالینی پیدا کرده و به عنوان داروهای ایجازگر شناخته شده بودند ، با از بین بردن بسیاری از باکتری ها عامل وخیم ترین بیماری های عفونی انسان ، جان میلیونها تن حفظ شد. اما مدتی پس از کشف آنتی بیوتیک ها ، به دلایل متعدد، از جمله استفاده نادرست و یا بیش از حد از آنها ، مثلا استفاده تنها جهت فربه کردن دام ، سویه های میکرو ارگانیسم در مقابل آنتی بیوتیک ها مقاوم شدند ، بطوریکه امروزه مجددا بیماری های عفونی ناشی از میکرو ارگانیسم ها تهدیدی جدی برای سلامتی در دنیا محسوب شده و هزینه های بسیار زیادی برای درمان آنها مصرف می شود.
طی سالهای 1925 تا 1965 استفاده از میکروبها در صنایع دارویی به صورت یک تحول اساسی زمینه را برای بکارگیری میکروارگانیسمها در تولید داروها و بویژه آنتی بیوتیکها فراهم ساخت و با گذشت زمان این روند تکامل یافت به طوری که امروزه بیو تکنولوژی در حال ورود به مرحله جدیدی است و به عنوان یک علم در عصر پیدایش و ساخت آنتی بیوتیکها توسعه چشم گیری داشته و در حال حاضر تولید انبوه فرآورده های میکروبی نظیر  آنتی بیو تیک ها  به صنعت چند میلیارد دلاری مبدل شده و از نقطه نظر اقتصادی ، آنتی بیوتیکها مهم ترین فراورده های صنعتی دنیای میکروبها محسوب می شوند(12).  بدین ترتیب بالا بردن راندمان تولید و اقتصادی تر کردن فرآیند تولید آنتی بیوتیک ها جز اهداف ضروری است که با تلاش متخصصین در شاخه های مختلف علوم نظیر میکرو بیو لوژی ، بیو شیمی، مهندسی شیمی،بیوتکنولوژی و غیره می توان به آن دست یافت. در صنعت بیوتکنولوژی برای تولید محصولاتی نظیر آنتی بیوتیک ها دو بخش عمده وجود دارد :
1- عملیات بالا دستی(Up stream ) : که شامل دو بخش توسعه سویه و توسعه محیط کشت و تخمیر است و در این بخش ها نقش مهندسی شیمی و میکروبیولوژیست حائز اهمیت است. هدف از بخش توسعه سویه ، شناخت، تهیه و تثبیت میکروارگانیسم مولد محصول و هدف از بخش توسعه محیط کشت ، بهینه سازی محیط کشت از نظر میزان و نوع مواد، شرایط تولید و اقتصادی تر نمودن فرآیند می باشد.
2- عملیات پایین دستی( D. stream) : در این بخش که در واقع فرآوری پس از تخمیر است، نقش مهندسان در جهت دهی فرآیند تخمیر به سمت نتایج بسیار مهم می باشد. هدف از این مرحله، جداسازی و خالص سازی محصول می باشد. ( 17)
تعداد صفحه : 192
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***