پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی

پایان ­نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ حقوق

گرایش بین الملل

عنوان:

ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی
از منظر حقوق بین الملل اقتصادی

استاد راهنما:

دکتر محمد امامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

پیشینه تحقیق. 8

هدف پژوهش. 12

پاسخ اولیه به پرسش اصلی. 13

پاسخ اولیه به پرسش فرعی1 15

پاسخ اولیه به پرسش فرعی 2. 16

مراحل و روش تحقیق. 16

محتوای پژوهش. 17

 

فصل دوم: بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی

مقدمه. 21

مبحث اول: تاریخچه بانکداری مرکزی. 24

گفتار اول:تعریف بانک مرکزی 24

گفتار دوم: منشا بانکداری مرکزی. 27

مبحث دوم: مفهوم استقلال بانک مرکزی وصلاحیت های آن. 30

گفتار اول: مفهوم استقلال بانک مرکزی 30

گفتار دوم: وظایف وصلاحیت های بانک مرکزی. 36

بند اول: تثبیت نرخ ارز 40

بند دوم: تنظیم سیاست های پولی. 42

بند سوم: نظارت بر فعالیت تمامی بانک ها. 42

بند چهارم:حفظ ثبات مالی. 43

مبحث سوم: پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی 44

گفتار اول: مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی. 44

گفتار دوم: همکاری در دوره استاندارد طلا 51

بند اول:همکاری تحت نظام کلاسیک استاندارد طلا 51

بند دوم: به سوی استاندارد طلای جدید 55

بند سوم:ایجاد بانک تسویه های بین المللی 57

گفتار سوم: همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز. 59

گفتار چهارم: همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز. 61

نتیجه گیری. 63

 

فصل سوم: همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا

مقدمه 67

مبحث اول: اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا. 69

گفتار اول:  گام های نخستین به سوی اتحاد پولی اروپا و یورو. 69

گفتار دوم: پایه های حقوقی و ویژگی های اتحاد پولی اروپا. 76

بند اول:پایه های حقوقی اتحاد پولی اروپا. 76

بند دوم: ویژگی های اتحاد پولی اروپا 78

مبحث دوم: ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم. 83

گفتار اول: نظام اروپایی بانک های مرکزی و یوروسیستم 84

گفتار دوم: ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا 85

بند اول: شخصیت حقوقی 85

بند دوم: وضعیت نهادی. 86

بند سوم: نقش بانک مرکزی اروپا در یوروسیستم 87

بند  چهارم: مرکز تصمیم  گیری سیستم اروپایی بانک های مرکزی
و یوروسیستم 88

بند پنجم: ساختار بانک مرکزی اروپا 88

بند ششم: اختیارات قانونی بانک مرکزی اروپا. 96

بند هفتم: آیین نامه های بانک مرکزی اروپا. 97

بند هشتم: تصمیمات بانک مرکزی اروپا 97

بند  نهم: فعالیت های مشورتی بانک مرکزی اروپا. 98

گفتار سوم: ساختار و نقش یورو سیستم. 99

بند اول: بانک های ملی مرکزی حوزه یورو به عنوان بخش جدایی ناپذیر
یوروسیستم 99

بند دوم: بانک های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیر مشارکت کننده
در یوروسیستم 100

بند سوم: اهداف یوروسیستم 101

بند چهارم: وظایف اساسی یوروسیستم 101

بند پنجم: تصمیم گیری متمرکز و تمرکز زدایی عملیاتی 102

گفتار چهارم: بانک های مرکزی ملی کشورهای اروپایی 103

بند اول: اعمال حقوقی بین یوروسیستمی 104

بند دوم: سیستم های مشترک عملیاتی 105

مبحث سوم: رابطه بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپا 106

گفتار اول: همکاری با نهادها و ارگان های جامعه اروپا 106

بند اول: پارلمان اروپایی. 107

بند دوم : شورای اتحادیه اروپا و یوروگروپ 109

بند سوم :کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا. 111

گفتار دوم: کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا 112

مبحث چهارم: همکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب
اتحادیه اروپا 114

گفتار اول: روابط بانک مرکزی اروپا با سازمان های بین المللی 114

بند یک: صندوق بین المللی پول 114

بند دوم: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بانک مرکزی اروپا 116

گفتار دوم: مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی
و روسای بانک های مرکزی 117

بند اول: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی ملی گروه هفت 117

بند دوم: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه ده 118

بند سوم: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه 20 119

بند چهارم: مجمع ثبات مالی 119

بند پنجم: بانک تسویه های بین المللی و بانک مرکزی اروپا. 120

نتیجه گیری 121

 

فصل چهارم: همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه­های
بین المللی(BIS)

مقدمه. 126

مبحث اول: معرفی بانک تسویه های بین المللی 132

گفتار اول: تحول تاریخی بانک تسویه های بین المللی 132

گفتار دوم: اهداف اصلی 135

گفتار سوم: صلاحیت های  بانک تسویه های بین المللی از سال 1930. 138

مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی. 143

گفتار اول:کمیته بازل. 143

گفتار دوم:کنکوردای بازل 1975. 144

گفتار سوم:کنکوردای بازل 1983. 146

مبحث سوم: موافقت نامه های بازل 147

گفتار اول: موافقت نامه بازل 1988 149

گفتار دوم: تحولات جاری و ارزیابی موافقت نامه بازل. 154

گفتار سوم: تغییرات پیشنهاد شده برای موافقت نامه بازل 1988 156

گفتار چهارم: تجدید نظر در موافقت نامه بازل. 158

مبحث چهارم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با بانک های مرکزی. 163

گفتار اول:کارکردهای بانک تسویه های بین المللی در خصوص بانک های مرکزی. 164

بند اول: سپرده گذاری و وام ها 165

بند دوم: بانک تسویه های بین المللی به عنوان مجمعی برای بانک های مرکزی 168

بند سوم: مشاوره منظم با بانک های مرکزی. 169

بند چهارم: جمع آوری اطلاعات و ارزیابی 170

گفتار سوم:کمیته های دایمی بانک تسویه های بین المللی 170

گفتار چهارم: همکاری با بانک های مرکزی منطقه ای 171

مبحث پنجم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با سایر موسسات مالی
بین المللی. 173

گفتار اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی با صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی 175

بند اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی و صندوق بین المللی پول. 175

بند دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی و بانک جهانی 177

گفتار دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی با مجمع ثبات مالی 180

گفتار سوم: رابطه  بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا 181

بند اول: همکاری بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا در
زمینه سیاست های پولی. 181

بند دوم: موسسه مشترک وین 182

نتیجه گیری 182

فصل پنجم: ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان  بانک­های مرکزی

مقدمه. 185

مبحث اول: مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی 186

گفتار اول: کنکوردای بازل 1975. 186

گفتار دوم:کنکوردای بازل 1988. 189

گفتار سوم: موافقت نامه های پلازا و لوور 1985-1987 192

بند اول: موافقت نامه پلازا 192

بند دوم: موافقت نامه لوور 197

گفتار چهارم: موافقت نامه های بازل 1988 و 2004 199

مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی. 204

گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها 204

بند اول: حقوق نرم 204

بند دوم: سافت لا و موافقت نامه های بین المللی همکاری بین بانک های
مرکزی 206

گفتار دوم: ماهیت موافقت نامه بازل 2. 210

گفتار سوم: اجرای موافقت نامه بازل 2. 214

گفتار چهارم: بانک های مرکزی، بازیگران جدید در نظام پولی و مالی بین المللی 217

مبحث سوم: آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی 218

گفتار اول: تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی 218

گفتار دوم: پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی. 219

گفتار سوم: اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی 220

نتیجه گیری 221

بحث و نتیجه گیری 222

منابع. 228

الف-منابع فارسی. 228

ب- منابع لاتین. 230

چکیده

بانک های مرکزی از آغاز فعالیت خود در قرن شانزدهم تا به امروز تاریخ پر فراز و نشیبی را طی نموده اند. نقش آنها در اقتصاد بین المللی از وابستگی عمده کشورها به منابع مالی بانک مرکزی برای جنگ افروزی های خویش و نیز مبتنی بودن بر معیار طلا در مبادلات پولی شان امروزه به مباحثی چون ضرورت استقلال بانک مرکزی و عملکردهای متفاوتی چون تنظیم سیاست های پولی و مالی بسط پیدا نموده است.همکاری بین بانک های مرکزی علی رغم ظاهرش، یک مفهوم نسبتا قدیمی در حقوق بین الملل اقتصادی است.در  پایان نامه حاضر چند سوال برای نگارنده مطرح شده است. اینکه همکاری بین بانک های مرکزی در جهان چگونه انجام می گیرد؟ساز و کار حاکم بر همکاری بین بانک های مرکزی در جهان چیست؟نتیجه تحقیق حاضر بدین شکل است که در حال حاضر همکاری بین بانک های مرکزی در قالب دو سیستم بانک مرکزی اروپا برای کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند و یورو را به عنوان واحد ارزی خود پذیرفته اند و بانک تسویه های بین المللی برای سایر بانک های مرکزی امکان پذیر است.البته در حال حاضر دغدغه همکاری بین بانک های مرکزی از یک مسئله منطقه ای به ویژه از پس از بحران رکود مالی سال 2007 به یک نگرانی عینی جهانی تبدیل گشته است به گونه ای که مسایلی چون اصلاح ساختار معماری بین المللی،پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی و تنظیم و تسهیل روابط مالی بین المللی را به دست داده است.اگرچه، موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی کما بیش در حال اجراء هستند ولی این تعهد به اجراء ناشی از موافقت نامه ها و معاهدات الزام آور حقوقی نبوده است بلکه این موافقت نامه ها از ماهیت حقوق نرم، برخوردارند و بانک های مرکزی و دولت های متبوع آنها این موافقت نامه ها را داوطلبانه و در جهت کارکرد بهتر نظام بانکی بین المللی مورد پذیرش قرار داده اند و به نظر می رسد بانک های مرکزی نیز بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی می باشند.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 262

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***