دانلود رساله دکتری مهندسی عمران توسعه منحنی های شکنندگی در سازه های بلند بتن آرمه با هسته مرکزی

دانلود رساله دکتری مهندسی عمران 

با عنوان:توسعه منحنی های شکنندگی در سازه های بلند بتن آرمه با هسته مرکزی با توجه به ارائه مفهوم توزیع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحریکات لرزه ای دوجهته


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

دانشکده مهندسی عمران

 

توسعه منحنی­ های شکنندگی در سازه­های بلند بتن­آرمه با هسته مرکزی با توجه به ارائه مفهوم توزیع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحریکات لرزه­ای دوجهته

 

رساله دکتری مهندسی عمران

 

 

 

 

 

 

1394

 

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی عمران

 

رساله دکتری مهندسی عمران آقای 

تحت عنوان

 

توسعه منحنی­های شکنندگی در سازه­های بلند بتن­آرمه با هسته مرکزی با توجه به ارائه مفهوم توزیع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحریکات لرزه­ای دوجهته

 

در تاریخ 5/2/1934 توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهائی قرارگرفت.

   
   
   
   
   

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

نمادگذاری (Nomrclature)
 
پارامتر تعریف­کننده شاخص خسارت تجمعی
مساحت
مساحت بتن
ضریب افزایش شاخص خسارت کل
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص خسارت نسبت به جهت
مساحت فولاد
سطح مقطع فولاد­های قطری
ضریب تشدید پیچش اتفاقی
ضریب افزایش شاخص جابجایی
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص جابجایی نسبت به جهت
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری کل
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری نسبت به جهت
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
پارامتر A95
بیشینه شتاب تحریک زمین
بیشینه شتاب تحریک زمین در آستانه فروریزش سازه
بیشینه شتاب تحریک زمین در سطح تسلیم سازه
جذر میانگین مربعات شتاب
ضریب ماتریس­ جرم
ضریب ماتریس سختی
ضریب وزن چرخه­های پلاستیک در شاخص خسارت تجمعی
فروریزش
میرایی
قدر مطلق تجمعی سرعت
تابع توزیع تجمعی احتمال
ضریب تشدید تغییرمکان
مرکز جرم
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص خسارت کل در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص خسارت طبقه ام در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص جابجایی کل در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص جابجایی طبقه ام در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای نیاز شکل­پذیری کل در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای نیاز شکل­پذیری طبقه ام در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص خسارت کل در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص خسارت طبقه ام در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص جابجایی کل در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص جابجایی طبقه ام در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای نیاز شکل­پذیری کل در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای نیاز شکل­پذیری طبقه ام در جهت
نسبت میرایی تعمیم یافته در فضای مودال
مرکز سختی
مرکز مقاومت
ضریب پاسخ لرزه­ای
ضریب بسط تابع موجک
جابجایی سازه در تراز بام
شاخص خسارت
شاخص خسارت تجمعی
شاخص خسارت بر اساس انرژی
شاخص خسارت بر اساس کاهش سختی
شاخص خسارت Park & Ang برای عضو
شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده
شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده
شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده
شاخص خسارت بر اساس افزایش پریود
ماکزیمم شاخص خسارت بر اساس افزایش پریود
شاخص خسارت کل سازه بر اساس شکل پذیری
ماکزیمم شاخص خسارت کل در جهت
ماکزیمم شاخص خسارت کل در جهت بحرانی
شاخص خسارت کل سازه بر اساس شکل پذیری در جهت
شاخص خسارت کل سازه بر اساس شکل پذیری در جهت
مقدار بزرگتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در جهت­های بدون دوران تحریک
مقدار کوچکتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در جهت­های بدون دوران تحریک
ظرفیت فروریزش سازه بر اساس توزیع سه­بعدی شاخص خسارت کل
ماکزیمم شاخص خسارت کل در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
مقدار بحرانی شاخص خسارت کل در پلان با زاویه
ماکزیمم شاخص خسارت کل در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
ماکزیمم شاخص خسارت کل در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
ماکزیمم شاخص خسارت کل در جهات تحت تحریک دوران یافته با زاویه
مقدار بزرگتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در جهت­های بدون دوران تحریک
مقدار کوچکتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در جهت­های بدون دوران تحریک
شاخص خسارت Park & Ang در طبقه ام
شاخص خسارت Park & Ang امین عضو در طبقه ام
شاخص خسارت Park & Ang کل سازه
شاخص خسارت در طبقه ام بر اساس شکل پذیری
شاخص خسارت در طبقه ام در جهت
شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در طبقه ام در جهت
شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در طبقه ام در جهت
مقدار بزرگتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در طبقه ام در جهت­های
شاخص خسارت در طبقه ام در جهت با زاویه تحریک
شاخص خسارت در طبقه ام در جهت با زاویه تحریک
شاخص خسارت در طبقه ام در جهت با زاویه تحریک
شاخص خسارت در طبقه ام در جهت با زاویه تحریک
مقدار بزرگتر شاخص خسارت در جهت­های بدون دوران تحریک در طبقه ام
مقدار کوچکتر شاخص خسارت در جهت­های بدون دوران تحریک در طبقه ام
شاخص خسارت نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
شاخص خسارت نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
شاخص خسارت نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
شاخص خسارت نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
شاخص خسارت نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
شاخص خسارت نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
شاخص خسارت نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
شاخص خسارت نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
یک مقدار مشخص فرض­شده برای
ماکزیمم جابجایی سازه در تراز بام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
جابجایی سازه در تراز بام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان
جابجایی سازه در تراز بام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان
جابجایی سازه در تراز بام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان
جابجایی سازه در طبقه ام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان
جابجایی سازه در طبقه ام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان
جابجایی سازه در طبقه ام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان
پارامتر خسارت
مقدار محاسبه شده پارامتر خسارت بر اساس نتایج تحلیل سازه
مقدار پارامتر خسارت متناظر با وضعیت قابل قبول برای تعمیر
جذر میانگین مربعات جابجایی
مقدار پارامتر خسارت متناظر با وضعیت گسیختگی
مقدار پارامتر خسارت در آستانه شروع خسارت
مدول الاستیسته
پارامتر ظرفیت لرزه­ای
پارامتر تقاضای لرزه­ای
میزان انرژی مستهلک شده
انرژی هیسترزیس طبقه ام
کار انجام شده توسط
انرژی هیسترزیس برای امین عضو از طبقه ام
مدول الاستیسته فولاد
انرژی هیسترزیس کل سازه
ظرفیت انرژی سیستم تحت بارگذاری یکنواخت
کار انجام شده توسط
نیرو
مقاومت نظیر تسلیم
تنش بتن
مقاومت فشاری مشخصه بتن
تنش فولاد
نیروی مقاوم
تابع سیگنال
تنش تسلیم
تنش تسلیم مورد انتظار فولاد
تنش نهایی مورد انتظار فولاد
مدول برشی
ارتفاع کل سازه
ارتفاع طبقه ام
ارتفاع سازه از تراز پایه
شاخص Arias Intensity
شاخص شدت مشخصه
ضریب اهمیت سازه
ممان اینرسی موثر مقطع عضو بتن­آرمه
ممان اینرسی ناخالص مقطع عضو بتن­آرمه
پارامتر اندازه­گیری شدت تحریک
ظرفیت فروریزش سازه: تعریف شده بر اساس پارامتر تحریک
مقدار پارامتر اندازه­گیری شدت تحریک
امتداد ارزیابی پارامتر تقاضا در پلان
امتداد بحرانی پارامتر تقاضا در پلان
شمارنده طبقه
ماتریس سختی
ماتریس سختی پس از وقوع خسارت
ماتریس سختی الاستیک
شیب اولیه منحنی ظرفیت بعد از رخداد زمین­لرزه
شیب اولیه منحنی ظرفیت قبل از رخداد زمین­لرزه
سختی اسکالر سازه
سختی اسکالر سازه پس از وقوع خسارت
سختی اسکالر سازه پیش از وقوع خسارت
ماتریس سختی اولیه
سختی بتن
سختی اسکالر طبقه ام پیش از وقوع خسارت
سختی اسکالر طبقه ام پس از وقوع خسارت
سختی فولاد
توابع­ توزیع تجمعی در فرم لگاریتم
حالت حدی
سختی فولاد
جرم
گشتاور خمشی
ماکزیمم بردار جابجابی نسبی طبقات
گشتاور خمشی حداکثر
بزرگای گشتاور زلزله
گشتاور خمشی تسلیم
جرم طبقه ام
جرم تعمیم یافته در مود ام
تابع احتمال
تابع احتمال شکنندگی
تابع احتمال فروریزش
تابع چگالی احتمال
بیشینه شتاب تحریک
میانگین هندسی بیشینه شتاب تحریک در جهات
حداکثر بیشینه شتاب تحریک در جهات
حداقل بیشینه شتاب تحریک در جهات
بیشینه شتاب تحریک در جهت
بیشینه شتاب تحریک در جهت
بیشینه جابجایی تحریک
بیشینه سرعت تحریک
نسبت فرکانسی در امتداد
نسبت فرکانسی در امتداد
طول المان­های الیافی
ضریب رفتار سازه
ضریب کاهش شکل­پذیری
ضریب اضافه مقاومت
ضریب رفتار سازه
نزدیک­ترین فاصله تا صفحه گسل
ضریب رفتار آیین­نامه­ای سازه
ضریب رفتار نهایی سازه نسبت به سطح طراحی
ضریب رفتار نهایی سازه نسبت به سطح تسلیم
ضریب رفتار
نسبت طبقات با خسارت مشخص
نسبت طبقات شکل­­پذیر
فاصله گسل تا سازه بر اساس معیار Joyner-Boore
فاصله گسل تا سازه بر اساس معیار Joyner-Boore
ضریب اضافه مقاومت
ضریب کاهش شکل­پذیری
تقاضای بدست آمده با دوران تحریک در راستای
ضریب همبستگی
تقاضای بدست آمده بدون دوران تحریک در راستای
یک مقادیر مشخص فرض شده برای
یک مقادیر مشخص فرض شده برای
مقدار بحرانی تقاضا
مقدار بحرانی بدست آمده برای یک پارامتر تقاضا
مقدار بحرانی پیش­بینی­شده برای یک پارامتر تقاضا
مقدار بزرگتر تقاضای بدست آمده بدون دوران تحریک در راستاهای
مقدار کوچکتر تقاضای بدست آمده بدون دوران تحریک در راستاهای
ضریب کاهش شکل­پذیری
شبه­شتاب طیف
شبه­شتاب طیف الاستیک
شبه­شتاب طیف در پریود مود اول
شاخص جابجایی کل سازه
شاخص خسارت طبقه ام بر اساس تغییر در مشخصه­های مودال
شبه شتاب طیف طرح در پریودهای کوتاه
متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت در ظرفیت فروریزش
الگوی بار جانبی در امتداد در ناحیه پس از تسلیم
الگوی بار جانبی در امتداد در ناحیه پس از تسلیم
جابجایی طیف زلزله MCE
چگالی انرژی مشخصه
الگوی بار جانبی در امتداد
بیشینه شتاب پایدار شده
شبه­شتاب طیف زلزله MCE
بیشینه سرعت پایدار شده
الگوی بار جانبی در امتداد
الگوی بار جانبی در امتداد
الگوی بار جانبی در امتداد در ناحیه پیش از تسلیم
الگوی بار جانبی در امتداد در ناحیه نرم­شدگی
شبه­سرعت طیف الاستیک
طیف طراحی شبه شتاب
طیف الاستیک شبه شتاب
طیف الاستیک شبه شتاب در زلزله سطح فروریزش
طیف الاستیک شبه شتاب در زلزله سطح تسلیم
میانه شبه­شتاب در طیف پاسخ حرکت زمین در سطح فروریزش
میانه جابجایی در طیف پاسخ حرکت زمین در سطح فروریزش
پارامتر مقیاس تابع موجک
زمان تناوب طبیعی در سیستم تک درجه آزادی
پریود اصلی تحریک زمین
پریود اصلی تحریک زمین در راستای
پریود اصلی تحریک زمین در راستای
پریود انتقالی طیف در محدوده پریودهای بلند
بیشترین مقدار پریود در اصلی سازه تاریخچه پاسخ
زمان تناوب طبیعی
پریود پالس
پارامتر زمان تناوب طبیعی در طیف طراحی
پریود اصلی سازه
پریود اصلی سازه در راستای
پریود اصلی سازه در راستای
پریود اصلی سازه در یک لحظه زمانی زلزله
پارامتر زمان تناوب طبیعی در طیف طراحی
پریود اصلی سازه را پیش از رخداد زلزله
پریود مود اول سازه
زمان
جابجایی
جابجایی زمین
دامنه جابجایی زمین
تقاضا یا نیاز جابجایی
جابجایی نظیر تسلیم
ظرفیت جابجایی سازه در آستانه فروریزش
جابجایی بدست آمده با دوران تحریک در راستای
جابجایی بدست آمده بدون دوران تحریک در راستای
شتاب حرکت زمین
مولفه اول زوج شتاب­نگاشت دوران­یافته با زاویه
مولفه دوم زوج شتاب نگاشت دوران­یافته با زاویه
نیروی برشی پایه حداکثر
نیروی برشی پایه حداکثر
نیروی برشی پایه با فرض رفتار الاستیک خطی
نیروی برشی پایه در سطح طراحی
حداکثر نیروی برشی پایه
مقاومت پسماند مورد انتظار در برش
سرعت موج برشی خاک
متوسط سرعت موج برشی در لایه­های مختلف خاک تا عمق 30 متری از تراز پایه
نیروی برشی پایه در سطح طراحی
نیروی برشی پایه در وضعیت تسلیم آشکار
نیروی برشی پایه در وضعیت تسلیم
مقاومت تسلیم برشی مورد انتظار
نیروی برشی پایه در وضعیت فروریزش
مقاومت نهایی مورد انتظار در برش
جذر میانگین مربعات سرعت
نیروی برشی پایه در وضعیت تسلیم
بار مرده
بار زنده
پارامتر تعیین­کننده شکل تابع خسارت
زاویه شیب فولاد­های قطری
ضریب اصلاح انرژی برای شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده
ضریب ثابت در تابع احتمال به شکل ترکیبی
نسبت سختی پس از تسلیم
ضریب الگوی بار جانبی در امتداد
ضریب الگوی بار جانبی در امتداد
ضریب اصلاح انرژی برای شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده
ضریب اصلاح انرژی برای شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده
پارامتر تعریف­کننده تغییرات شتاب در یک گام زمانی
پارامتر ثابت در شاخص خسارت Park & Ang
پارامتر مقیاس در تابع چگالی احتمال
انحراف معیار لگاریتم- نرمال در اثر عدم قطعیت رکورد- به رکورد
انحراف معیار لگاریتم- نرمال در اثر عدم قطعیت در مدل­سازی
انحراف معیار لگاریتم- نرمال در اثر عدم قطعیت ناشی از الزامات طراحی
انحراف معیار لگاریتم- نرمال در اثر عدم قطعیت در نتایج آزمایشگاهی
انحراف معیار لگاریتم- نرمال در اثر عدم قطعیت­های متفاوت
پارامتر تعریف­کننده تغییرات شتاب در یک گام زمانی
توان تابع نمایی در تابع احتمال به شکل ترکیبی
شاخص جابجایی کل
شاخص جابجایی کل در وضعیت مقاومت حداکثر در امتداد
ماکزیمم شاخص جابجایی کل در در امتداد
ماکزیمم شاخص جابجایی کل در در امتداد
ماکزیمم شاخص جابجایی کل در جهت بحرانی
شاخص جابجایی کل در جهت در زمان
ظرفیت نهایی شاخص جابجایی کل در امتداد
شاخص جابجایی کل در حالت تسلیم در امتداد
شاخص جابجایی کل در حالت تسلیم در امتداد بحرانی
ظرفیت فروریزش سازه بر اساس توزیع سه­بعدی شاخص جابجایی کل
مقدار بحرانی شاخص جابجایی کل در پلان تحت تحریک با زاویه بحرانی
ماکزیمم شاخص جابجایی کل در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
ماکزیمم شاخص جابجایی کل در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
ماکزیمم شاخص جابجایی کل در جهات تحت تحریک دوران یافته با زاویه
شاخص جابجایی کل در جهت در زمان تحت تحریک دوران یافته با زاویه
شاخص­ جابجایی هم­پایه شده در وضعیت­ تسلیم
شاخص­ جابجایی هم­پایه شده در آستانه فروریزش
یک مقدار مشخص فرض­شده برای
جابجایی نسبی طبقات یا دو انتهای عضو
ماکزیمم بردار جابجابی نسبی طبقات
ماکزیمم تقاضای جابجایی نسبی در طبقه
جابجایی نسبی تسلیم در طبقه
جابجایی نسبی تسلیم در راستای در طبقه
جابجابی نسبی طبقه در راستای محور در زمان
جابجابی نسبی طبقه در راستای محور در زمان
ماکزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه
تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه
تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه
مقدار بزرگتر ماکزیمم جابجایی نسبی در راستاهای در طبقه
ظرفیت جابجایی نسبی در راستای در طبقه
ظرفیت جابجایی نسبی در راستای در طبقه
ظرفیت جابجایی نسبی در راستای در طبقه
جابجایی نسبی تسلیم در راستای در طبقه
جابجایی نسبی تسلیم در راستای در طبقه
جابجایی نسبی تسلیم در راستای در طبقه
ظرفیت فروریزش سازه بر اساس ماکزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه
ماکزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک دوران یافته با زاویه
ماکزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک با زاویه بحرانی
ماکزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک با زاویه
ماکزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک با زاویه بحرانی
ماکزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک با زاویه
ماکزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک با زاویه بحرانی
ماکزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک دوران یافته با زاویه
ماکزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک دوران یافته با زاویه بحرانی
مقدار بزرگتر ماکزیمم جابجایی نسبی در راستاهای در طبقه تحت تحریک با زاویه
مقدار کوچکتر ماکزیمم جابجایی نسبی در راستاهای در طبقه تحت تحریک با زاویه
تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه در زمان تحت تحریک دوران یافته با زاویه
تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه در زمان تحت تحریک دوران یافته با زاویه
تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه در زمان تحت تحریک دوران یافته با زاویه
جابجایی نسبی نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
جابجایی نسبی نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
جابجایی نسبی نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
جابجایی نسبی نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
جابجایی نسبی نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
جابجایی نسبی نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
جابجایی نسبی نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
جابجایی نسبی نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
یک مقدار مشخص فرض­شده برای
کرنش عمودی
کرنش عمودی در اثر بار محوری
پارامتر مکان در تابع چگالی احتمال
زاویه دوران
زاویه دوران حرکت زمین
زاویه بحرانی تحریک
زاویه دوران حرکت زمین
شاخص پایداری
ظرفیت دوران پلاستیک
بردار تاثیر شتاب
ضریب تابع نمایی در تابع احتمال به شکل ترکیبی
متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت ناشی از الزامات طراحی
ضریب وزنی انرژی برای طبقه ام
ضریب وزنی انرژی برای امین عضو از طبقه ام
متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت در مدل­سازی
متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت رکورد- به رکورد
متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت در نتایج آزمایشگاهی
متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت­های متفاوت
شکل­پذیری
نیاز شکل­پذیری الاستیک
تقاضای شکل­پذیری
تقاضای شکل­پذیری کل در پلان در جهت
تقاضای شکل­پذیری کل در پلان در جهت بحرانی
تقاضای شکل پذیری در امین چرخه پلاستیک
تقاضای شکل­پذیری در راستای
ظرفیت شکل­پذیری
ظرفیت شکل­پذیری کل در راستای
ظرفیت شکل­پذیری کل در راستای
ظرفیت شکل­پذیری کل در راستای
ظرفیت شکل­پذیری کل در راستای
ظرفیت فروریزش سازه بر اساس توزیع سه­بعدی نیاز شکل­پذیری کل
تقاضای شکل­پذیری کل در پلان در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
تقاضای شکل­پذیری کل در پلان در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
تقاضای شکل­پذیری کل در پلان در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
تقاضای شکل­پذیری کل در پلان در جهات تحت تحریک دوران یافته با زاویه

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :161

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com