اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی گلرنگ …

۷۹/۴ c-e I2Z2SA1 میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، اختلاف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج …

انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم- قسمت ۹

مشخصترین استراتژی نظری مطالعات فرهنگی، قرائت تولیدات فرهنگی، کردارها و حتی نهادهای اجتماعی به عنوان متن است. مطالعات فرهنگی بیشتر به این مسئله میپردازد که …

تحقیق – انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم- قسمت ۸

ارزشیابی: ارزش منفی یا مثبتی که به ویژگی یا نتیجه مورد اتظار وابسته است. گیرنده جزوه مذکور ممکن است بپرسد آگاهی کامل از موضوع تا …

انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم- قسمت ۷

نظریه استفاده و رضامندی ضمن فعال انگاشتن مخاطب، بر نیازها و انگیزههای وی در استفاده از رسانهها تاکید میکند و بر آن است که ارزشها، …

انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم- قسمت ۶

۱-۳-۲-اهداف فرعیبررسی انگیزههای زنان از تماشای سریالهای شبکه جم با توجه به سن، وضعیت تاهل و طبقه اقتصادی آنهاواکاوی قرائت زنان از تماشای سریالهای ماهوارهای …

پژوهش دانشگاهی – انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم- قسمت ۵

جدول ۴-۱۲: تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی در بین طبقات اقتصادی ۹۴جدول۴-۱۳: آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت میانگین انگیزه تسهیل …

پژوهش دانشگاهی – بررسی نقش استراتژی های مدیریت بر خود مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس …

۶۰/. فضیلت مدنی ۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴ ۸۶/. کل پرسشنامه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۴ ۷۱/. ۳- ۶- روش اجراشیوه اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از انجام نامهنگاریهای اداری …

بررسی نقش استراتژی های مدیریت بر خود مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی دبیران …

پژوهش حاضر به بررسی نقش استراتژیهای مدیریت بر خود مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر خرمآباد میپردازد. مدیریت بر خود شامل تعیین …

بررسی نقش استراتژی های مدیریت بر خود مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی …

۳- Bragger۴- Christ۵- Bogler۶- Drach-Zahavy۷- Koh۸- Nguniaهدایت کنند(لیتوود و جانتزی۱، ۲۰۰۵). راهکارهای عمومی و کلی: مدیران باید در حد توان و با شیوههای گوناگون، موجبات رضایت …