پایان نامه درباره:احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :مهندسی معماری

عنوان : احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدسوادکوه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

رشته: معماری

گرایش: مهندسی معماری

عنوان:

احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

استاد راهنما:

سودابه مهری تالارپشتی

سال تحصیلی (تابستان 1393)


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                       صفحه
فصل 1 : کلیات طرح مسئله
1-1- بیان مسئله. 3
1-2- روش تحقیق. 4
1-3- فرضیه ها. 6
1-4- اهداف تحقیق. 6
نوع روش تحقیق. 7
1-5- روش گردآوری اطلاعات:. 7
1-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 7
 
فصل 2 : مبانی نظری
2-1- مفهوم احیا و فلسفه احیاگری. 9
2-3- گردآوردن افراد جامعه. 12
2-4- فضای اجتماع پذیر و اجتماع گریز. 13
2-5- توریسم در مازندران. 14
2-6- مفهوم اوقات فراغت و اهداف آن. 17
2-9- اهمیت آب از نظر قرآن. 32
2-10- آب در معماری قبل اسلام. 33
2-11- آب در معماری بعد از اسلام. 34
2-12- نگاهی به نقش آب در عناصر معماری ایران. 35
2-13- نقش نور در هنر معماری. 66
2-14- نور ، رنگ و آب در معماری اسلامی. 70
2-15- نقش آب در ایران باستان. 73
2-16- نقش روان درمان آب. 76
2-17- چشمه و سیستم آبرسانی. 77
2-18- گل و درخت. 86
2-19- فضای سبز وپارک های شهری. 89
2-21- ویژگی های اجتماعی فضای سبز در شهر. 92
2-22- ویژگی های کالبدی فضای سبز در ساختار شهری. 93
 
فصل 3 :بررسی مصداق های داخلی و خارجی
3-1- رود دره ها و نقش آن ها در جهان. 98
3-2- رود دره ها و اهمیت آن ها در برنامه ر یزی شهری. 100
3-4- رود دره ولنجک. 109
3-5- بررسی وضعیت رود دره فرحزاد قبل و بعد از ساماندهی. 122
3-6- حاشیه رودخانه وایت. 145
 
فصل 4 : شناخت کلی شهر ساری و بررسی اقلیمی
4-1- جغرافیای تاریخی شهر ساری. 153
4-2- جغرافیای طبیعی شهر ساری. 159
4-3- جغرافیای سیاسی ـ شهری ساری. 169
4-5- عناصر شاخص تاریخی ـ فرهنگی. 198
4-6- عناصر شاخص مذهبی. 199
4-7- نشانه های اقلیمی. 200
4-8- نشانه های طبیعی. 201
4-9- ورودی های شهر. 206
4-10- سازمان ادراکی شهر ساری. 209
4-11- نظام و ویژگی‌های جمعیتی شهر ساری. 210
4-12- بافت شهر. 227
4-13- بررسی وجه تسمیه مربوط به شهر ساری. 229
4-14- اقلیم و آب و هوا شهر ساری. 233
 
فصل 5 : تحلیل موقعیت ساختگاه
5-1- شناخت رودخانه تجن. 242
5-2- اهمیت آب و جایگاه آن در طراحی و برنامه ریزی شهری. 250
5-3- تعیین حوزه فراگیر. 257
5-4- مطالعه و بررسی توپوگرافی و شیب ها. 257
5-5- بررسی وضعیت جمع آوری آب های سطحی در محدوده بلافصل. 258
5-6- تاثیر کاربری های بلافصل در ایجاد آلودگی در محدوده مورد مطالعه. 258
5-8- آلودگی آب رودخانه تجن. 259
5-8- موقعیت جغرافیایی. 261
5-9- ساختار زمین شناسی. 262
5-10- باد. 262
5-11- مطالعه و بررسی رژیم نزولات جوی، سیلاب و دبی آب رودخانه تجن   262
5-12- مطالعه و بررسی پوشش گیاهی و طبقه بندی گونه های گیاهی   263
 
فصل 6 : برنامه ریزی کالبدی و استاندارد ها
6-1- چارچوب های طراحی در حاشیه رودخانه ها، جهت بقای محیط زیست شهر. 274
6-2- اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز. 275
6-3- ضوابط طراحی پارک ها. 285
6-4- راهنمای انتخاب گیاهان. 294
6-5- ویژگی های معماری شناسی گیاهان درفضای سبز. 305
فهرست اشکال
عنوان                                                                       صفحه
شکل (2- 1) نقشه تقسیمات استان مازندران؛ عکس از سازمان نقشه برداری کشور 14
شکل( 2-2 ) فضاهای باز شهری سنتی در بافت شهری 28
شکل( 2-3 ) فضاهای باز شهری طراحی شده 29
شکل (2-5) تصاویری از فضای باز شهری طراحی نشده 30
شکل (2-6) 41
شکل(2-7) 42
شکل (2-8) 42
شکل (2-9) 43
شکل(2-10) 44
شکل (2-11) 45
شکل 2-12 45
شکل (2-13) 46
شکل (2-14) 46
شکل (2-15) 47
شکل (2-16) 48
شکل (2-16) 48
شکل (2-18) 49
شکل (2-19) 49
شکل (2-20) 50
شکل(2-21) عرفی مسیر B آبرسانی بنای حمام 51
شکل (2-22) 51
شکل (2-23) 52
شکل (2-24) 52
شکل (2-25) 53
شکل (2-26) 54
شکل (2-27) 55
شکل (2-28) 56
شکل(2-29) 57
شکل (2-30) 58
شکل(2-31) 59
شکل (2-32) 59
شکل (2-33) 60
شکل (2-34) 61
شکل (2-35) 62
شکل (2-36) 63
شکل (2-37) 63
شکل (2-38) 64
شکل (2-39) 80
شکل (2-40) 85
شکل(2-41) 87
شکل (3-1) 103
شکل (3-2) 110
شکل(3-3) 111
شکل (3-4) 112
شکل (3-5) 114
شکل (3-6) 117
شکل (3-7) 118
شکل (3-8) 123
شکل (3-9) 125
شکل (3-10) 126
شکل (3-11) 128
شکل (3-12) 130
شکل (3-13) دره فرحزاد قبل از ساماندهی 131
شکل (3-14) 133
شکل (3-15) بوستان نهج البلاغه، در حال اجرا     شکل (3-16) بعد از اجرا 134
شکل (3-17) 136
شکل(3-18) بوستان نهج البلاغه 136
شکل (3-19) 138
شکل (3-20)نتایج استاندارد هوای پاک 138
شکل (3-21) دیوار سبز 143
شکل (3-22) پل ارتباطی حاشیه دو طرف رود 144
شکل (3-23) تونل ارتباطی فاز یک بوستان به فاز دو 144
شکل(3-24) محل بازی کودکان 144
شکل(3-25) محل بازی کودکان 145
شکل (3-25) 145
شکل (3-26) 147
شکل (3-27) 148
شکل (3-28) 149
شکل (3-29) 150
شکل (3-30) 151
شکل (4-1) 160
شکل (4-2) 161
شکل (4-6) 162
شکل (4-7) 163
شکل (4-8) پهنه‌بندی زلزله و خطر سیل در ناحیه ساری 164
‌ شکل (4-9) تقسیمات ناحیه ساری 170
شکل (4-10) موقعیت ارتباطی شهر ساری با شهرهای مجاور 171
شکل (4-11) : تقسیمات مدیریت شهری ساری برحسب مناطق و نواحی    172
شکل (4-12) روند شکل گیری هسته اولیه 175
شکل (4-13) تطابق نظام توسعه بافت کهن بر سازمان فضایی موجود    176
شکل(4-15) گسست محلات قدیمی توسط خیابان کشی های اخیر 177
شکل(4-16) روند توسعه کالبدی شهر ساری در دوران متاخر 178
شکل (4-17) عوامل کالبدی و طبیعی موثر بر توسعه شهر ساری 181
شکل (4-18) سازمان فضایی ـ فعالیتی شهر ساری 182
شکل (4-19) نظام استخوانبندی بافت کهن شهر 190
شکل (4-20) جهت گیری ابنیه در بافت کالبدی شهر 192
شکل (4-21) نحوه بلوک بندی در بافت کالبدی شهر ساری 193
شکل (4-22) راه های موثر در تصویر ذهنی افراد و کیفیات آنها    196
شکل (4-23) نفوذ پذیری ساخت و ساز در محدوده شرقی رودخانه تجن    197
شکل (4-24) عناصر شاخص تاریخی ـ فرهنگ 197
شکل(4-25) آب انبار میرزا مهدی، نشانه‌ای در مقیاس شهر 198
شکل(4-26) 200
شکل (4-27) 200
شکل(4-28) 201
شکل(4-29) 201
شکل(4-30) 202
شکل (4-31) پهنه های موثر در تصویر ذهنی 203
شکل (4-32) 203
شکل (4-33) کیفیات سازمان بصری شهر ساری 204
شکل (4-34) 205
شکل (4-35) عملکرد مسیرها و جداره های آنها به عنوان هدایت کننده دید به سمت عناصر شاخص 205
ـ شکل(4-36) به ترتیب ورودی های شهر ساری از سمت جنوب غرب، شمال و شرق شهر 206
شکل (4-37) به ترتیب از راست به چپ ایستگاه راه آهن، ساختمان کلبادی و امام زاده یحیی 207
شکل(4-38) دید به تپه های پیرامون ساری وشهر ساری از محدوده ای در بیرون از شهر 207
شکل (4-39) سازمان بصری شهر 209
شکل (4-40) سازمان ادراکی شهر ساری 210
شکل(4-41) پهنه ها و راسته های فعالیتی موجود در شهر ساری و پیرامون آن 225
شکل (4-42) محدوده قدیمی شهر ساری 227
شکل (4-43) مراکز ویژه شهر ساری 228
شکل (4-44) محلات قدیمی شهر ساری 228
شکل (4-45) حدود تقریبی برج و باروی شهر ساری 229
شکل (4-46) 234
شکل (4-47) 234
شکل (4-48) 235
شکل(5-1) حاشیه رودخانه تجن در بالادست. 243
شکل (5-2) موقیعت مکانی رودخانه تجن درشهر 243
شکل (5-3) ظره مطلوب رودخانه وحاشیه سبزآن 244
شکل(5-4) پل تجن 244
شکل (5-5) پل قطار 245
شکل (5-6) پل کابلی در حال احداث روی رودخانه تجن 245
شکل (5-7) آلودگی درحاشیه رودخانه تجن 246
شکل (5-8) آپارتمان سازی در حاشیه رودخانه تجن 246
شکل (5-9) علیرغم وجود طبیعت زیبا، تخلیه نخاله ها 247
شکل (5-10) رودی پرآب 247
شکل (5-11) ماهیگیری در رودخانه تجن 248
شکل (5-12) پارک قائم موجود درحاشیه رودخانه تجن 248
شکل(5-13) آبزیان رودخانه تجن 249
شکل (5-14) گیاهان خودرو حاشیه رود تجن 249
شکل (5-15) بخشی از محدوده قابل طراحی 250
شکل (5-16) سایت 257
شکل(6-1) 277
شکل (6-2) 279
شکل (6-3) 279
شکل (6-4) 281
شکل (6-5) 282
شکل (6-6) 283
 
فهرست جداول
عنوان                                                                       صفحه
جدول (3-1) بررسی وضعیت مناطق 6گانه دره از لحاظ ویژگی های طبیعی و مصنوع 128
جدول (3-2) ویژگی طبیعی دره فرحزاد 129
جدول(3-3) نتایج صوت زیست محیطی 137
جدول(3-4) 139
جدول(3-5) نتایج ذرات معلق محیط 140
جدول شماره(4-1) تفسیمات سیاسی ـ اداری در شهرستان ساری 170
جدول(4-2) عناصر و ویژگی های ساختار کالبدی ـ فضایی شهر ساری طی روند تاریخی توسعه 179
جدول (4-3) فرآیند مطالعه سازمان بصری شهری 194
جدول (4-4) رشد جمعیت شهر ساری و مناطق شهری استان مازندران طی سال‌های 85-1335 213
جدول(4-5) جمعیت شهر ساری به تفکیک نواحی شهری درسال 1385 214
جدول (4-6) جمعیت شهر ساری در گروههای عمده سنی در سال های1375 و 1385 215
جدول(4-7) مقایسه ساختار گروه‌های عمده سنی جمعیت شهر ساری 215
جدول(4-8) جوانی جمعیت شهر ساری در مقایسه با مناطق شهری سایر سطوح در سال 1385 216
جدول (4-9 ) چگونگی نوزیع جمعیت شهر ساری در گروه های سنی 5 ساله    217
جدول (4-10) هرم سنی جمعیت شهر ساری، سال 217
جدول (4-11) نسبت حنسی جمعیت شهر ساری در مقایسه با شاخص کل کشور    218
جدول (4-12) نرخ باسوادی شهر ساری در مقایسه با سایر سطوح مناطق شهری کشور در سال 1385 219
جدول (4-13) جمعیت 6 ساله و بیشتر (لازم التعلیم) و جمعیت باسواد شهر ساری 219
جدول(4-14) تراکم ناخالص شهر ساری به تفکیک نواحی و محلات شهری، در سال 1385 220
جدول(4-15) سهم شاغلین در بخش های عمده اقتصادی شهر ساری 221
جدول (4-16) سهم شاغلین و کارگاههای فعالیتی در زیربخش های اقتصادی شهر ساری 221
جدول (5-1) 252
جدول (5-2) 253
جدول (5-3) جدول (5-4) 254
جدول (5-5) 256
جدول (5-6) 266
جدول (5-7) Sowt. 267
جدول (6-1) 276
جدول (6-7) 296
جدول (6-8) 299
جدول (6-9) 300
جدول (6-10) 302
جدول (6-11) 304
 
متن کامل این مطلب حذف شده است

مطلب مشابه :

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار